107/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 22.09.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

107
Nariadenie vlády
Českej socialistickej republiky
z 8. septembra 1976
o fakultách architektúry na Českom vysokom učení technickom v Prahe a na Vysokom učení technickom v Brne
Vláda Českej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 32 ods. 2 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách:
§ 1
Na Českom vysokom učení technickom v Prahe sa rozdeľuje Fakulta stavebná na Fakultu stavebnú a na Fakultu architektúry so sídlom v Prahe.
§ 2
Na vysokom učení technickom v Brne sa rozdeľuje Fakulta stavebná na Fakultu stavebnú a na Fakultu architektúry so sídlom v Brne.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Korčák v. r.