154/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1977 do 31.12.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

154
ZÁKON
z 15. decembra 1976,
ktorým sa mení zákonná úprava sadzieb príspevku na sociálne zabezpečenie
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie sa mení takto:
1.
V § 16 ods. 1 v druhej vete sa slová „tvorí 25 %“ nahrádzajú slovami „tvorí 20 %“.
2.
§ 16 ods. 2 znie:
„(2)
V štátnych hospodárskych organizáciách výskumnej a vývojovej základne a v hospodárskych organizáciách štátnych kúpeľov tvorí sadzba príspevku na sociálne zabezpečenie 10 %.“.
Čl. II
Zákon č. 113/1971 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie sa mení takto:
1.
§ 12 ods. 2 znie:
„(2)
Daňovníci s prevažne obchodnou činnosťou, včítane družstevných podnikov zahraničného obchodu, odvádzajú príspevok na sociálne zabezpečenie vo výške 20 % zo základu podľa § 10 ods. 2.“.
2.
V § 15 ods. 1 sa slová „vo výške 25 %“ nahrádzajú slovami „vo výške 20 %“.
3.
V § 21 ods. 3 sa slová „vo výške 25 %“ nahrádzajú slovami „vo výške 20 %“.
Čl. III
Zákon č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani sa mení a dopĺňa takto:
§ 29 včítane nadpisu znie:
㤠29
Sadzba príspevku
Sadzba príspevku u daňovníkov podľa § 28 ods. 1 je 10 % zo základu určeného v tomto odseku, u daňovníkov podľa § 28 ods. 2 je 20 % zo základu určeného v tomto odseku.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.