16/1976 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

16
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
z 11. marca 1976
o Kancelárii prezidenta Československej socialistickej republiky
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
(1)
Kancelária prezidenta Československej socialistickej republiky (ďalej len „kancelária“) zabezpečuje plnenie úloh spojených s vykonávaním funkcií a činností prezidenta Československej socialistickej republiky. V jej rámci je Vojenská kancelária prezidenta Československej socialistickej republiky (ďalej len „vojenská kancelária“) ako osobitný organizačný útvar pre úlohy spojené s funkciou a činnosťou prezidenta Československej socialistickej republiky ako hlavného veliteľa ozbrojených síl.
(2)
Kancelária spravuje Pražský hrad a jeho pridružené objekty a stará sa o ne ako o sídlo prezidenta Československej socialistickej republiky a významnú historickú pamiatku nášho ľudu.
§ 2
(1)
Prezident Československej socialistickej republiky vymenúva a odvoláva vedúceho kancelárie, ktorý mu je podriadený.
(2)
Prezident Československej socialistickej republiky vymenúva a odvoláva náčelníka vojenskej kancelárie, ktorý mu je priamo podriadený.
§ 3
Kancelária si môže na plnenie svojich úloh vyžadovať od štátnych orgánov správy a vysvetlenia vo veciach spadajúcich do jej pôsobnosti.
§ 4
(1)
Zrušuje sa zákon č. 176/1968 Zb. o Kancelárii prezidenta republiky v znení zákona č. 129/1970 Zb.
(2)
Nedotknuté zostáva vládne nariadenie č. 55/1954 Zb. o chránenej oblasti Pražského hradu.
§ 5
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.