Predpis bol zrušený predpisom 404/1990 Zb.

152/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1977 do 14.10.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

152
ZÁKON
zo 14. decembra 1976
o zriadení Radu priateľstva
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Na ocenenie zásluh o nadviazanie, upevnenie a rozvoj priateľských vzťahov s Československou socialistickou republikou, ako aj na ocenenie zásluh o rozvoj priateľstva, spolupráce a mierového spolužitia medzi národmi sa zriaďuje Rad priateľstva.
§ 2
Rad priateľstva sa udieľa príslušníkom iných štátov, ktorí sa zaslúžili o nadviazanie, upevnenie a rozvoj priateľských vzťahov s Československou socialistickou republikou, a to najmä v oblasti politickej, hospodárskej, kultúrnej, vedeckej a vedeckotechnickej spolupráce alebo ktorí sa zaslúžili o rozvoj priateľstva, spolupráce a mierového spolužitia medzi národmi.
§ 3
Rad priateľstva udieľa prezident Československej socialistickej republiky.
§ 4
(1)
Rad priateľstva má tvar päťdielnej hviezdice z pozláteného striebra, ktorej ryhované lúčovité diely sú zakončené fazetovanými českými granátmi. Medzi jednotlivými dielmi sú ryhované medzilúče. Plastický medailón je v strede vyplnený fazetovanými českými granátmi. Horný diel radového odznaku je opatrený kolmým uškom, ktorým prechádza krúžok obdĺžnikovej závesnej spony z pozláteného striebra, zdobenej iniciálami „ČSSR“. Na rube závesnej spony je vyryté matričné číslo. Stuha je prievlečná lichobežníková, 38 mm široká a 55 mm dlhá, červenej farby, uprostred so zvislým prúžkom striedajúcich sa červeno-modro-bielych československých štátnych farieb.
(2)
Ak sa nosí iba stužka vyznamenania, je napnutá na pravouhlej lište rozmeru 30 x 10 mm, na ktorej je pri ľavom kraji umiestnený český granát fazetovaný pozláteným striebrom.
§ 5
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.