17/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.1976 do 31.12.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

17
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
z 11. marca 1976,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obrane Československej socialistickej republiky, zákon o pôsobnosti federálnych ministerstiev a zákon o brannej výchove
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:
Čl. I
Zákon č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej republiky sa mení takto:
1.
§ 16 ods. 2 znie:
„(2)
Riadenie civilnej obrany prislúcha ministrovi národnej obrany Československej socialistickej republiky.“.
2.
V § 30 sa vypúšťa odsek 5.
Čl. II
Zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14
sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a na riadenie civilnej obrany.“.
2.
V § 15
sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
pripravuje koncepciu, zameranie a hlavné úlohy civilnej obrany.“.
3.
V § 18 ods. 2
sa vypúšťajú slová „a civilnej obrany“.
4.
V § 19
sa vypúšťajú slová „a na riadenie prípravy civilnej obrany“.
Čl. III
Zákon č. 73/1973 Zb. o brannej výchove sa mení takto:
1.
V § 6 ods. 2
sa vypúšťajú slová „a pokiaľ ide o prípravu na civilnú obranu, aj Federálne ministerstvo vnútra“.
2.
V § 11 ods. 2 písm. a)
sa vypúšťajú slová „a Federálnym ministerstvom vnútra“.
3.
V § 18 ods. 1
sa v prvej vete slová „Federálne ministerstvo vnútra“ nahrádzajú slovami „Federálne ministerstvo národnej obrany" a v druhej vete v zátvorke sa slovo „velitelia" nahrádza slovom „náčelníci".
4.
V § 18 ods. 2
sa slová „Federálne ministerstvo vnútra" nahrádzajú slovami „Federálne ministerstvo národnej obrany".
5.
V § 20
sa vypúšťajú slová „Federálnym ministerstvom vnútra".
Čl. IV
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.