121/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 13.10.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

121
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo 7. septembra 1976
o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Senegalskou republikou
Dňa 26. februára 1975 bola v Dakare podpísaná Obchodná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Senegalskou republikou. Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 10 dňom 25. júna 1976.
Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing.Chňoupek v. r.
OBCHODNÁ DOHODA
medzi Československou socialistickou republikou a Senegalskou republikou
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Senegalskej republiky,
vedené prianím rozšíriť, utužiť a uľahčiť obchodné styky medzi oboma krajinami na základe rovnosti a vzájomných výhod,
dohodli sa takto:
Článok 1
Každá zmluvná strana poskytne priaznivé zaobchádzanie s tovarom pochádzajúcim z územia druhej zmluvnej strany v súlade so znením čl. 1 Všeobecnej dohody o obchode a clách (GATT).
Toto zaobchádzanie sa nevzťahuje:
a)
na výhody, ktoré jedna zo zmluvných strán poskytla alebo poskytne susedným krajinám v záujme uľahčenia pohraničného styku;
b)
na výhody vyplývajúce z colnej únie alebo mnohostranného preferenčného dojednania v obchodnej alebo hospodárskej oblasti, ktoré boli alebo budú dojednané jednou zo zmluvných strán.
Článok 2
V záujme uľahčenia vzájomnej výmeny tovaru obe zmluvné strany budú vydávať v rámci zákonov a predpisov v oboch krajinách dovozné a vývozné licencie na tovar uvedené v listinách „A“ a „B“ priložených k tejto dohode, ktoré nemajú limitatívny charakter. Tovar musí byť pôvodom z oblasti oboch krajín.
Článok 3
Kontrakty vzťahujúce sa na dodávky tovaru a na poskytovanie služieb v rámci tejto dohody sa budú uzavierať medzi organizáciami zahraničného obchodu ako nezávislými právnickými osobami oprávnenými podľa československých predpisov uskutočňovať zahraničný obchod v Československej socialistickej republike na jednej strane a organizáciami a fyzickými alebo právnickými osobami oprávnenými podľa senegalských zákonov uskutočňovať obchod v Senegalskej republike na druhej strane.
Článok 4
Obe zmluvné strany oslobodia od colných poplatkov a iných dávok vzorky tovaru každého druhu pochádzajúce z územia druhej zmluvnej strany, a to za podmienky, že tieto vzorky budú slúžiť len na získanie príslušných objednávok na tovar týmito vzorkami ponúkaný a že nebudú samy určené na predaj, a ďalej za podmienky, že tieto vzorky budú zodpovedať vnútorným colným predpisom.
Ďalej budú oslobodené od colných poplatkov a iných vývozných a dovozných dávok katalógy, cenníky, prospekty a propagačné materiály pre obchod a turistiku.
Článok 5
Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane dočasne dovozné povolenie:
a)
na modely a vzorky tovaru;
b)
na predmety určené na vykonávanie skúšok a výskumov;
c)
na predmety určené na výstavy, súťaže, veľtrhy, atď.;
d)
na drobné náradie určené na montážne práce;
e)
na predmety dovezené v rámci ustanovení týkajúcich sa vedeckotechnickej spolupráce;
f)
na filmy propagujúce obchod a turistiku;
g)
na kontejnery na dovážaný alebo vyvážaný tovar.
Článok 6
Obe zmluvné strany si na svojich územiach navzájom všemožne uľahčia prievoz tovaru druhej zmluvnej strany.
Článok 7
Platby za tovar dodávaný podľa tejto dohody, ako aj ostatné platby v súlade so zákonmi a platobnými predpismi platnými v Československej socialistickej republike a v Senegalskej republike sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľnej mene.
Článok 8
Zmiešaná komisia, zložená z predstaviteľov oboch zmluvných strán, bude poverená dohliadať na vykonávanie tejto dohody a prípadne vykonávať zmeny alebo doplnky priložených listín tovaru. Táto komisia bude môcť navrhovať také opatrenia, ktoré umožnia rozšíriť vzájomnú výmenu tovaru. Komisia sa zíde na žiadosť jednej alebo druhej zmluvnej strany v čo najkratšej lehote, striedavo v Prahe a v Dakare.
