167/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.12.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

167
REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave tlačových chýb
v zákone č. 75/1976 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, v slovenskom vydaní
V bode 25 v § 21 ods. 2 v texte 9. až 11. riadku dvakrát vypadli slová „Ministerstva financií“; text má správne znieť:
„... so súhlasom Ministerstva poľnohospodárstva a výživy a Ministerstva financií Českej socialistickej republiky alebo Ministerstva poľnohospodárstva a výživy a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky...“.
Redakcia