157/1976 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

157
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky
z 13. decembra 1977
o režimoch stavieb
Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj podľa § 53 písm. b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev, Štátna plánovacia komisia podľa § 17 ods. 1 písm. d) a e) a ods. 4 zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní a Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky podľa § 395 písm. a) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. ustanovujú,
PRVÁ ČASŤ
Úvodné a všeobecné ustanovenia
§ 1
Účel a rozsah platnosti vyhlášky
(1)
Na skvalitnenie procesu riadenia sa na všetkých stavbách určených ako úlohy štátneho plánu1) a na ďalších vybraných stavbách, ktoré určí vláda Československej socialistickej republiky, spracúvajú režimy stavieb (ďalej len „režimy“).
(2)
Vyhláška ustanovuje povinnosti hlavných účastníkov výstavby (§ 3 ods. 1) a ich nadriadených a ústredných orgánov; za podmienok uvedených v § 6 ods. 2 a v § 10 ods. 5 ustanovuje povinnosti aj niektorým ďalším organizáciám pri vypracovaní režimov a pri riadení priebehu stavieb podľa nich.
(3)
Vyhláška sa nevzťahuje na stavby komplexnej bytovej výstavby. Na stavby určené ako záväzné úlohy osobitnej časti štátneho plánu sa vzťahuje, pokiaľ ich rozpočtové náklady zahŕňané do plánu presahujú 10 mil. Kčs.
§ 2
Režim
(1)
Režim je súhrn dokladov (§ 5 ods. 1) vyjadrujúcich skutočnosti, ktoré sú z vecného a časového hľadiska rozhodujúce pre plynulý priebeh stavby a pre dokončenie projektovaných kapacít2) (samostatne odovzdávaných dodávok) aj celej stavby v termínoch a ukazovateľoch určených štátnym plánom. Slúži predovšetkým na sústavné spresňovanie časového plánu stavby v súlade s ukazovateľmi vykonávacieho štátneho plánu, projektovou dokumentáciou a stavebným povolením.
(2)
Úlohou režimu je:
a)
na súčasný (plánovaný) rok výstavby rozdeliť do činností3) objemy prác a dodávok4) určené stavbe vykonávacím štátnym plánom a určiť termíny, v ktorých sú povinné organizácie (dodávatelia činností) pre oprávnené organizácie (odberateľov činností) povinné vykonávať tieto a ďalšie činnosti,5)
b)
na nasledujúci rok výstavby v nadväznosti na plán organizácie výstavby, na doterajší priebeh stavby a na úlohy súčasného roka určiť termíny činností a potrebné objemy prác a dodávok,
c)
na ďalší nasledujúci rok výstavby vyjasniť vecné aj hodnotové potreby stavby tak, aby dodávatelia mohli bilancovať poddodávky a materiály s dlhou dodacou lehotou,
d)
na celý čas výstavby upresniť na základe výpočtu sieťového grafu ročné objemy prác a dodávok pre stavbu a preukázať, že sú zabezpečené úlohy určené štátnym plánom, predovšetkým termíny dokončenia projektovaných kapacít i celej stavby,
e)
určiť v rozsahu uvedenom v prílohe č. 3 potrebu prác a dodávok bilancovaných na základe rozhodnutia vlády ČSSR6) (ďalej len „bilancované práce a dodávky“).
(3)
Režim spracovaný a prerokovaný podľa tejto vyhlášky je na účely uvedené v odseku 2 písm. b), c) a d) zápisnicou o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov. 7)
§ 3
Hlavní účastníci výstavby
(1)
Hlavnými účastníkmi výstavby (ďalej len „účastníci výstavby“) sú:
a)
investor alebo organizácia ho zastupujúca,
b)
generálny projektant,
c)
dodávatelia investora, prípadne dodávatelia investora prichádzajúci do úvahy (včítane dovozcov, pokiaľ sú v zmluvnom vzťahu k investorovi) a v prípadoch určených v § 6 ods. 3 aj niektorí ďalší dodávatelia.
(2)
Účastníci výstavby sú podľa okolností prípadu dodávateľmi alebo odberateľmi činností uvedených v režime. Odberateľom činnosti je vždy ten účastník výstavby, pre ktorého sa podľa hospodárskej zmluvy vykonávajú zodpovedajúce dodávky, prípadne pre ktorého sa zabezpečujú zodpovedajúce protiplnenia.
