140/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 09.12.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

140
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej socialistickej republiky
z 1. decembra 1976
o zmenách v organizácii vysokých škôl
Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 32 ods. 2 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách:
§ 1
Na Vysokej škole technickej v Košiciach sa zriaďuje Stavebná fakulta so sídlom v Košiciach.
§ 2
Na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave sa zriaďuje Fakulta ekonomiky služieb a cestového ruchu so sídlom v Banskej Bystrici.
§ 3
Názov Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy na Vysokej škole dopravnej v Žiline sa mení a znie: „Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov".
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Dr. Colotka v. r.