143/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1977 do 31.12.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

143
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky
z 25. novembra 1976,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani
Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky vyhlasuje úľavy na domovej dani poskytnuté vládou Slovenskej socialistickej republiky podľa § 24 ods. 1 č. 2 zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani a podľa § 24 ods. 2 toho istého zákona ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani sa dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
V rovnakom rozsahu sa od domovej dane oslobodzujú rodinné domčeky, ktoré postavili družstvá pre výstavbu rodinných domčekov, ak sa previedli do osobného vlastníctva občanov, a rodinné domčeky, ktoré vznikli prestavbou budov, v ktorých doteraz neboli obytné miestnosti.“.
2.
Doterajšie znenie § 1 sa označuje ako odsek 1.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.
Minister:
Ing. Mišeje v. r.