13/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.02.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

13
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 19. januára 1976
o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných označení
Dňa 16. novembra 1973 bola v Berne podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných označení.
So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 14. októbra 1975.
Podľa svojho článku 11 nadobudla Zmluva platnosť 14. januárom 1976.
České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)
Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.
ZMLUVA medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných označení
Prezident Československej socialistickej republiky a
Švajčiarska spolková rada
v snahe upevniť a rozšíriť vzájomné vzťahy v oblasti priemyselného vlastníctva,
so zreteľom na záujem oboch zmluvných štátov účinne chrániť proti nekalej súťaži prírodné a priemyselné výrobky, ako aj údaje o pôvode, včítane označení pôvodu a iných zemepisných označení, ktoré sa vyhradzujú určitým výrobkom alebo tovarom,
dohodli sa uzavrieť za tým účelom zmluvu a vymenovali za svojich splnomocnencov:
prezident Československej socialistickej republiky
Ing. Miroslava Bělohlávka,
predsedu Úradu pre vynálezy a objavy, a
Švajčiarska spolková rada
dr. Waltera Stamma,
riaditeľa Spolkového úradu pre duševné vlastníctvo.
Splnomocnenci vymenivši si svoje plnomocenstvá, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli na tomto:
Článok 1
Každý zo zmluvných štátov sa zaväzuje urobiť všetky opatrenia potrebné na to, aby účinným spôsobom chránil
1.
prírodné alebo priemyselné výrobky pochádzajúce z územia druhého zmluvného štátu proti nekalej súťaži v obchodnom styku a
2.
mená, označenia a vyobrazenia uvedené v článkoch 2, 3 a 5 ods. 2, ako aj označenia uvedené v prílohách A a B tejto Zmluvy podľa ustanovení tejto Zmluvy a Protokolu k tejto Zmluve.
Článok 2
(1)
Mená „Československá socialistická republika“, „ Česká socialistická republika“, „Slovenská socialistická republika“, označenie „Československo“ a historické mená jednotlivých krajín v Československej socialistickej republike, ako aj označenia uvedené v prílohe A tejto Zmluvy sa vyhradzujú na území Švajčiarskej konfederácie výhradne československým výrobkom alebo tovaru a smú sa tam používať len za tých istých podmienok, aké ustanovuje československé zákonodarstvo, pokiaľ z odsekov 2 až 4 nevyplýva iné. V protokole však možno uviesť, že sa určité predpisy z tohto zákonodarstva nepoužijú.
(2)
Ak sa niektoré z označení uvedených v prílohe A tejto Zmluvy bude používať pre iné výrobky alebo tovar, než sú tie, s ktorými sa v prílohe A spájajú, použije sa odsek 1 len vtedy,
1.
ak používanie môže priniesť v súťaži nevýhody podnikom, ktoré oprávnene používajú označenie pre československé výrobky alebo tovar uvedené v prílohe A alebo
2.
ak používanie označenia môže spôsobiť ujmu zvláštnej povesti alebo reklamnému účinku označenia.
(3)
Ak sa niektoré z označení chránených podľa odseku 1 zhoduje s označením územia alebo miesta mimo územia Československej socialistickej republiky, nebude odsek 1 vylučovať, aby sa označenie používalo pre výrobky alebo tovar, ktoré sa na tomto území alebo mieste vyrábajú. Ak však hrozí nebezpečenstvo zameniteľnosti, musí sa uviesť krajina pôvodu.
(4)
Odsek 1 nebude ďalej nikomu brániť, aby na výrobkoch alebo tovare, na ich obaloch, na obchodných papieroch alebo v reklame uvádzal svoje meno, obchodné meno, pokiaľ obsahuje meno fyzickej osoby, a svoje bydlisko alebo sídlo, pokiaľ sa tieto údaje nepoužívajú ako značky výrobkov alebo tovaru. Používať meno alebo obchodné meno ako značku je však prípustné, ak je podľa okolností vylúčené akékoľvek uvádzanie do omylu o pôvode výrobkov alebo tovaru.
(5)
Článok 5 zostáva vyhradený.
Článok 3
(1)
Meno „Švajčiarska konfederácia“, označenie „Švajčiarsko“ a „Konfederácia“ a mená švajčiarskych kantónov, ako aj označenia uvedené v prílohe B tejto Zmluvy sa vyhradzujú na území Československej socialistickej republiky výhradne švajčiarskym výrobkom alebo tovaru a smú sa tam používať len za tých istých podmienok, aké ustanovuje švajčiarske zákonodarstvo, pokiaľ z odsekov 2 až 4 nevyplýva iné. V protokole však možno uviesť, že sa určité predpisy tohto zákonodarstva nepoužijú.