(3)
Investor spolu s ostatnými účastníkmi výstavby je povinný okrem riadneho plnenia povinností vyplývajúcich z iných právnych predpisov zabezpečovať plynulé uskutočňovanie stavieb podľa štátneho plánu:
a)
spracovaním režimov,
b)
kontrolou priebehu výstavby určeného režimom,
c)
organizovaním kontrolných porád,
d)
riešením rozporov.
(4)
Účastníci výstavby v priebehu stavby využívajú iniciatívu pracujúcich; spolupracujú pritom s príslušnými orgánmi a spoločenskými organizáciami, najmä odborovými tak, aby sa zabezpečilo plnenie štátneho plánu a stavba aby sa zabezpečila hospodárne, včas a v požadovanej kvalite.
DRUHÁ ČASŤ
Spracovanie režimov
§ 4
Podklady pre spracovanie režimu
(1)
Podkladmi pre spracovanie režimu sú najmä:
a)
schválený úvodný (jednostupňový) projekt, včítane plánu organizácie výstavby, a v jeho rámci,
aa) sieťový graf [graf postupu uskutočňovania stavby plánu organizácie výstavby8) spracovaný tak, aby sa zabezpečilo dodržanie lehoty výstavby],9)
ab) doklad o prerokovaní plánu organizácie výstavby,10)
ac) protokol o schválení úvodného (jednostupňového) projektu,
b)
prehľad potreby bilancovaných prác a dodávok podľa prílohy č. 3,
c)
pri stavbách pripravovaných na začatie zápisnica o prerokovaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese11) a výpis objemov prác a dodávok pre stavby,12)
d)
rozpis úloh vykonávacieho štátneho plánu pre stavbu,
e)
opatrenia vlády, prípadne príslušných ústredných orgánov týkajúce sa stavby,
f)
hospodárske zmluvy,13)
g)
správa o súčasnom stave vykonávacích projektov a podkladov pre ne,
h)
pri rozostavaných stavbách správa o súčasnom stave vykonaných prác a dodávok, prípadne kontrolná správa podľa § 8 ods. 3 písm. a),
ch)
výpočet sieťového grafu (v prípade aktualizácie sieťového grafu alebo zmeny činností, väzieb atď.).
(2)
Ak sieťový graf nebol vypracovaný pri spracovaní úvodného (jednostupňového) projektu, je povinnosťou investora zabezpečiť jeho včasné vypracovanie. Generálny projektant je povinný na žiadosť investora zaviazať sa na jeho dodávku a potrebné úpravy, ktoré vzniknú v priebehu uskutočňovania stavby. Účastníci výstavby sú povinní poskytnúť spracovateľovi sieťového grafu potrebné podklady.
(3)
Ústredný orgán investora predkladá pri stavbách pripravovaných na začatie14) Federálnemu ministerstvu pre technický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisii, a ak je stavba umiestnená na území Slovenskej socialistickej republiky, aj Slovenskej plánovacej komisii do 1. septembra roka predchádzajúceho roku začatia stavby kópiu dokladov uvedených v odseku 1 písm. aa), ab), ac) a doklady uvedené v tom istom odseku písm. b) a c). Tie isté doklady predkladajú v rovnakom termíne ústredné orgány investorov Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky aj príslušnému ministerstvu výstavby a techniky republiky (okrem stavieb osobitnej časti štátneho plánu) a ústredné orgány Českej socialistickej republiky aj Českej plánovacej komisii.
(4)
Dodávatelia investora sú povinní investora o rozpise vykonávacieho štátneho plánu bezprostredne informovať. Práce na režime v prípade potreby sa začínajú ešte prv, ako bol doručený rozpis vykonávacieho štátneho plánu, prípadne aj pred schválením úvodného jednostupňového projektu stavby.
§ 5
Obsah režimu
(1)
Režim obsahuje:
a)
doklad o výpočte sieťového grafu na celý čas (zostávajúce roky) stavby,
b)
prehľad činností na dva kalendárne roky (súčasný a nasledujúci),
c)
prehľad objemov prác a dodávok na celý čas (zostávajúce roky) stavby podľa dodávateľov, ktorí sú účastníkmi výstavby,
d)
prehľad potreby bilancovaných prác a dodávok,
e)
termíny a miesto konania kontrolných porád,
f)
zápisnicu zo záverečného prerokovania režimu,
g)
kópiu registračného listu stavby pri stavbách už registrovaných.
