138/1976 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

138
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 18. novembra 1976
o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
Vláda Československej socialistickej republiky po dohode s Ústrednou radou odborov nariaďuje podľa § 202 ods. 2 Zákonníka práce (úplné znenie č. 55/1975 Zb.):
§ 1
(1)
Náhrada za stratu na zárobku patriaca podľa Zákonníka práce, prípadne podľa skorších predpisov1) pracovníkom po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania sa vzhľadom na zmeny, ktoré nastali vo vývoji mzdovej úrovne, upravuje tak, že sa priemerný zárobok rozhodný pre výpočet tejto náhrady zvyšuje o 2 % za každý kalendárny rok nasledujúci po vzniku nároku na túto náhradu do 31. decembra 1971.
(2)
Náhrada za stratu na zárobku sa na žiadosť pracovníka určí na základe priemerného mesačného zárobku zvýšeného podľa odseku 1 aj vtedy, ak sa pracovníkovi do 31. decembra 1971 neposkytovala, pretože to neumožňovali právne predpisy o sumách obmedzujúcich spôsob výpočtu a poskytovania týchto náhrad.2)
§ 2
(1)
Pre náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti platí aj po úprave vykonanej podľa § 1 ustanovenie § 195 ods. 2 Zákonníka práce.
(2)
Na zvýšenie invalidného, prípadne čiastočného invalidného dôchodku podľa § 136 až 141, 144 a 145 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení, prípadne na obdobné zvýšenie uskutočnené podľa skôr platných predpisov,3) sa pri výpočte náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti neprihliada.
§ 3
Náhrada za stratu na zárobku upravená, prípadne určená podľa § 1 patrí odo dňa účinnosti tohto nariadenia.
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.
Štrougal v. r.
1)
Ide najmä o tieto predpisy:
§ 193 a 195 Zákonníka práce,
§ 112 zákona č. 99/1948 Zb. o národnom poistení,
§ 6 zákona č. 58/1956 Zb. o náhrade za pracovné úrazy a o náhrade nákladov liečebnej starostlivosti a dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia,
§ 7 a 31 zákona č. 150/1961 Zb. o náhradách pri úrazoch a chorobách z povolania,
§ 8 zákona č. 30/1965 Zb. o odškodňovaní pracovných úrazov a chorôb z povolania.
2)
§ 7 ods. 3, § 8, § 31 ods. 2 zákona č. 150/1961 Zb.,
§ 8 vyhlášky č. 7/1962 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o náhradách pri úrazoch a chorobách z povolania,
§ 8 ods. 2 zákona č. 30/1965 Zb., článok II ods. 4 zákona č. 153/1969 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce,
§ 195 ods. 2 Zákonníka práce.
3)
Zákon č. 106/1971 Zb. o zvýšení dôchodkov starodôchodcov a niektorých nízkych dôchodkov v sociálnom zabezpečení, zákon č. 161/1968 Zb. o osobitnom prídavku k dávkam, o zmenách v dôchodkovom zabezpečení účastníkov odboja a o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení.