126/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

126
VYHLÁŠKA
Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky
zo 7. októbra 1976
o vodohospodárskej a súhrnnej vodohospodárskej evidencii
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 15 ods. 2 zákona Českej národnej rady č. 130/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve (ďalej len „zákon“):
§ 1
Vodohospodárska evidencia
(1)
Vodohospodárska evidencia obsahuje evidenčné listy (kartotéku), na ktoré sa zaznamenávajú opatrenia uvedené v § 3 (ďalej len „opatrenia“), zoznam evidenčných listov, zoznam oprávnených (žiadateľov), ktorým bolo vydané opatrenie, a zbierku listín a dokumentácie.
(2)
Vodohospodársku evidenciu svojich opatrení vedú vodohospodárske orgány a zaznamenávajú v nej aj výsledky prieskumného konania vykonaného vyššími orgánmi.
(3)
Opatrenia miestnych (mestských) národných výborov, prípadne okresných národných výborov v rozsahu určenom v § 3 ods. 2 zákona a ostatné opatrenia okresných národných výborov týkajúce sa jednotlivých občanov (ďalej len „opatrenia miestneho významu“) sa zaznamenávajú na zoznamoch opatrení miestneho významu.
§ 2
Súhrnná vodohospodárska evidencia
(1)
Okresné a im na roveň postavené národné výbory sa poverujú vedením súhrnnej vodohospodárskej evidencie okresu. Súhrnná vodohospodárska evidencia okresu obsahuje popri vodohospodárskej evidencii okresu evidenčné listy a jedno vyhotovenie opatrení iných vodohospodárskych orgánov, ktoré sa týkajú územia okresu, s prípadnými ďalšími písomnosťami a prehľadnú mapu podávajúcu miestopisný prehľad o evidovaných opatreniach (ďalej len „prehľadná mapa“).
(2)
Správcovia vodohospodársky významných vodných tokov (ďalej len „podniky povodia“) sa poverujú vedením súhrnnej vodohospodárskej evidencie povodia. Súhrnná vodohospodárska evidencia povodia obsahuje evidenčné listy, zoznam evidenčných listov, zoznam oprávnených (žiadateľov), ktorým bolo vydané opatrenie, zbierku listín a dokumentácie a prehľadnú mapu. Na evidenčných listoch sa zaznamenávajú opatrenia vodohospodárskych orgánov, ktoré sa týkajú povodia tokov spravovaných príslušným podnikom povodia s touto výnimkou: v podniku Povodí Vltavy je súhrnná evidencia v povodí dolnej Labe (pod Mělníkom) obmedzená len na opatrenia s bezprostredným vzťahom k toku ním spravovanému.
(3)
Výzkumný ústav vodohospodářský Praha sa poveruje vedením súhrnnej vodohospodárskej evidencie Českej socialistickej republiky: vedie ju podľa pokynov Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
§ 3
Evidované opatrenia
V rámci vodohospodárskej evidencie sa evidujú:
a)
povolenia nakladať s vodami,1) povolenia na vodohospodárske diela,2) na niektoré činnosti a na stavby vo vodohospodársky významných územiach,3) na vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie4) a ďalej zmeny, zrušenia a zániky týchto povolení,
b)
súhlasy na stavby, zariadenia a činnosti, ktoré môžu ovplyvniť vodné pomery,5) a zániky platnosti týchto súhlasov,
c)
vyjadrenia, či je plánovaná investícia, zmena vo výrobnom procese alebo v rozsahu výroby, alebo zmena alebo úprava vodohospodárskeho diela z vodohospdárskeho hľadiska možná, prípadne za akých podmienok, pokiaľ na realizáciu zámeru bude potrebné povolenie alebo súhlas vodohospodárskeho orgánu,6)
d)
ďalšie opatrenia vodohospodárskych orgánov
1.
na určenie územia pri vodných tokoch, v rámci ktorého je na stavby, zariadenia alebo činnosti potrebný súhlas vodohospodárskeho orgánu,7)
2.
na určenie zátopových území,7)
3.
o ochranných pásmach na ochranu výdatnosti, akosti alebo zdravotnej nezávadnosti vodných zdrojov8) a pri vodohospodárskych dielach.9)
§ 4
Jednotlivé zložky vodohospodárskej a súhrnnej vodohospodárskej evidencie
(1)
Evidenčný list je formulár na záznam údajov o opatreniach podliehajúcich vodohospodárskej evidencii podľa § 3, s výnimkou opatrení miestneho významu. Opatrenie nadväzujúce na prechádzajúce opatrenie v tom istom prípade sa zaznamenáva na evidenčnom liste predchádzajúceho opatrenia.
(2)
Zoznam evidenčných listov je súbor viazaných zošitov členených podľa skupín opatrení na chronologický záznam evidenčných listov založených vo vodohospodárskej evidencii alebo v súhrnnej vodohospodárskej evidencii okresu alebo povodia. Slúži na kontrolu úplnosti evidencie a na jednoznačné určenie čísel evidenčných listov.
(3)
Zoznam oprávnených (žiadateľov) je viazaný zošit na prehľadné uvedenie všetkých oprávnených (žiadateľov) a im vydaných opatrení vodohospodárskych orgánov.
(4)
Zbierka listín a dokumentácie je súbor spisov k evidovaným opatreniam. Obsahuje rovnopisy evidovaných opatrení a ďalšie listiny, výkresy aj ostatnú dokumentáciu potrebnú ako podklad na vydanie opatrenia.
(5)
Prehľadná mapa je súbor listov základnej vodohospodárskej mapy v mierke 1 : 50 000, prípadne aj podrobnejších máp väčšej miery zobrazujúcich územie príslušného okresu alebo povodia, do ktorých sa pomocou symbolov zakresľujú opatrenia podliehajúce evidencii.
§ 5
Žiadateľ o opatrenie podliehajúce vodohospodárskej evidencii predloží vodohospodárskemu orgánu spolu so žiadosťou doklady a na predpísanom tlačive údaje potrebné na jej vybavenie, overené, prípadne doplnené príslušným podnikom povodia, a vhodný situačný podklad zákresu požadovaného opatrenia do prehľadnej mapy.
§ 6
(1)
Vodohospodárska a súhrnná vodohospodárska evidencia sa ukladá na bezpečnom mieste tak, aby bola chránená pred akýmkoľvek poškodením, stratou alebo odcudzením.
(2)
Pri manipulácii s utajovanými písomnosťami treba dodržiavať predpisy o ochrane štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva.
§ 7
Evidencia opatrení vydaných pred účinnosťou vyhlášky
(1)
Vodohospodárske orgány prešetria doterajšiu evidenciu vodohospodárskych diel a zariadení a vodohospodárskych povolení a súhlasov, ako aj ich zmien, podľa potreby doplnia a prípadne spresnia evidované údaje a najneskoršie do piatich rokov odo dňa účinnosti vyhlášky ich prevedú v spolupráci s podnikmi povodia v rozsahu určenom ministerstvom do novej evidencie. V súvislosti s tým vykonajú jednorazovú previerku evidovaných skutočností.
(2)
Vodohospodárske orgány si môžu vyžiadať potrebné doplnenie údajov od organizácií, ktorým bolo vydané príslušné opatrenie.
§ 8
Vodohospodárska evidencia sa vedie na tlačivách predpísaných ministerstvom.
§ 9
Zrušuje sa:
vyhláška Ústrednej správy vodného hospodárstva č. 96/1957 Ú. l. o evidencii vodohospodárskych diel a zariadení a vodohospodárskych povolení a súhlasov ako aj ich zmien.
§ 10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.
Minister:

Ing. Hruzík v. r.
1)
§ 8 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách.
2)
§ 9 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách.
3)
§ 10 a § 40 ods. 3 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách.
4)
§ 24 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách.
5)
§ 13 a § 20 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách. § 3 vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 28/1975 Zb., ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov.
6)
§ 14 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách.
7)
§ 13 ods. 2 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách.
8)
§ 19 ods. 1 zákona č. 138/1973 zb. o vodách.
9)
§ 40 ods. 3 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách.