104/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.09.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

104
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 21. mája 1976
o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Islamskej republiky Pakistan
Dňa 29. januára 1976 bola v Prahe podpísaná Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Islamskej republiky Pakistan. Na základe svojho článku 9 Dohoda nadobudla platnosť 6. májom 1976.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.
KULTÚRNA DOHODA medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Islamskej republiky Pakistan
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Islamskej republiky Pakistan,
vedené snahou o rozšírenie kultúrnej spolupráce medzi oboma krajinami v záujme ďalšieho vzájomného porozumenia,
sa dohodli takto:
Článok 1
Zmluvné strany budú v rámci tejto dohody rozvíjať spoluprácu v oblasti vedy, školstva, umenia, zdravotníctva, literatúry, tlače, filmu, rozhlasu, televízie, telesnej výchovy a športu.
Článok 2
Zmluvné strany budú podporovať výmenné návštevy a iné styky vedcov, kultúrnych, školských a zdravotníckych pracovníkov, umelcov, pracovníkov hromadných oznamovacích prostriedkov a predstaviteľov telesnej výchovy a športu.
Zmluvné strany budú pozývať príslušných zástupcov druhej zmluvnej strany na kongresy, konferencie, semináre a iné odborné stretnutia s medzinárodnou účasťou usporadúvané na ich území.
Článok 3
Zmluvné strany budú podporovať poznávanie druhého štátu, najmä formou:
a)
usporadúvania umeleckých a iných výstav kultúrneho a informačného charakteru,
b)
usporadúvania koncertov, divadelných predstavení a vystúpení umelcov,
c)
prekladania a vydávania literárnych a vedeckých diel,
d)
výmeny kníh, časopisov a iných publikácií kultúrnej a vedeckej povahy, ako aj rôznych audiovizuálnych pomôcok,
e)
výmeny rozhlasových a televíznych materiálov v oblastiach a za podmienok navzájom dohodnutých medzi príslušnými organizáciami oboch krajín,
f)
premietania umeleckých, vedeckých a výchovných filmov.
Článok 4
a)
Zmluvné strany budú poskytovať občanom druhého štátu štipendiá na štúdium na svojich vedeckých, vzdelávacích, kultúrnych a zdravotníckych zariadeniach a na študijné pobyty.
b)
Zmluvné strany okrem toho uľahčia vedcom, výskumným a vedeckým pracovníkom prístup do svojich knižníc, archívov, múzeí, galérií a iných kultúrnych a vedeckých inštitúcií.
Článok 5
Každá zo zmluvných strán bude v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi uznávať vedecké hodnosti, tituly, vysvedčenia a diplomy udelené alebo vydané príslušnými orgánmi druhej zmluvnej strany.
Článok 6
Zmluvné strany sa budú usilovať o prehĺbenie ďalších vzájomných stykov na úseku telesnej výchovy a športu najmä tým, že budú podporovať spoluprácu a výmenu športovcov, telovýchovných expertov, športových družstiev, ako aj usporiadanie športových súťaží.
Článok 7
a)
Spoločný výbor, ktorého členov vymenujú v rovnakom počte obe vlády a ktorému môžu pomáhať experti, sa bude v zásade schádzať každý druhý rok v Československej socialistickej republike a v Islamskej republike Pakistan. V Československej socialistickej republike mu bude predsedať čs. štátny príslušník a v Islamskej republike Pakistan pakistanský štátny príslušník.
b)
Spoločný výbor bude skúmať otázky týkajúce sa realizácie tejto dohody a prijímať program akcií, ktoré sa uskutočnia v dohodnutom časovom období.
Článok 8
Zmluvné strany budú vo svojej dvojstrannej spolupráci pokračovať aj v rámci medzinárodných vedeckých, vzdelávacích a kultúrnych organizácií.
Článok 9
Táto dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov každej zo zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom, keď si obe zmluvné strany oznámia toto schválenie.
Táto dohoda sa dojednáva na päť rokov a bude sa predlžovať vždy na ďalších päť rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím času platnosti.
Spísané v Prahe 29. januára 1976 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu Československej socialistickej republiky

M. Klusák v. r.

Za vládu Islamskej republiky Pakistan:

A. H. Pirzada v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.