113/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

113
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 9. júla 1976
o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky, o Protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky o ukončení platnosti ustanovení Obchodnej zmluvy zo 17. januára 1931 vzťahujúcich sa na obchod a o Likvidačnom protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky
Dňa 29. augusta 1975 boli v Prahe podpísané Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky, Protokol medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky o ukončení platnosti niektorých ustanovení Obchodnej zmluvy zo 17. januára 1931 vzťahujúcich sa na obchod a Likvidačný protokol medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky.
Uvedené zmluvné dokumenty nadobudli na základe svojich príslušných ustanovení platnosť 15. marcom 1976.
České preklady dokumentov a ustanovení Obchodnej zmluvy medzi Československom a Tureckom zo 17. januára 1931, ktoré zostali v platnosti, sa vyhlasujú súčasne.*)
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.