(2)
Doklad o výpočte sieťového grafu vyhotovuje organizácia, ktorá výpočet urobila, a informuje v ňom o obsahu zadania výpočtu (zmeny činností, väzieb, časová aktualizácia a pod.).
(3)
Prehľad činností na dva kalendárne roky (súčasný a nasledujúci) sa zostavuje v rozsahu, ktorý určí investor v spolupráci s generálnym projektantom a ostatnými účastníkmi výstavby podľa prílohy č. 1. Dohodnuté (rozhodnuté podľa § 7) termíny začatia a skončenia činností (ďalej len „termíny činností“) sú podkladom pre dojednávanie zmluvných záväzkov; pre úpravu zmluvných záväzkov sú podkladom len v prípadoch a za podmienok uvedených v § 9 ods. 6.
(4)
Prehľad objemov prác a dodávok podľa dodávateľov sa zostavuje podľa prílohy č. 2 tak, že sa pre dané obdobia zhrnú hodnoty prác a dodávok dodávateľov investora vyplývajúce zo sieťového grafu.
(5)
Prehľad potreby bilancovaných prác a dodávok sa zostavuje v rozsahu prílohy č. 3 tak, že sa pre dané obdobia zhrnú hodnoty príslušných položiek vyplývajúce zo sieťového grafu.
(6)
Na termíne (§ 8 ods. 2) a mieste konania kontrolných porád sa dohodne s ostatnými účastníkmi výstavby investor pri záverečnom prerokovaní režimu.
(7)
Zápisnica zo záverečného prerokovania režimu sa spisuje:
a)
pri prvom spracovaní režimu podľa § 6 ods. 5,
b)
pri ďalších spracovaniach režimu podľa § 9 ods. 4.
§ 6
Postup pri spracovaní režimu
(1)
Spracovať režim je povinný investor spolu s ďalšími účastníkmi výstavby v rozsahu podľa § 5 ods. 1 z podkladov podľa § 4 ods. 1 vždy:
a)
na základe rozpisu vykonávacieho štátneho plánu15) každoročne do 15. februára,
b)
v prípadoch mimoriadnych zmien štátneho vykonávacieho plánu, ktoré ovplyvnia priebeh výstavby alebo ktorými sa určí stavba na začatie, do dvoch mesiacov po rozpise zmien.
(2)
Na spracovaní režimu sa zúčastní aj nadriadený orgán investora, a ak je to účelné, na jeho žiadosť aj nadriadené orgány ďalších účastníkov výstavby. Dodávatelia dodávateľov investora, včítane dovozcov, sú povinní na ich žiadosť pri spracovaní režimov v prípade potreby tak isto spolupracovať, najmä sa vyjadrovať, či sú schopní plniť svoje záväzky v navrhovaných termínoch.
(3)
Na žiadosť dodávateľa investora a so súhlasom ústredného orgánu investora je povinný zúčastniť sa na spracovaní režimu ako účastník výstavby aj jeho dodávateľ.
(4)
Návrh prvého režimu, t.j. režimu začínanej stavby, a pri rozostavaných stavbách prvého režimu spracovaného podľa tejto vyhlášky vypracúva a prerokúva investor s ostatnými účastníkmi výstavby v takom predstihu, aby sa prípadne vzniknuté rozpory mohli včas (odsek 1) odstrániť spôsobom uvedeným v § 7. Svojim vyšším dodávateľom predkladá investor návrh režimu najneskoršie 14 dní pred záverečným prerokovaním.
(5)
Konečné stanoviská k návrhu prvého režimu vyjadria účastníci výstavby na záverečnom prerokovaní návrhu režimu. O záverečnom prerokovaní návrhu režimu sa spisuje zápisnica, ktorá obsahuje:
oddiel A: informácie o doterajšom priebehu prípravy alebo uskutočňovania stavby,
oddiel B: vyhlásenie účastníkov výstavby,
oddiel C: zoznam rozporov.
