147/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1977

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

147
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky
z 8. decembra 1976,
ktorou sa mení vyhláška č. 83/1974 Zb. o rovnocennosti a uznávaní vysvedčení a diplomov o vzdelaní vydávaných vo Zväze sovietskych socialistických republík
Ministerstvo školstva Českej socialistickej republiky podľa § 31 ods. 2 zákon č. 186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania (školský zákon) a podľa § 19 ods. 1 zákona č. 19/1966 o vysokých školách ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky č. 83/1974 Zb. o rovnocennosti a uznávaní vysvedčení a diplomov o vzdelaní vydávaných vo Zväze sovietskych socialistických republík sa mení takto:
1.
§ 2 ods. 1, 4 a 5 znejú:
„(1)
Vysvedčenie a diplomy uvedené v § 1 nadobúdajú platnosť na území Českej socialistickej republiky 6. júnom 1972, keď nadobudol platnosť Protokol o rovnocennosti dokumentov o vzdelaní, vedeckých hodnostiach a tituloch, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík,1) prípadne dňom vydania dokladu, pokiaľ bol vydaný po nadobudnutí platnosti Protokolu. Rovnocennosť vysvedčení a diplomov uvedených v § 1 ods. 1 a 2 sa osvedčuje vydaním overovacej doložky, diplomov uvedených v § 1 ods. 3, vydaním osvedčení o rovnocennosti.
(4)
Osvedčenie o rovnocennosti diplomov uvedených v § 1 ods. 3 vydáva vysoká škola rovnakého alebo príbuzného zamerania
(5)
Ministerstvo školstva Českej socialistickej republiky rozhodne v sporných a nejasných prípadoch, ktorá škola svojím zameraním je najbližšia absolvovanému štúdiu. Ak pôjde o školu, ktorá má obdobu iba na území Slovenskej socialistickej republiky, postúpi Ministerstvo školstva Českej socialistickej republiky žiadosť na rozhodnutie Ministerstvu školstva Slovenskej socialistickej republiky.“.
2.
§ 4 ods. 1 a 3 znie:
„(1)
O vydanie overovacej doložky alebo osvedčenia o rovnocennosti požiada žiadateľ písomne príslušný orgán. K žiadosti priloží žiadateľ originál vysvedčenia alebo diplomu a jeho overený preklad.
(2)
K originálu diplomu uvedeného v § 1 ods. 3 vydá osvedčenie o rovnocennosti vysoká škola podľa vzoru v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.“.
3.
V prílohe 1 vyhlášky č. 83/1974 Zb. sa zrušuje vzor C overovacej doložky, ktorú vydáva Ministerstvo školstva Českej socialistickej republiky.
4.
V prílohe 2 vyhlášky č. 83/1974 Zb. sa vypúšťajú slová „Ministerstvo školstva Českej socialistickej republiky“ a uvedie sa názov vysokej školy.
Čl. II
Na doklady vydané podľa vyhlášky č. 83/1974 Zb. sa ku dňu účinnosti vyhlášky č. 147/1976 Zb. vzťahujú jej ustanovenia čl. I § 2 ods. 1.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.
Minister:

Vondruska v. r.
1)
Vyhláška ministra zahraničný vecí č. 123/1973 Zb. o Protokole o rovnocennosti dokumentov o vzdelaní, vedeckých hodnostiach a tituloch, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík.