14/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

14
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky
z 20. februára 1976,
ktorou sa dopĺňa vyhláška ministerstva školstva a kultúry č. 111/1965 Zb. o záverečných učňovských skúškach v znení vyhlášok č. 11/1968 Zb. a č. 143/1969 Zb.
Ministerstvo školstva Českej socialistickej republiky ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Českou odborovou radou podľa § 228 ods. 4 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.:
Čl. I
Vyhláška ministerstva školstva a kultúry č. 111/1965 Zb. o záverečných učňovských skúškach v znení vyhlášok č. 11/1968 Zb. a č. 143/1969 Zb. sa dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 sa za ustanovenie písm. c) vkladá ustanovenie písm. d), ktoré znie:
„d)
u pracovníkov, ktorí k 1. marcu 1976 vykonávajú funkciu majstra odbornej výchovy, doba vykonávania tejto funkcie v trvaní najmenej 5 rokov.“.
2.
Za § 10 sa vkladá nový § 10a, ktorý znie:
㤠10a
Prechodné ustanovenia
(1)
Ustanovenie § 2 ods. 3 písm. d) platí do konca roka 1981.
(2)
Prihlášky majstrov odbornej výchovy na skúšky z odborných predmetov a na záverečné učňovské skúšky v roku 1976 zašlú organizácie krajským národným výborom najneskôr do 28. marca 1976.
(3)
Skúšky z odborných predmetov v roku 1978 konajú majstri odbornej výchovy v čase od 1. apríla do 28. mája 1976.“.
Čl. II
Pokiaľ sa vo vyhláške používa názov funkcie „majster odborného výcviku“, mení sa na názov „majster odbornej výchovy“.1)
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1976.
Minister:

Doc. Vondruška v. r.
1)
Zmena názvu funkcie vyplýva z opatrenia Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 31. 12. 1975 č. II/6-1998/75-7201 na úpravu celoštátnych predpisov pre uplatnenie racionalizácie práce a mzdových sústav.