(6)
Vyhlásenie účastníkov výstavby podľa odseku 5 obsahuje ich stanoviská, či zabezpečia činnosti podľa sieťového grafu včítane potrebných materiálov a poddodávok, v objemoch a termínoch [prípadne lehotách16)] uvedených v prehľade činností podľa § 5 ods. 3. Súhlasným vyjadrením účastníkov výstavby vzniká dohoda o objemoch a termínoch (prípadne lehotách). Vyhlásenie podpisujú štatutárne orgány účastníkov výstavby alebo nimi písomne určení pracovníci.
(7)
Návrhy druhého režimu a ďalších režimov rozostavaných stavieb prerokúva investor s ostatnými účastníkmi výstavby na kontrolných poradách. Účastníci výstavby sa najmä dohodnú o termínoch činností, pre ktoré neboli v predchádzajúcom režime termíny určené. Meniť termíny činností predchádzajúcich režimov môžu účastníci výstavby len v prípadoch a za podmienok § 9 ods. 6 a 7. Pri záverečnom prerokovaní návrhu režimu, ktoré je predmetom kontrolnej porady konanej bezprostredne pred odoslaním režimu, potvrdia účastníci výstavby všetky dohodnuté termíny činností a vyjadria prípadné rozpory.
(8)
Režim (aj v prípade, že sa rozpory neodstránia) zasiela investor v jednom vyhotovení v lehotách určených v odseku 1 účastníkom výstavby, svojmu nadriadenému a ústrednému orgánu, financujúcej pobočke Štátnej banky československej, Federálnemu ministerstvu pre technický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisii, Výboru ľudovej kontroly ČSSR, a ak je stavba umiestnená na území Slovenskej socialistickej republiky, aj Slovenskej plánovacej komisii. Investori, ktorých ústrednými orgánmi sú ústredné orgány republík, zasielajú jedno vyhotovenie príslušnému ministerstvu výstavby a techniky (okrem stavieb osobitnej časti štátneho plánu) a investori, ktorých ústrednými orgánmi sú ústredné orgány Českej socialistickej republiky, aj Českej plánovacej komisii. Ak registrácia ku dňu rozoslania režimu nebola dosiaľ vykonaná, zašle investor týmto orgánom kópiu registračného listu do jedného mesiaca od vykonania registrácie.
§ 7
Konanie o rozporoch
(1)
Ak sa v niektorých otázkach nepodarilo dosiahnuť dohodu o navrhovaných opatreniach alebo ak rozhodnutie o nich presahuje právomoc účastníkov výstavby, vypracuje investor rozporový list, ktorý sa súčasne eviduje v oddieli C zápisnice zostavenej podľa § 6 ods. 5 alebo § 9 ods. 4.
(2)
Rozporový list sa vyhotovuje za každú spornú činnosť osobitne, a to s uvedením:
a)
dotknutých účastníkov výstavby, medzi ktorými rozpor vznikol, a ich nadriadených a ústredných orgánov,
b)
podstaty rozporov a jeho dôsledkov na ďalší priebeh výstavby,
c)
stanovísk dotknutých účastníkov výstavby,17)
d)
návrhu riešenia rozporu (prípadne všetkých navrhovaných spôsobov riešenia, ak sa ani v tejto otázke nedosiahla zhoda),
e)
lehoty, v ktorej treba rozpor vyriešiť, aby bolo možné stavbu podľa režimu riadiť.
Rozporové listy sa musia datovať a priebežne číslovať.
(3)
Rozporový list podpísaný štatutárnymi orgánmi dotknutých účastníkov výstavby predkladá investor do troch dní po záverečnom prerokovaní (kontrolnej porade) svojmu nadriadenému orgánu a nadriadeným orgánom účastníkov výstavby, medzi ktorými rozpor vznikol alebo ktorých dodávky sa týka. Jeho kópiu zasiela na informáciu Federálnemu ministerstvu pre technický a investičný rozvoj a pri stavbách, kde ústredným orgánom investora je ústredný orgán republiky (okrem stavieb osobitnej časti štátneho plánu) aj príslušnému ministerstvu výstavby a techniky.
