114/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

114
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 5. augusta 1976
o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Líbyjskej arabskej republiky
Dňa 15. októbra 1975 bola v Tripoli podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Líbyjskej arabskej republiky.
Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 9 dňom 22. júla 1976.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.
DOHODA o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Líbyjskej arabskej republiky
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Líbyjskej arabskej republiky,
vedené prianím rozvinúť vzájomnú spoluprácu medzi oboma krajinami v oblasti kultúry, školstva, vedy, zdravotníctva a športu,
presvedčené, že taká spolupráca prispeje k posilneniu vzájomných dobrých vzťahov a k utuženiu priateľských zväzkov medzi ľudom oboch krajín,
dohodli sa takto:
Článok 1
Obe strany budú vyvíjať všetko úsilie pre rozvoj vzájomnej spolupráce a výmeny informácií, poznatkov a skúseností v oblasti kultúry, školstva, vedy, zdravotníctva, umenia a športu.
Na splnenie tohto cieľa uskutočnia:
a)
výmenu vedcov, profesorov, expertov, výskumných pracovníkov, študentov a stážistov;
b)
výmenu kultúrnych delegácií, umeleckých súborov, folkloristických skupín;
c)
kultúrne, vedecké a umelecké výstavy v oboch krajinách;
d)
výmenu kníh, publikácií a vedeckých a kultúrnych materiálov;
e)
výmenu športových skupín a delegácií mládeže.
Článok 2
Každá zo strán poskytne v rámci svojich možností druhej strane štipendiá na štúdium a krátkodobé stáže na univerzitách, umeleckých vysokých školách, vedeckovýskumných ústavoch a výcvikových strediskách.
Článok 3
Obe strany sa budú usilovať o dosiahnutie dohody o ekvivalentnosti vysvedčení, diplomov a vedeckých hodností poskytnutých školami, univerzitami a inštitútmi v oboch krajinách.
Článok 4
Obe strany urobia všetko pre to, aby zabezpečili správne objektívne informácie o kultúre, histórii a zemepise druhej krajiny vo svojich učebných osnovách a učebniciach.
Článok 5
Obe strany umožnia vedcom a výskumným pracovníkom návštevu knižníc, múzeí, historických objektov a archívov, a to v rámci zákonov a predpisov platných v oboch štátoch. Budú si rovnako vymieňať informácie o objavoch a historických dokumentoch týkajúcich sa druhej krajiny.
Článok 6
Obe strany budú podporovať spoluprácu svojich rozhlasových, televíznych, filmových a tlačových organizácií a ich predstaviteľov. Na tento účel si budú vymieňať programy, informácie a ďalšie materiály prispievajúce k vzájomnému poznaniu ľudu oboch krajín.
Článok 7
Obe strany budú podporovať prekladanie a vydávanie (každá vo svojej krajine) najvýznamnejších diel druhej strany z oblasti literatúry, vedy, umenia a kultúry.
Článok 8
Na vykonávanie tejto Dohody budú obe strany dojednávať vykonávacie programy obsahujúce praktické kroky na splnenie článkov tejto Dohody.
Článok 9
Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín vyhotovených v súlade s procedúrou platnou v oboch krajinách.
Dohoda bude platná po čas piatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti. Bude sa automaticky obnovovať na rovnaký čas, ak jedna zo strán neupovedomí druhú stranu o svojom prianí zmluvu upraviť alebo zrušiť, a to šesť mesiacov pred uplynutím jej platnosti.
Dané v Tripoli 11. Šawál, 1395 Hidžry, čo zodpovedá 15. októbru 1975, vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a arabskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu Československej socialistickej republiky:

Miloš Vojta v. r.

Za vládu Líbyjskej arabskej republiky:

Alí Abdel Salam Trekí v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.