(2)
Ak sa niektoré z označení uvedených v prílohe B tejto Zmluvy bude používať pre iné výrobky alebo tovar, než sú tie, s ktorými sa v prílohe B spájajú, použije sa odsek 1 len vtedy,
1.
ak používanie môže priniesť v súťaži nevýhody podnikom, ktoré oprávnene používajú označenie pre švajčiarske výrobky alebo tovar uvedené v prílohe B alebo
2.
ak používanie označenia môže spôsobiť ujmu zvláštnej povesti alebo reklamnému účinku označenia.
(3)
Ak sa niektoré z označení chránených podľa odseku 1 zhoduje s označením územia alebo miesta mimo územia Švajčiarskej konfederácie, nebude odsek 1 vylučovať, aby sa označenie používalo pre výrobky alebo tovar, ktoré sa na tomto území alebo mieste vyrábajú. Ak je však nebezpečenstvo zameniteľnosti, musí sa uviesť krajina pôvodu.
(4)
Odsek 1 nebude ďalej nikomu brániť, aby na výrobkoch alebo tovare, na ich obaloch, na obchodných papieroch alebo v reklame uvádzal svoje meno, obchodné meno, pokiaľ obsahuje meno fyzickej osoby, a svoje bydlisko alebo sídlo, pokiaľ sa tieto údaje nepoužívajú ako značky výrobkov alebo tovaru. Používať meno alebo obchodné meno ako značku je však prípustné, ak je podľa okolností vylúčené akékoľvek uvádzanie do omylu o pôvode výrobkov alebo tovaru.
(5)
Článok 5 zostáva vyhradený.
Článok 4
(1)
Ak sa mená a označenia chránené podľa článku 2 a 3 budú používať v obchodnom styku v rozpore s týmito ustanoveniami pre výrobky alebo tovar alebo ich úpravu alebo balenie alebo na účtoch, prepravných dokladoch alebo na iných obchodných papieroch alebo v reklame, potlačí sa toto používanie podľa samotnej Zmluvy všetkými takými súdnymi alebo správnymi opatreniami, včítane zhabania, ktoré podľa zákonodarstva zmluvného štátu, v ktorom sa uplatňuje ochrana, prichádzajú do úvahy pre potieranie nekalej súťaže alebo pre potlačovanie neprípustných označení.
(2)
Ustanovenia tohto článku sa použijú aj vtedy, keď sa tieto mená alebo označenia použijú v preklade alebo s odkazom na skutočný pôvod alebo s dodatkami „druh“, „typ“, „spôsob“, „napodobnenie“ a podobne alebo v odlišnej forme, pokiaľ napriek odlišnosti trvá pri obehu tovaru nebezpečenstvo zámeny.
(3)
Dosiahla sa zhoda v tom, že aj použitie týchto mien a označení ako označení druhu treba v zmysle tohto článku považovať za neprípustné používanie.
(4)
Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na výrobky alebo tovar pri prevoze.
Článok 5
(1)
Ustanovenia článku 4 sa tiež použijú, ak sa pre výrobky alebo tovar alebo ich úpravu alebo balenie alebo na účtoch, prepravných dokladoch alebo na iných obchodných papieroch alebo v reklame používajú značky, známky, mená, nápisy alebo vyobrazenia, ktoré obsahujú nepriamo alebo priamo nepravé alebo do omylu uvádzajúce údaje o pôvode, povahe, druhu alebo podstatných vlastnostiach výrobkov alebo tovaru.
(2)
Mená alebo vyobrazenia miest, budov, pamätníkov, riek, hôr a podobne, ktoré podľa názoru podstatnej časti zúčastnených obchodných kruhov zmluvného štátu, v ktorom sa uplatňuje ochrana, odkazujú na druhý zmluvný štát alebo na miesto alebo územie tohto zmluvného štátu, sa pokladajú za nepravé alebo do omylu uvádzajúce údaje o pôvode v zmysle odseku 1, ak sa používajú pre výrobky alebo tovar, ktoré nepochádzajú z tohto zmluvného štátu, ledaže sa meno alebo vyobrazenie môže za daných okolností rozumne považovať iba za údaj o vlastnostiach alebo za fantazijné označenie.