(4)
Nadriadené orgány účastníkov výstavby sú povinné do 15 dní po tom, čo dostali rozporový list, rozpor rozhodnúť, alebo ak rozpor neodstránia rokovaním štatutárnych orgánov v tej istej lehote, postúpiť rozporový list na rozhodnutie príslušným ústredným orgánom. Ústredné orgány rozhodnú do 25 dní po tom, čo dostali rozporový list. Investor, prípadne jeho nadriadený orgán sú povinní na rokovanie o rozpore predložiť režim (prípadne upravený podľa § 9 ods. 6 a 7). Prerokovanie rozporov zabezpečujú nadriadené alebo ústredné orgány investora s výnimkou tých rozporov, keď dodávateľ alebo jeho nadriadené orgány nezabezpečujú úlohy štátneho plánu určené pre danú stavbu. V týchto prípadoch zabezpečuje prerokovanie rozporov nadriadený alebo ústredný orgán dodávateľa.
(5)
Kópie rozhodnutí podľa odseku 4 sú príslušné orgány povinné zaslať svojim podriadeným orgánom (organizáciám) a ďalej Federálnemu ministerstvu pre technický a investičný rozvoj; ak je ústredným orgánom investora ústredný orgán republiky (okrem stavieb osobitnej časti štátneho plánu), aj príslušnému ministerstvu výstavby a techniky.
(6)
Účastníci výstavby sú povinní v zmysle rozhodnutia o vyriešení rozporu dohodnúť sa na najbližšej kontrolnej porade o spôsobe plnenia v potrebných podrobnostiach.
TRETIA ČASŤ
Riadenie priebehu stavby podľa režimov
§ 8
Príprava kontrolných porád
(1)
Orgán oprávnený schváliť prípravnú dokumentáciu stavby18) určí pri prvom spracovaní režimu, v akých časových intervaloch sa bude priebeh výstavby určený v režime kontrolovať na kontrolných poradách.
(2)
Intervaly konania kontrolných porád sa určia s ohľadom na náročnosť a zložitosť stavby najmenej raz za štvrťrok s tým, že účastníci výstavby si môžu v prípade potreby určiť kratšie intervaly; zmenu oznámi investor orgánu uvedenému v odseku 1.
(3)
Prípravu a rokovanie kontrolnej porady zaisťuje a hmotne zabezpečuje investor. Je povinný pripraviť pre účastníkov kontrolnej porady podklady rokovania, najmä:
a)
kontrolnú správu o skutočnom alebo predpokladanom nedodržaní termínov jednotlivých činností [§ 5 ods. 1 písm. b)] s návrhom príslušných opatrení, včítane nevyhnutných skrátení lehôt činností na kritickej ceste sieťového grafu,
b)
kontrolnú správu o súbore zisťovacích zápisníc,19) ktorými sa vykazuje plnenie prác a dodávok pre stavbu za uplynulé obdobie,
c)
prehľad o stave riešenia rozporov, ktoré boli odovzdané na riešenie príslušným orgánom.
(4)
Podklady, ktoré investor pripravil na kontrolnú poradu, musia účastníci kontrolných porád dostať najmenej 5 dní pred kontrolnou poradou; investor tiež zabezpečí možnosť telefonického alebo ďalekopisného spojenia.
(5)
Obsahom kontrolných správ ani predmetom kontrolných porád nie sú veci týkajúce sa zabezpečovania poddodávok pre účastníkov výstavby ani vlastných prostriedkov dodávateľov.
§ 9
Kontrolné porady
(1)
Na kontrolných poradách majú povinnosť sa zúčastňovať štatutárne orgány účastníkov výstavby alebo nimi na to písomne určení pracovníci. Určení pracovníci sú oprávnení a povinní vykonávať v mene zastupovaných organizácií všetky úkony, ku ktorým pri kontrolných poradách obvykle dochádza.
(2)
Účelom kontrolnej porady je:
a)
dosiahnuť vzájomnú informovanosť účastníkov výstavby o zabezpečovaní úloh vykonávacieho štátneho plánu pri uskutočňovaní stavby,
b)
dosiahnuť dohodu vo vzájomných vzťahoch pri odchýlkach od priebehu stavby určeného režimom,
c)
zistiť prípady, keď v dôsledku nových skutočností nemôže niektorý z účastníkov výstavby zabezpečiť vo svojej pôsobnosti ďalší priebeh stavby podľa režimu (zistenie rozporov), a postupovať v týchto prípadoch podľa § 7.
