154/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1983 do 31.12.1988

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

154
ZÁKON
z 15. decembra 1976,
ktorým sa mení zákonná úprava sadzieb príspevku na sociálne zabezpečenie
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. III
Zákon č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani sa mení a dopĺňa takto:
§ 29 včítane nadpisu znie:
㤠29
Sadzba príspevku
Sadzba príspevku u daňovníkov podľa § 28 ods. 1 je 10 % zo základu určeného v tomto odseku, u daňovníkov podľa § 28 ods. 2 je 20 % zo základu určeného v tomto odseku.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.