Článok 6
Nároky vyplývajúce z porušenia ustanovení tejto Zmluvy môžu pred súdmi zmluvných štátov uplatňovať okrem fyzických a právnických osôb a spoločností, ktoré sú na to oprávnené podľa zákonodarstva zmluvných štátov, aj zväzy a združenia, ktoré nepriamo alebo priamo zastupujú zúčastnených výrobcov, zhotoviteľov, obchodníkov alebo spotrebiteľov a majú svoje sídlo v jednom zo zmluvných štátov, pokiaľ podľa zákonodarstva zmluvného štátu, v ktorom majú svoje sídlo, môžu ako také podávať žalobu v občianskoprávnych sporoch. Za týchto predpokladov môžu uplatňovať nároky alebo právne prostriedky aj v trestnom konaní, pokiaľ zákonodarstvo zmluvného štátu, v ktorom sa trestné konanie vykonáva, také nároky alebo právne prostriedky pripúšťa.
Článok 7
(1)
Výrobky alebo tovar, obaly, účty, prepravné doklady a iné obchodné papiere, ako aj reklamné prostriedky, ktoré sú pri nadobudnutí platnosti tejto Zmluvy na území jedného zmluvného štátu a boli oprávnene opatrené údajmi, ktoré sa podľa tejto Zmluvy nesmú používať, sa môžu predávať alebo spotrebovať do dvoch rokov po nadobudnutí platnosti tejto Zmluvy.
(2)
Okrem toho smú fyzické a právnické osoby a spoločnosti, ktoré už v okamihu podpísania Zmluvy oprávnene používali niektoré z označení chránených podľa článku 2 alebo 3, toto označenie ďalej používať až do šiestich rokov po nadobudnutí platnosti Zmluvy. Právo ďalšieho používania sa môže dediť alebo scudziť len s podnikom alebo s časťou podniku, ku ktorému označenie patrí.
(3)
Ak niektoré z označení chránených podľa článku 2 alebo 3 je súčasťou obchodného mena, ktoré sa právoplatne používalo už v okamihu podpísania Zmluvy, použijú sa ustanovenia článku 2 ods. 4 prvej vety a článku 3 ods. 4 prvej vety aj vtedy, keď obchodné meno neobsahuje meno fyzickej osoby. Odsek 2 druhá veta sa použije obdobne.
(4)
Článok 5 zostáva vyhradený.
Článok 8
(1)
Zoznamy príloh A a B tejto Zmluvy sa môžu meniť a rozširovať výmenou nót. Každý zmluvný štát však môže obmedziť zoznam označení pre výrobky alebo tovar zo svojho územia bez súhlasu druhého zmluvného štátu.
(2)
V prípade, že sa zoznam označení pre výrobky alebo tovar z územia jedného zo zmluvných štátov zmení alebo rozšíri, použijú sa ustanovenia článku 7; miesto okamihu podpisu a nadobudnutia platnosti Zmluvy je rozhodujúci okamih, keď druhý zmluvný štát oznámil zmenu alebo rozšírenie.
Článok 9
Ustanovenia tejto Zmluvy nevylučujú širšiu ochranu, ktorá v jednom zo zmluvných štátov platí alebo sa v budúcnosti poskytne podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo iných medzinárodných dojednaní označeniam a vyobrazeniam chráneným podľa článkov 2, 3 a 5 ods. 2.
Článok 10
(1)
Aby sa uľahčilo vykonávanie tejto Zmluvy, utvorí sa zo zástupcov vlád každého zmluvného štátu zmiešaná komisia.
(2)
Úlohou zmiešanej komisie je skúmať návrhy na zmenu alebo rozšírenie zoznamu príloh A a B tejto Zmluvy, ktoré vyžadujú súhlas zmluvných štátov, ako aj posudzovať všetky otázky súvisiace s používaním tejto Zmluvy.
(3)
Zmiešaná komisia sa zíde, ak o to požiada jeden alebo druhý zmluvný štát.
Článok 11
(1)
Táto Zmluva podlieha ratifikácii; ratifikačné listiny sa vymenia čo možno najskôr v Prahe.
(2)
Táto Zmluva nadobudne platnosť tri mesiace po výmene ratifikačných listín a zostane v platnosti po neobmedzený čas.
(3)
Túto Zmluvu môže každý z oboch zmluvných štátov kedykoľvek vypovedať v lehote jedného roka.
