105/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.09.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

105
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 25. mája 1976
o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti lekárstva a zdravotníctva
Dňa 23. apríla 1976 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti lekárstva a zdravotníctva. Na základe svojho článku 9 Dohoda nadobudla platnosť 23. májom 1976.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing.Chňoupek v. r.
DOHODAmedzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti lekárstva a zdravotníctva
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska,
prajúc si podporovať ďalší rozvoj a rozšírenie spolupráce medzi svojimi krajinami v oblasti lekárstva a zdravotníctva,
vedomé si svojej zodpovednosti za poskytovanie všestrannej zdravotnej starostlivosti svojim občanom a prajúc si zabezpečiť na recipročnej základni poskytovania lekárskej starostlivosti svojim občanom pri pobyte v druhej krajine,
sa dohodli takto:
Článok 1
Zmluvné strany budú podporovať a rozvíjať spoluprácu v oblasti lekárstva a zdravotníctva na základe reciprocity a s prihliadnutím na vzájomné záujmy. Rôzne oblasti tejto spolupráce budú dohodnuté po vzájomnej dohode s prihliadnutím na skúsenosti získané oboma stranami v priebehu vzájomných výmen, návštev a iných kontaktov.
Článok 2
Zmluvné strany vynaložia maximálne úsilie, aby predovšetkým uľahčili:
a)
výmenu informácií spoločného záujmu v oblasti zdravotníctva,
b)
výmenu odborníkov za účelom štúdia a konzultácií,
c)
priame kontakty medzi inštitúciami a organizáciami vo svojich krajinách,
d)
výmenu informácií o nových prístrojoch, farmaceutických výrobkoch a technologickom vývoji, vzťahujúcich sa na lekárstvo a zdravotníctvo,
e)
ostatné formy spolupráce v oblasti lekárstva a zdravotníctva, na ktorých sa možno navzájom dohodnúť.
Článok 3
Za účelom vykonávania tejto Dohody budú zmluvné strany prerokúvať podrobné plány spolupráce na obdobie dvoch rokov, pričom miesto rokovania bude striedavo v Československej socialistickej republike a v Spojenom kráľovstve.
V rámci ustanovení tejto Dohody a s prihliadnutím na príslušné postupy a predpisy oboch zmluvných strán sa
a)
vypracujú programy výmen špecialistov a delegácií,
b)
určia obsah, formy, metódy a podmienky spolupráce,
c)
budú hodnotiť a analyzovať výsledky takej spolupráce.
Článok 4
Spolupráca v rámci tejto Dohody sa bude financovať na základe dojednaní vypracovaných podľa článku 3 zo zdrojov Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia Spojeného kráľovstva alebo v prípadoch, na ktoré sa to vzťahuje, z prostriedkov organizácií a inštitúcií zúčastňujúcich sa na tejto spolupráci.
Článok 5
1.
V prípadoch úrazu, akútneho ochorenia alebo v iných prípadoch vyžadujúcich okamžité lekárske ošetrenie (nemocničné aj ambulantné) dostanú občania Československej socialistickej republiky a občania Spojeného kráľovstva lekárske ošetrenie pri pobyte v druhej krajine za rovnakých podmienok ako občania prijímajúcej krajiny v súlade so zdravotníckymi zákonnými predpismi platnými v tejto krajine v čase trvania platnosti tejto Dohody.
2.
Lekárske ošetrenie podľa odseku 1 tohto článku budú príslušné orgány prijímajúcej krajiny poskytovať bezplatne, s výnimkou poplatkov normálne platených občanmi tejto krajiny.
3.
Ustanovenie tohto článku sa nebude vzťahovať na občana jednej krajiny, ktorý navštívi druhú krajinu so zrejmým cieľom získať prospech z lekárskej starostlivosti podľa tejto Dohody.
Článok 6
Strany poskytnú možnosť medzinárodným lekárskym organizáciám, najmä Svetovej zdravotníckej organizácii, aby využili skúsenosti oboch strán, včítane skúseností získaných v priebehu ich spolupráce.
Článok 7
Pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku, „občanom“ sa rozumie osoba, ktorá má riadny trvalý pobyt v Československej socialistickej republike a ktorá je držiteľom platného československého pasu.
Pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, územím, na ktoré sa táto Dohoda vzťahuje, bude Veľká Británia a Severné Írsko a za „občana“ sa bude považovať osoba, ktorá má riadny trvalý pobyt v Spojenom kráľovstve a pre ktorú bol vydaný platný cestovný pas Spojeného kráľovstva, oprávňujúci vycestovať do Československej socialistickej republiky.
Článok 8
Nič v tejto Dohode nemožno vykladať na škodu alebo ako zmeny iných dohôd uzavretých medzi oboma krajinami.
Článok 9
Táto Dohoda nadobudne platnosť mesiac po podpise a zostane v platnosti neobmedzený čas, pokiaľ jedna zo strán písomne neupovedomí druhú stranu o ukončení Dohody, a to najmenej šesť mesiacov vopred.
Na dôkaz toho nižšie podpísaní, riadne na to splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto Dohodu.
Dané vo dvoch vyhotoveniach v Prahe 23. apríla 1976 v českom a anglickom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.
Za vládu Československej republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v.r.

Za vládu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska:

David Ennals v.r.

Keith Gordon Macinnes v.r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.