Článok 9
Zmluvné strany uskutočnia na žiadosť jednej zo zmluvných strán vzájomné konzultácie za účelom prijatia opatrení na rozvoj hospodárskej spolupráce a obchodných stykov a vyriešenia otázok vyplývajúcich z vykonávania tejto dohody.
Článok 10
V súlade s ústavnými predpismi oboch zmluvných strán podlieha táto dohoda schváleniu oboma vládami.
Nadobudne platnosť po vzájomnej výmene schvaľovacích nót.
Dohoda bude platná jeden rok a bude sa mlčky predlžovať z roka na rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie tri mesiace pred skončením príslušného roka.
Článok 11
Po skončení platnosti tejto dohody budú jej ustanovenia platiť aj naďalej pre všetky kontrakty uzavreté v čase jej platnosti a nenaplnené ku dňu skončenia jej platnosti.
Spísané v Dakare 26. februára 1975 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu
Československej socialistickej republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za vládu
Senegalskej republiky:

Assane Seck v. r.
LISTINA „A“
československý tovar na vývoz do Senegalskej republiky
1.
Obrábacie stroje
2.
Dieselmotory a dieselagregáty
3.
Zváracie súpravy
4.
Elektrické prístroje a elektromotory
5.
Rýpadlá
6.
Kladkostroje
7.
Miešačky betónu
8.
Pásové dopravníky
9.
Cestné valce
10.
Vodné čerpadlá každého druhu
11.
Kompresory
12.
Bicykle každého druhu a náhradné dielce
13.
Automobily a náhradné dielce
14.
Traktory, poľnohospodárske a priemyselné stroje
15.
Elektrické zariadenia na mazanie automobilov, nákladných áut, motocyklov, bicyklov atď.
16.
Rôzne technické výrobky z gumy, kože, kovu a umelých hmôt
17.
Akumulátorové skrine
18.
Vane smaltované, liatinové, zinkové každého druhu
19.
Mačety, vetruvzdorné lampy, puzdra vreckových svietidiel, náradie pre remeselnícke dielne, poľnohospodárske náradie, nožiarsky tovar atď.
20.
Zámky z kovu
21.
Termosky a náhradné dielce
22.
Petrolejové variče a sporáky
23.
Žehličky na drevené uhlie a príslušenstvo
24.
Hliníkové a nehrdzavejúce príbory
25.
Elektroinštalačný materiál
26.
Hasiace prístroje každého druhu
27.
Sanitné vybavenie zo smaltovanej liatiny
28.
Pneumatiky a vzdušnice pre bicykle, motocykle, automobily, autobusy, ťahače, nákladné autá
29.
Mechanické zariadenie pekární, mäsiarstiev a cukrárstiev atď.
30.
Rádioprijímače
31.
Laboratórne a lekárske prístroje
32.
Tlačiarske stroje
33.
Kancelárske stroje
34.
Elektromery, plynomery a vodomery
35.
Stroje pre tabakový priemysel
36.
Šijacie stroje
37.
Fotografické prístroje a kamery, okuliare
38.
Budíky
39.
Telekomunikačné a telefónne zariadenia
40.
Guľkové ložiská
41.
Stroje pre textilný, obuvnícky a kožiarsky priemysel
42.
Betonárska oceľ
43.
Tyčová a profilová oceľ
44.
Oceľové rúrky
45.
Klince
46.
Reťaze pre bane a poľnohospodársku výrobu
47.
Skrutky do dreva
48.
Oceľový drôt na výrobu klincov
49.
Kovové siete proti hmyzu
50.
Výrobky a deriváty minerálnych olejov
51.
Farmaceutické výrobky
52.
Insekticídy a herbicídy
53.
Laky
54.
Kozmetické výrobky
55.
Brúsne výrobky
56.
Zlúčeniny sodíka
57.
Dekoratívny a úžitkový porcelán
58.
Elektrotechnický porcelán, izolátory atď.
59.
Zdravotnícka keramika
60.
Žiaruvzdorné výrobky
61.
Papier a výrobky z papiera (okrem vyrábaných v Senegale)
62.
Hudobné nástroje
63.
Nábytok
64.
Cukor1)
65.
Chmeľ, slad
66.
Mlieko a mliečne výrobky1)
67.
Vlnený a umelohodvábny textil
68.
Koberce
69.
Konfekčné odevy
70.
Vreckovky, šatky
71.
Podkolienky, ponožky, rukavice
72.
Stuhy a textilná galantéria
73.
Technické tkaniny
74.
Výrobky z umelej kože
75.
Krosienkové a pletené výrobky
76.
Krajčírske, obuvnícke, sedlárske a čalúnnické potreby1)
77.
Školské a kancelárske potreby
78.
Kožený tovar, kufre a dáždniky
79.
Rôzne umelecké výrobky, hračky
80.
Rôzne športové a rybárske náčinie
81.
Hygienické výrobky z gumy a gumová podlahová krytina
82.
Umelá guma
83.
Rôzna obuv
84.
Sklenené kuchynské výrobky1)
85.
Krištáľové sklo
86.
Sklenené a krištáľové lustre
87.
Laboratórne a technické sklo
88.
Vosk
89.
Sklenené tehly, fľaše
90.
Sklenená a kovová bižutéria1)
91.
Gramofónové prístroje a gramofónové platne
92.
Knihy
93.
Fotografický materiál
94.
Lovecké zbrane a munícia
95.
Lietadlá poľnohospodárske, športové, pre zdravotné služby, aerotaxi
LISTINA „B“
tovar na vývoz zo Senegalskej republiky do Československej socialistickej republiky
1.
Čerstvé, mrazené, konzervované, údené, solené ryby
2.
Drobné vtáctvo
3.
Živé zvieratá
4.
Čerstvé južné ovocie
5.
Podzemnica olejná
6.
Iné olejnaté rastlinné semená
7.
Podzemnicový olej (surový a rafinovaný)
8.
Podzemnicové pokrutiny
9.
Palmový olej
10.
Iné rastlinné oleje
11.
Arabská guma
12.
Ovocná marmeláda
13.
Čerstvá a konzervovaná zelenina
14.
Iné zeleninové výrobky
15.
Ovocné šťavy
16.
Konzervy
17.
Kukuričné zrno
18.
Krmivo pre dobytok a hydinu
19.
Iné krmivo pre zvieratá
20.
Titán a zirkón
21.
Naftové výrobky
22.
Farmaceutické výrobky
23.
Zložené a miešané hnojivá
24.
Jednoduché hnojivá a zmesi
25.
Tekutiny a prášky proti hmyzu
26.
Fosfátové hnojivá
27.
Ostatné hnojivá
28.
Farby a laky
29.
Kože a kožky (hovädzie, ovčie, kozie)
30.
Bavlníkový olej
31.
Ostatné ručné výrobky
32.
Ručne vyrábaná drobná kožená galantéria
33.
Obuvnícke potreby
34.
Filigrány
35.
Drevené umelecké predmety
36.
Tkaniny
37.
Košikársky tovar
38.
Hrnčiarsky tovar
39.
Automobily
40.
Ostatný tovar
41.
Vlnitý plech
42.
Vlnitý plech „ONDELITH“
43.
Ploché stropné dosky
44.
Kovové sudy
45.
Súdky
46.
Ostatné plechové obaly
47.
Iné rôzne výrobky
48.
Mäso (mrazené alebo konzervované)
49.
Kôrovce
50.
Orechy a mandle
51.
Včelí vosk
52.
Odzrnená bavlna
53.
Tkaniny z potlačenej bavlny
54.
Farbené bavlnené vlákno
55.
Odevy (košele, obleky, blazery)
56.
Jutové a sisalové vrecia
57.
Obuv
58.
Železný šrot
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
1)
V rámci senegalských platných predpisov.