Na dôkaz toho podpísali uvedení splnomocnenci túto Zmluvu.
Dojednané v Berne 16. novembra 1973 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za Československú socialistickú republiku:

Ing. Miroslav Bělohlávek v.r.

Za Švajčiarsku konfrderáciu:

Dr. Walter Stamm v.r.
PROTOKOL
Vysoké zmluvné strany
vedené prianím bližšie upraviť použitie niektorých predpisov Zmluvy z dnešného dňa o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných označení,
dohodli sa na týchto ustanoveniach, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy:
1.
Ustanovenia tejto Zmluvy sa nevzťahujú na označovanie plemien zvierat.
To isté platí o označeniach, ktoré bude treba používať podľa ustanovení Medzinárodného dohovoru na ochranu rastlinných odrôd z 2. decembra 1961 ako označenia pôvodu, ak tento dohovor bude medzi zmluvnými štátmi tejto Zmluvy platiť.
2.
Touto Zmluvou nie sú dotknuté ustanovenia platné v každom zo zmluvných štátov, týkajúce sa dovozu výrobkov alebo tovarov.
3.
Ako príklad označení chránených podľa článku 2 a 3 tejto Zmluvy (článok 4 odsek 2 Zmluvy) platia aj zodpovedajúce latinské označenia a v prípade označenia „západošvajčiarsky“ („westschweizerisch“) aj označenie „romand“.
V prípade mena kantónu „Graubünden“ platí toto ustanovenie aj pre skrátenú formu „Bündner“.
4.
Rovnakú ochranu ako označenia chránené podľa článkov 2 a 3 odseku 1 požívajú aj gramatické odvodeniny týchto označení, ako napr. odvodené prídavné alebo podstatné mená.
5.
Zaradením označenia „Tokajské“/„Tokajer“ do prílohy A Zmluvy sa nevylučuje, aby sa toto označenie používalo vo Švajčiarskej konfederácii ako označenie vínnej odrody spolu so zemepisným označením.
6.
Zaradením označenia „Clevner“ do prílohy B Zmluvy sa nevylučuje, aby sa toto označenie používalo v Československej socialistickej republike ako označenie vínnej odrody spolu so zemepisným označením.
7.
Ochrana mena švajčiarskeho kantónu „Neuenburg“ podľa článku 3 Zmluvy nevylučuje, aby sa v Československej socialistickej republike ďalej používalo označenie vínnej odrody „Neuburské“/„Neuburger“.
8.
Označenie vín „Hermitage“, „Montagny“, „Saint-Aubin“ uvedené v prílohe B Zmluvy sa môžu používať v Československej socialistickej republike iba vtedy, ak sa doplnia označením „Švajčiarsko“ alebo akýmkoľvek iným zemepisným označením, ktoré poukazuje na švajčiarsky pôvod.
9.
„Historické názvy jednotlivých krajín v Československej socialistickej republike“ uvedené v článku 2 odsek 1 Zmluvy sú Čechy, Morava, Slovensko.
Dojednané v Berne 16. novembra 1973.
Za Československú socialistickú republiku:

Ing. Miroslav Bělohlávek v.r.

Za Švajčiarsku konfederáciu:

Dr. Walter Stamm v. r.
PRÍLOHA A
I.
VÍNA
Česká socialistická republika
Bohemia Sekt
Bohemia Sekt Rosé
Bzenecká lipka
Cháteau Bzenec
Cháteau Radyně
Mělnické víno
Mikulovská romance
Pálavské bílé
Pavlovické ohnivé
Pražský výběr
Slovácký rubín
Valtické zámecké víno
Slovenská socialistická republika
Bratislavské hrozno
Limbašský sylván
Malokarpatské zlato
Modranská harmónia
Modranská zlatá perla
Modranské kráľovské
Modrokamenský krištáľ
Orešianske červené
Pezinské zámocké
Sobranecká sĺňava
Svätojurský muškatel
Tokajské víno z československého územia
Tokajské samorodné z československého územia
Tokajský výber z československého územia
II.