(3)
Ak sa kontrolné porady konajú v lehote, v ktorej sú účastníci výstavby povinní prerokovať objemy prác a dodávok,20) alebo v čase, keď je investor povinný vypracovať režim, je účelom kontrolnej porady zabezpečiť aj splnenie týchto povinností.
(4)
Na záver kontrolných porád sa spisuje zápisnica, ktorá obsahuje:
oddiel A - informácie o priebehu stavby a záznamy podľa odseku 5,
oddiel B - dohody účastníkov výstavby o zmenách termínov činností; ak sa súčasne spracúva režim, aj dohody o termínoch činností, pokiaľ v predchádzajúcom režime neboli pre ne termíny určené,21)
oddiel C - zoznam rozporov odovzdávaných na riešenie príslušným orgánom.
Zápisnicu podpisujú účastníci kontrolnej porady uvedení v odseku 1.
(5)
Informovanosť o priebehu stavby podľa režimu sa dosahuje najmä prerokovaním podkladov investora spracovaných podľa § 8 ods. 3. Rozhodujúce informácie sa stručne zaznamenávajú v oddieli A zápisnice. V oddieli A zápisnice sa urobí aj záznam o výsledku prerokovania objemu prác a dodávok na budúci rok podľa odseku 3 a pri záverečnom prerokovaní režimu aj záznam o tomto prerokovaní.
(6)
Pokiaľ nie je ohrozené včasné dokončenie stavby alebo dokončenie projektovaných kapacít, môžu sa účastníci výstavby dohodnúť (nadriadené, prípadne ústredné orgány rozhodnúť) o oddialení dohodnutých (rozhodnutých) termínov činností. Zmeny termínov činností sa označujú v oddieli B zápisnice, premietajú sa do sieťového grafu a sú podkladom, na základe ktorého sú účastníci výstavby povinní upraviť zmluvné záväzky. Účastník výstavby, na strane ktorého vznikol dôvod pre zmenu záväzku, je povinný nahradiť ostatným účastníkom výstavby zvýšenie nákladov, ktoré im vzniklo v súvislosti s prípravou na plnenie záväzku alebo jeho zmenou.
(7)
Ak ani výnimočnými opatreniami nemožno zabrániť nesplneniu dohodnutých (rozhodnutých) termínov činností, ktoré ohrozuje alebo vylučuje včasné dokončenie projektovaných kapacít alebo celej stavby, postupuje sa obdobne podľa odseku 6. Nové dohodnuté (rozhodnuté) termíny sú však iba náhradnými termínmi, ktorými sa pôvodné termíny nemenia a ktoré nie sú podkladom pre zmenu zmluvných záväzkov.
(8)
Informáciu o potrebe dohodnúť sa (rozhodnúť) o takých náhradných termínoch, ktoré nezabezpečujú včasné dokončenie projektovaných kapacít, prípadne celej stavby, sú účastníci výstavby povinní bezodkladne odovzdať svojim nadriadeným orgánom na urýchlené predloženie správy vláde Československej socialistickej republiky.22) Spracovanie a predloženie správy organizuje ústredný orgán účastníka výstavby, ktorý zabezpečuje prerokúvanie rozporov o zmene termínov činností podľa § 7 ods. 4.
§ 10
Sankcie
(1)
Ak je účastník výstavby v omeškaní so splnením záväzku skončiť činnosť v dohodnutom (rozhodnutom) termíne (§ 5 ods. 3 a § 7 ods. 4), je povinný zaplatiť odberateľovi činnosti (§ 3 ods. 2) penále vo výške 500 Kčs za každý deň omeškania.
(2)
Ak je účastník výstavby v omeškaní so splnením záväzku skončiť činnosť v zmenenom termíne (§ 9 ods. 6), je povinný zaplatiť penále vo výške dvojnásobku penále, ktorým bol zabezpečený predchádzajúci termín skončenia činnosti; to neplatí, ak preukáže, že k posunutiu predchádzajúceho termínu skončenia činnosti nedošlo z dôvodu na jeho strane. Penále, ktoré z tohto dôvodu je povinný platiť investor, sa zvyšuje najviac na sumu, na ktorú mu z toho istého dôvodu vzniklo právo voči jeho dodávateľovi (dodávateľom), pokiaľ zmenu predchádzajúceho termínu sám nespôsobil.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia, pokiaľ nebolo dojednané vyššie penále. Do tohto penále sa vždy započítava penále, na ktoré odberateľovi činnosti vzniklo z toho istého dôvodu právo podľa ustanovenia iných právnych predpisov.
