150/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1977

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

150
ZÁKON
České národní rady
ze dne 17. prosince 1976
o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1977
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
(1)
Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen "státní rozpočet republiky") se stanoví
částkou 122 419 268 000 Kčs,
celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 122 419 286 000 Kčs
(příloha č. 1).
(2)
Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy
a)
dotace ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu republiky ve výši 53 480 000 000 Kčs,
b)
finanční vztahy k rozpočtům národních výborů, a to:
souhrnný finanční vztah (neúčelové dotace) ve výši 16 070 900 000 Kčs,
účelové subvence ve výši 22 637 500 000 Kčs
(příloha č. 2).
§ 2
Vláda České socialistické republiky zajistí vyjádření finančních údajů státního rozpočtu republiky stanovených tímto zákonem v nových velkoobchodních cenách vyhlášených k 1. lednu 1977.
§ 3
Vláda České socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu republiky, promítnout do státního rozpočtu republiky zejména změny státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky, organizační změny, změny v souvislosti s upřesněním výstavby československého úseku plynovodu Orenburg a úpravu souhrnného finančního vztahu a účelových subvencí národních výborů, jestliže se změní podmínky, za nichž byly souhrnný finanční vztah a účelové subvence stanoveny.
§ 4
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1977.
Erban v. r.

Korčák v. r.
Příloha 1
Celkový přehled
státního rozpočtu České socialistické republiky
Příjmy Kčs (v tisících)
Příjmy ze socialistického hospodářství 43 045 189
Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva 24 783 000
Ostatní příjmy 1 111 079
Dotace ze státního rozpočtu federace 53 480 000
Úhrn 122 419 268
Výdaje  Kčs (v tisících)
Výdaje ústředně řízených organizací na:  
hospodářství  34 374 965
kulturní a sociální opatření  44 951 358
obranu a bezpečnost  3 281 446
správu  752 199
soudy a prokuratury  350 900
Souhrnný finanční vztah k rozpočtům národních výborů  16 070 900
Účelové subvence do rozpočtů národních výborů  22 637 500
Úhrn  122 419 268
Příloha 2
Souhrnný finanční vztah a účelové subvence do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním rozpočtu České socialistické republiky
Kraj Souhrnný finanční vztah (v tisících Kčs) Účelové subvence (v tisících Kčs)
Národní výbor hl. m. Prahy 2 793 200 7 141 700
Středočeský 1 530 300 1 788 300
Jihočeský 1 357 900 1 220 700
Západočeský 1 682 500 1 478 600
Severočeský 2 467 100 3 293 900
Východočeský 1 223 300 1 915 800
Jihomoravský 1 873 500 2 891 800
Severomoravský 3 143 100 2 906 700
Úhrn 16 070 900 22 637 500