VÝŽIVA A HOSPODÁRSTVO
Pekárske a cukrárske výrobky
Česká socialistická republika
Františko-lázeňské oplatky
Karlovarské oplatky
Karlovarský suchar
Mariánsko-lázeňské oplatky
Pardubický perník
Pivo
Česká socialistická republika
Budějovické pivo
Budějovické pivo - Budvar
Budějovický Budvar
Flekovské pivo
Plzeň, Pilsen
Plzeňské, Pilsner, Pilsener
Plzeňské pivo, Pilsner Bier
Plzeňský prazdroj
Pilsner Urquell, Pilsen Urquell
Pils
Smíchovské pivo
Smíchovský Staropramen
Velkopopovický světlý ležák
Slovenská socialistická republika
Bratislavské pivo
Hurbanovské pivo
Šarišské pivo
Topoľčianske pivo
Ryby
Česká socialistická republika
Třeboňský kapr
Mäsové výrobky
Česká socialistická republika
Česká vepřová plec
Pražská husa
Pražská masitá kachna
Pražská šunka
Pražské párky
Poľnohospodárske výrobky
Česká socialistická republika
Hanácký ječmen
Tršický chmel
Úštěcký chmel
Žatecký chmel
Záhradnícke výrobky
Česká socialistická republika
Klatovský karafiát
Malínský křen
Všetatská cibule
Znojemské okurky
Mliečne a syrárske výrobky
Česká socialistická republika
Krkonošský pivní sýr
Moravská cihla
Olomoucké tvarůžky
Sázavský sýr
Slovenská socialistická republika
Liptovská bryndza
Slovenský oštiepok
Vody a minerálne vody
Česká socialistická republika
Bílinská kyselka
Františko-lázeňská přírodní minerální voda
Karlovarská minerální voda
Karlovarská přírodní minerální voda
Karlovarská voda
Karlovarský Mlýnský pramen
Kyselská (Kysibelská)
Mattoniho kyselka
Luhačovická Vincentka
Luhačovická přírodní minerální voda
Mariánsko-lázeňská přírodní minerální voda
Mariánsko-lázeňská Rudolfka
Poděbradská minerální voda
Šaratica (přírodní hořká voda)
Slovenská socialistická republika
Baldovská minerálna voda
Lipovecká minerálna voda
Maštinská minerálna voda
Minerálna voda Budiš
Minerálna voda Fatra
Minerálna voda Korytnica
Minerálna voda Slatina
Minerálna voda Cigeľka
Minerálna voda Santovka
Soli a slatiny
Česká socialistická republika
Františko-lázeňská sirnoželezitá slatina
Františko-lázeňská sůl
Karlovarská přírodní vřídelní sůl
Karlovarská sůl
Karlovarská vřídelní sůl
Slovenská socialistická republika
Piešťanské bahno
Prešovská soľ
Liehoviny
Česká socialistická republika
Karlovarská hořká
Prostějovská starorežná
Slovácká borovička
Vizovická slivovice
Slovenská socialistická republika
Bošácka slivovica
Karpatská horká
Prešovská vodka
Spišská borovička
Trenčianska borovička
III.
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Sklenený a porcelánový tovar
Česká socialistická republika
České sklo
Český křišťál
Duchcovský porcelán
Jablonecká krystalerie
Jablonecké sklo
Karlovarský křišťál
Karlovarské sklo
Karlovarský porcelán
Železnobrodské figurky
Železnobrodské sklo
Umeleckopriemyselné výrobky
Slovenská socialistická republika
Modranská keramika
Piešťanská krojovaná bábika
Piešťanské krojované dievča
Piešťanský krojovaný chlapec
Šperky, bižutéria
Česká socialistická republika
Bijoux de Bohéme
Český granát
Český granátový šperk
Jablonecká bižuterie
Jablonecké zboží
Stroje, oceľový a železný tovar
Česká socialistická republika
Vítkovická ocel
engl. Vítkovice Steel
Hry, hračky, hudobné nástroje
Česká socialistická republika
Kraslické hudební nástroje
Kamenina, kameň, zeminy
Česká socialistická republika
Sedlecký kaolín
Slovenská socialistická republika
Drevnický travertín
Spišský travertín
Textilné výrobky
Česká socialistická republika
Jindřichohradecký gobelín
Kraslické krajky
Valašskomeziříčský gobelín
Vamberecká krajka
PRÍLOHA B
I.
VÍNA
A.
Západné Švajčiarsko
Krajový údaj o pôvode:
Oeil de Perdrix
1.
Kantón Wallis
Krajové údaje o pôvode:
Amigne
Arvine
Dôle
Fendant
Goron
Hermitage
Heidenwein (vin des payens)
Höllenwein (rouge d enfer)
Humagne
Johannisberg
Vin du Glacier
Mená obcí, polôh a viníc:
Ardon
Ayent
Bramois (Brämis)
Branson
Chalais
Chamoson
Champlan
Charrat
Chataignier
Chermignon
Clavoz
Conthey
Coquimpex
Corin
Fully
Grand-Brulé
Granges
Grimisuat
La Folie
Lentine
Leuk (Loéche)
Leytron
Magnot
Martigny (Martinach)
Miége
Molignon
Montagnon
Montana
Muraz
Ollon
Pagane
Raron (Rarogne)
Riddes
Saillon
Salquenen (Salgesch)
Saviése
Saxon
Sierre (Siders)
Signése
Sion (Sitten)
Saint-Léonard
Saint-Pierre de Clages
Uvrier
Varen (Varone)
Vétroz
Veyras
Visp (Viége)
Visperterminen
2.
Kantón Waadt
Mená území:
Bonvillars
Chablais
La Côte
Les Côtes de l Orbe
Lavaux
Vully
Krajové údaje o pôvode:
Dorin
Salvagnin
Mená obcí, polôh a viníc:
Bonvillars
Bonvillars
Concise
Corcelles
Grandson
Onnens
Chablais
Aigle
Bex
Ollon
Villeneuve
Yvorne
La Côte
Aubonne
Begnins
Bougy-Villars
Bursinel
Bursins
Chateau de Luins
Chigny
Coinsins
Coteau de Vincy
Denens
Féchy
Founex
Gilly
Gollion
Luins
Mont-sur-Rolle
Morges
Nyon
Perroy
Rolle
Tartegnin
Vinzel
Vufflens-le-Chateau
Lavaux
Blonay
Burignon
Calamin
Chardonne
Chatelard
Chexbres
Corseaux
Corsier
Cully
Cure d Attalens
Dézaley
Epesses
Faverges
Grandvaux
Lutry
Montagny
Montreux
Paudex
Pully
Riex
Rivaz
Saint-Légier
Saint-Saphorin
Savuit
Treytorrens
Vevey
Villette
Les Côtes de l Orbe
Arnex
Orbe
Valleyres sous Rance
Vully
Vallamand
3.
Kantón Genf
Krajový údaj o pôvode:
Porlan
Meno územia:
Mandement
Mená obcí, polôh a viníc:
Bernex
Bourdigny
Dardagny
Essertines
Jussy
Lull
Meinier
Poissy
Russin
Satigny
4.
Kantón Neuenburg
Meno územia:
La Béroche
Mená obcí, polôh a viníc:
Auvernier
Bevaix
Bôle
Boudry
Champréveyres
Colombier
Corcelles
Cormondréche
Cornaux
Cortaillod
Cressier
Hauterive
La Coudre
Le Landeron
Saint-Aubin
Saint-Blaise
5.
Kantón Freiburg
Meno územia:
Vully
Mená obcí, polôh a viníc:
Cheyres
Môtier
Mur
Nant
Praz
Sugiez
6.
Kantón Bern
Meno územia:
Bielersee
Mená obcí, polôh a viníc:
Alfermée
Chavannes (Schafis)
Erlach (Cerlier)
La Neuveville (Neuenstadt)
Ligerz (Gléresse)
Oberhofen
Schernelz (Cergnaux)
St. Petersinsel
Spiez
Tüscherz (Daucher)
Twann (Douanne)
Vingelz (Vigneule)
B.
Východné Švajčiarsko
Krajový údaj o pôvode:
Clevner
1.
Kantón Zürich
Mená území:
Zürichsee
Limmattal
Zürcher Unterland
Weinland/Kanton Zürich
(nicht Weinland ohne Zusatz)
(nie Weinland bez prídavku)
Krajové údaje o pôvode:
Weinlandwein
Zürichseewein
Mená obcí, polôh a viníc:
Zürichsee
Appenhalde
Erlenbach
Feldbach
Herrliberg
Hombrechtikon
Küsnacht
Lattenberg
Männedorf
Mariahalde
Meilen
Schipfgut
Stäfa
Sternenhalde
Turmgut
Uetikon a. See
Wädenswil
Limmattal
Weiningen
Zürcher Unterland
Bachenbülach
Boppelsen
Buchs
Bülach
Dättlikon
Dielsdorf
Eglisau
Freienstein
Heiligberg
Hüntwangen
Oberembrach
Otelfingen
Rafz
Regensberg
Schloss Teufen
Steig-Wartberg
Wasterkingen
Wil
Winkel
Weinland/Kantón Zürich
(nicht Weinland ohne Zusatz)
(nie Weinland bez prídavku)
Andelfingen
Benkon
Berg am Irchel
Dachsen
Dinhard
Dorf
Flaach
Flurlingen
Henggart
Hettlingen
Humlikon
Neftenbach
Ossingen
Rheinau
Rickenbach
Rudolfingen
Schiterberg
Schloss Goldenberg
Stammheim
Trüllikon
Trüllisberg
Truttikon
Uhwiesen
Volken
Wiesendangen
Winterthur-Wülflingen
Worrenberg
2.
Kantón Schaffhausen
Mená obcí, polôh a viníc:
Beringen
Blaurock
Buchberg
Chäferstei
Dörflingen
Eisenhalde
Gächlingen
Hallau
Heerenberg
Löhningen
Munot
Oberhallau
Osterfingen
Rheinhalde
Rüdlingen
Siblingen
Stein a. Rhein
Thayngen
Trasadingen
Wilchingen
3.
Kantón Thurgau
Mená obcí, polôh a viníc:
Amlikon
Arenenberg
Bachtobel
Burghof
Ermatingen
Götighofen
Herdern
Hüttwilen
Iselisberg
Kalchrain
Karthause
Karthause Ittingen
Neunforn
Nussbaumen
Ottenberg
Ottoberger
Schlattingen
Sonnenberg
Untersee
Warth
Weinfelden
4.
Kantón St. Gallen
Mená obcí, polôh a viníc:
Altstätten
Au
Balgach
Berneck
Buchberg
Eichberg
Forst
Freudenberg
Marbach
Mels
Monstein
Pfäfers
Pfauenhalde
Ragaz
Rapperswil
Rebstein
Rosenberg
Sargans
Thal
Walenstadt
Wartau
Werdenberg
Wil
5.
Kantón Graubünden
Mená obcí, polôh a viníc:
Chur
Costams
Domat/Ems
Fläsch
Igis
Jenins
Malans
Maienfeld
St. Luzisteig
Trimmis
Zizers
6.
Kantón Aargau
Mená obcí, polôh a viníc:
Auenstein
Birmenstorf
Bödeler
Bözen
Brestenberg
Döttingen
Effingen
Elfingen
Ennetbaden
Goldwand
Heerenberg
Hornussen
Hottwil
Klingnau
Küttigen
Mandach
Oberflachs
Remigen
Rüfenach
Rütiberg
Schinznach
Schlossberg
Seengen
Steinbruck
Stiftshalde
Tegerfelden
Villigen
Wettingen
Wessenberg
Zeiningen
C.
Ostatné Švajčiarsko
1.
Kantón Baselland
Mená obcí, polôh a viníc:
Aesch
Arlesheim
Benken
Biel
Buus
Klus
Maisprach
Muttenz
Pratteln
Tschäpperli
Wintersingen
2.
Kantón Luzern
Meno obce:
Heidegg
3.
Kantón Schwyz
Meno obce:
Leutschen
4.
Kantón Tessin
Krajové údaje o pôvode:
Bondola
Nostrano
II.
VÝŽIVA A POĽNOHOSPODÁRSTVO
Pečivo a cukrárske výrobky
Aegeri Grüessli
Baarer Räben
Badener Kräbeli
Emmentaler Bretzeli
(Ementálske praclíky)
Engadiner Nusstorte
(Engandinská orechová torta)
Gottlieber Hüppen
Hegnauer Bauernbrot
(Sedliacky chlieb Hegnan)
Jura Waffeln
(Jurské oblátky)
Jura Züngli
(Jurské jazýčky)
Biscuits du Léman
Toggenburger Waffeln und Biscuits
(Toggenburské oblátky a piškóty)
Willisauer Ringli
Winterthurer Kekse
(Winterthurské keksy)
Pivo
Baarer Bier
Birra Bellinzona
Bütschwiler Bier
Calanda Bier
Churer Bier
Eichhof Bier
Engadiner Bier
Frauenfelder Bier
Gurten Bier
Hochdorfer Bier
Langenthaler Bier
Biére d Orbe
Rheinfeldner Bier
Schwander Bier
Uetliberg-Märzen
Uster Bier
Uto
Wädenswiler Bier
Weinfeldner Bier
Wiler Bier
Winterthurer Bier
Lahôdky
Escargots ďAreuse
(Slimáky z Areuse)
Ryby
Hallwiler Balchen
Sempacher Balchen
Mäsové výrobky
Saucisses d Ajoie
Bassersdorfer Schüblig
Emmentaler Würstchen
(Ementálske párky)
Hallauer Schüblig, Schinkenwurst
(Hallauer Schüblig, šunková saláma)
Charcuterie Payernoise
(Payernské údeniny)
Záhradnícke výrobky
Oensinger Steckzwiebeln
(Sadbová cibuľa z Oensingu)
Konzervy
Bischofszeller Konserven
(Bischofszellské konzervy)
Lenzburger Konfitüren
(Lenzburské zaváraniny)
Lenzburger Konserven
(Lenzburské konzervy)
Rorschacher Konserven
(Rorschadské konzervy)
Sarganser Konserven
(Sarganské konzervy)
Walliseller Konserven
(Walliské konzervy)
Mliečne a syrárske výrobky
Arenenberger
Bagnes
Bellelay Käse
(Téte de Moine)
Brienzer Mutschli
Emmentaler Käse
(Emmental)
Ementálsky syr
(Ementál)
Gomser Käse
Greyerzer Käse (Gruyére, Gruviera)
(Gruyére)
Vacherin Mont d Or
Piora Käse
Saanenkäse
Sbrinz Käse
Ursernkäse
Minerálne vody
Adelboden
Aproz
Eglisau
Elm
Eptingen
Gonten
Gontenbad
Henniez
Knutwil
Lostorf
Meltingen
Nendaz
Passugg
Rhäzüns
Rheinfelden
Romanel
Sassal
Schwarzenburg
Sissach
Unter Rechstein
Vals
Valser St. Petersquelle
Walzenhausen
Weissenburg
Zurzach
Liehoviny
Marc ďAuvernier
Kirsch de la Béroche
Churer Röteli
Bérudges de Cornaux
Marc de Cressier
Marc de Dôle
Emmentaler Kirsch
Freiämter Kirsch
Freiämter Pflümliwasser
Freiämter Theilers - Birnenbranntwein
Freiämter Zwetschgenwasser
Fricktaler Kirsch
Fricktaler Pflümliwasser
Gotthard
Kräuterbranntwein
Likör Grande Gruyére
Innerschwyzer Kräuterbranntwein
Jura Enzian
Rigi Kirsch
Schwarzbuben Kirsch
Seeländer Pflümliwasser
Spiezer Kirsch
Urschwyzer Kirsch
Vieille lie du Mandement
Worber Spirituosen
Tabak
Brissago
III.
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Sklenený a porcelánový tovar
Bülacher Glas
Langenthal
Verre de St. Prex
(Sklo zo St. Prex)
Sarner Kristall
Umeleckopriemyselné výrobky
Brienzer Holzschnitzereien
(Brienzské rezbárske výrobky)
Brienzer Uhren
(Brienzské hodinky)
Lötschentaler Masken
Saaser Möbel
(Saaský nábytok)
Stroje, oceľový a železný tovar
Choindez - Röhren
(Choindez - rúry)
Gerlafinger Spezialprofile
(Gerlafingské špeciálne profily)
Kluser Armaturen
(Klusské armatúry)
Kochgeschirre, Oefen
(kuchynský riad, kachle)
Menziken - Maschinen, Leichtmetallwaren
(Menzikenské stroje, tovar z ľahkých kovov)
Rondez - Schachtguss
Papier
Chamer Papier
Landquarter Papier
Perlen Papier
Hry, hračky a hudobné nástroje
Boites a musique de St. Croix
(Hracie skrinky zo St. Croix)
Kamenina, kameň, zeminy
Andeer - Granit
(Žula z Ande)
Calanca - Granit
(Calanca - žula)
Calanca - Quarzit
(Calanca - kremeň)
Lägern Kalk
(Lägernské vápno)
Poschiaver Serpentin
(Poschiaverský serpentín)
San Bernardino - Quarzit
(San Bernardino - kremeň)
Soglio - Quarzit
(Soglio kremeň)
Weiacher - Kies
(Weiacherský štrk)
Textilné výrobky
Aegeri Garne
(Aegeri priadza)
Hasliweberei
(Hasli tkáčske výrobky)
Lorze - Garne
(Lorze - priadza)
Saaser Handgewebe
(Saaské ručne tkané látky)
Toggenburger Gewebe
(Toggenburské tkaniny)
Trunser Stoffe
(Trunské látky)
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.