(4)
Za omeškanie so splnením náhradného termínu platí účastník výstavby penále vo výške, ktorá sa dohodne pri dojednaní náhradného termínu (§ 9 ods. 7).
(5)
Vo vzťahoch medzi účastníkom výstavby a jeho vyššími dodávateľmi platia ustanovenia predchádzajúcich odsekov obdobne, ak oni alebo ich nadriadené orgány písomne odsúhlasili dohodnutý (rozhodnutý) termín činnosti (§ 6 ods. 2).
ŠTVRTÁ ČASŤ
§ 11
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1)
Ak investor nemôže v roku 1977 dodržať termín na spracovanie režimu podľa § 6 ods. 1 písm. a), je povinný to bezodkladne oznámiť prostredníctvom nadriadeného orgánu svojmu ústrednému orgánu, ktorý sa najneskoršie do 31. januára 1977 dohodne s Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj na náhradnom termíne.
(2)
Ustanovenie § 4 ods. 3 tejto vyhlášky sa nevzťahuje na stavby začínané v roku 1977.
§ 12
Na návrh ústredného orgánu investora môže Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj po dohode so Štátnou plánovacou komisiou a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky určiť nevyhnutnú odchylnú úpravu pre stavby Federálneho ministerstva národnej obrany.
§ 13
Zrušujú sa smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 1 z 10. februára 1971 o režimoch stavieb (oznámené v čiastke 20/1971 Zb.).
§ 14
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.
Príloha č. 1 vyhlášky č. 157/1976 Zb.
Prehľad činností
Činnosť Termíny Objem prác a dodávok
z toho montáže
(tis. Kčs)
Dodávateľ činnosti Poznámka
sieťového grafu dohodnuté
(rozhodnuté)
*) realizované
Číslo Názov ZM ZP KP RC tz tk tz tk
Vysvetlivky:
Činnosť je časť prác a dodávok hmotného alebo nehmotného charakteru (včítane dodávok vykonávacích projektov, ich častí a projektových podkladov) vykonávaná jedným účastníkom výstavby pre stavebný objekt alebo prevádzkový súbor. Činnosť prebieha v období medzi stavom, keď vznikajú podmienky pre začatie tejto časti prác a dodávok (splnením jednej alebo viacerých predchádzajúcich činností alebo dosiahnutím určitého východiskového stavu) a stavom skončenia činnosti (vytvorením podmienky pre začatie ďalšej činnosti alebo dosiahnutím určitého konečného stavu).
Počet uzlov alebo hrán a stupeň agregácie činností sieťového grafu určí investor v spolupráci s generálnym projektantom a dodávateľmi podľa povahy stavby, pritom rozsah určený v prílohe č. 9 a 10 v časti F ods. 3.3 vyhlášky č. 163/1973 Zb. sa považuje za minimálny a povinný.
Činnosti sa radia podľa veľkosti časovej rezervy, pričom činnosti na kritickej ceste - s nulovou rezervou - sa uvádzajú najskôr.
V poznámke sa uvádza názov dodávateľa činnosti, ktorý sa stal účastníkom výstavby podľa § 6 ods. 3 tejto vyhlášky.
ZM - najvčaššie možný začiatok činnosti
ZP - najneskoršie prípustný začiatok činnosti
KP - najneskoršie prípustný koniec činnosti
RC - celková rezerva (týždňov)
tz - termín začatia činnosti
tk - termín skončenia činnosti
*) Údaje je investor povinný dopĺňať v priebehu výstavby.
Použité názvoslovie metód sieťovej analýzy podľa ČSN 01 0111
Príloha č. 2 vyhlášky č. 157/1976 Zb.
Prehľad objemov prác a dodávok
Dodávateľ činností Objem prác a dodávok spolu
(tis. Kčs)
Vykonané k 31. 12. min. roka
(v tis. Kčs)
Zostáva vykonať Súč. rok 1. nasl. rok 2. nasl. rok atď.
