148/1976 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

148
REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave tlačových chýb
vo vyhláške Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v českom i slovenskom vydaní
1.
V § 43 ods. 1 v druhom riadku sa vypúšťajú slová „III. stupně“ v českom vydaní, „III. stupňa“ v slovenskom vydaní.
2.
V prílohe č. 1 tejto vyhlášky v bode 7 tabuľkovej časti treba v kolónke „Maximálna výška denne Kčs“ aj pod písm. a) aj pod písm. b) doplniť „3“ v slovenskom vydaní.
Redakcia