Organizácia VHJ Rezort 01 02 01 02
a) stavebné práce
b) technológia spolu
z toho montáže
c) projektové inžinierske a iné nehmotné práce a dodávky
Vysvetlivky:
- Objemy sa uvádzajú podľa organizácií dodávateľov činností a sumárne za VHJ a rezorty a aj za celú časť (stavebnú, technologickú, ostatnú).
- Súčasný rok sa uvádza podľa rozpisu vykonávacieho štátneho plánu a prevzatých záväzkov determinovanou hodnotou.
- Na nasledujúce roky sa uvádzajú pod:
01 objemy pripadajúce na dodávateľa v prípade, že činnosti budú začaté od tohto roka v najskoršie možných termínoch;
02 objemy pripadajúce na dodávateľa v prípade, že činnosti zostávajúce na vykonanie po splnení činnosti súčasného roka v dohodnutých (rozhodnutých) termínoch budú začaté v najneskoršie prípustnom termíne (t. j. v kritickom stave stavby).
Použité názvoslovie metód sieťovej analýzy podľa ČSN 01 0111
Príloha č. 3 vyhlášky č. 157/1976 Zb.
(názov
Bilancujúci ústredný orgán: Prehľad potreby bilancovaných prác a dodávok pre stavbu: ..............................................................
Položka Celk. potreba Dodané k 31. 12. m. r. Zostáva dodať P1
P2
súčasný rok 1. nasledujúci rok 2. nasledujúci rok
názov mierová jedn. štvrťrok spolu štvrťrok spolu štvrťrok spolu
I II III IV I II III IV I II III IV
Vysvetlivky:
Potreby v jednotlivých rokoch a štvrťrokoch sa uvádzajú dvoma hodnotami:
P1 - potreby vznikajúce v prípade, že činnosti budú začaté v najvčaššie možných termínoch;
P2 - potreby vznikajúce v prípade, že činnosti budú začaté, prípadne skončené v najneskoršie prípustných termínoch.
Potreby bilancovaných prác a dodávok pre jednotlivé činnosti je povinný na analýzu zdrojov odovzdať spracovateľovi sieťového grafu príslušný dodávateľ činnosti.
V stĺpci mierová jednotka sa okrem technických jednotiek uvádzajú aj dekadické rády vhodne upravujúce číselnú formu (napr. 103m2; t; atď.).
Použité názvoslovie metód sieťovej analýzy podľa ČSN 01 0111
1)
§ 15 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 33/1975 Zb. o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.
2)
Termín dokončenia projektovanej kapacity je termín, v ktorom sa má prevziať na uvedenie do (skúšobnej) prevádzky celej projektovanej kapacity posledná časť tých samostatne odovzdávaných dodávok pre stavbu, ktoré nevyhnutne podmieňujú prevádzku.
3)
ČSN 01 0111.
4)
Prácami a dodávkami podľa Jednotných metodických pokynov Štátnej plánovacej komisie sa rozumejú dodávky prác a výrobkov podľa Hospodárskeho zákonníka.
6)
Spravidla uznesenie vlády ČSSR k vykonávaciemu štátnemu plánu.
7)
§ 15 ods. 5 vyhlášky č. 33/1975 Zb.
9)
Vyhláška č. 91/1972 Zb. o normách lehôt výstavby (druhá časť).
10)
11)
12)
Formulár „Základné údaje stavby - 2. časť" Jednotných metodických pokynov Štátnej plánovacej komisie.
13)
Zmluvy o príprave dodávok a dodávkové zmluvy, pokiaľ sú v čase spracovania režimov uzavreté.
14)
Podľa smernice vlády ČSSR k vykonávaciemu štátnemu plánu.
15)
16)
Iba pri činnostiach, ktoré neležia na kritickej ceste sieťového grafu a nekončia sa v súčasnom alebo nasledujúcom roku.
17)
§ 16 ods. 3 vyhlášky č. 33/1975 Zb.
18)
§ 64 vyhlášky č. 163/1973 Zb.
19)
Smernice Federálneho štatistického úradu k štátnym štatistickým výkazom za úsek investičná výstavba - 5 Iv (ozn. v čiastke 11/1976 Zb.).
20)
21)
Ide o termíny nasledujúceho roka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) tejto vyhlášky.