Predpis bol zrušený predpisom 39/1984 Zb.

103/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1976 do 09.05.1984

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

103
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 19. augusta 1976
o sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 16 zákona č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 75/1976 Zb.:
§ 1
Základné sadzby odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe, ako aj rozsah ich zvýšenia alebo zníženia sa ustanovujú v sadzobníku odvodov, ktorý tvorí prílohu tohto nariadenia.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbrom 1976.
Štrougal v. r.
Príloha nariadenia vlády ČSSR č. 103/1979 Zb.
Sadzobník odvodov
Časť I
Základné sadzby v tisícoch Kčs za 1 ha
Prírodné stanovište Bonitná trieda
1 2 3 4 5 6 7 8
ČMt 1
ČM 1
ČM 3
ČM 13
ČM 15
ČMt 2
ČM 2
ČM 12
ČM 14
1350 1100 900 800 570 360 140 35
ČMt 3
ČM 5
ČM 9
ČM 11
HM 2
ČMt 4
ČM 6
ČM 10
HM 1
1300 1070 875 775 550 340 130 35
ČMt 5
ČMt 7
ČMt 15
ČMt 6
ČMt 14
ČMt 16
1250 1050 850 750 530 300 125 30
ČMt 8
ČMt 11
ČMt 23
ČM 7
HMt 1
ČMt 9
ČMt 17
ČM 4
ČM 8
HMt 2
1200 1000 800 725 500 270 100 30
HM 4
HM 5
HM 14
HM 16
HM 4
HM 6
HM 15
1150 950 770 700 490 260 95 30
ČMt 10
ČMt 13
HM 9
ČMt 12
HM 8
1100 900 750 670 480 240 90 30
ČMt 18
ČMt 22
HMt 4
HMt 12
ČMt 19
HMt 3
HMt 7
1000 875 725 600 400 200 85 25
HM 10
HM 12
HM 11
HM 13
970 780 640 590 430 220 80 25
HMt 5
HMt 11
P 1
P 3
P 5
HMt 8
HM 7
P 2
P 4
P 9
950 760 625 520 330 80 70 25
HMt 6
HMt 10
HM 18
HMt 9
HM 17
HM 23
925 750 600 500 315 150 65 25
ČMt 20
P 6
P 8
P 16
P 18
P 20
ČMt 21
P 7
P 10
P 17
P 19
P 21
860 700 580 470 310 150 60 25
V 1
V 3
V 8
V 2
V 7
V 9
840 690 575 500 320 165 60 20
HM 19
HM 24
P 23
V 11
HM 20
P 22
V 10
825 680 575 450 290 130 60 20
HMt 13
HM 22
P 12
P 25
P 27
V 13
H 2
H 6
HM 21
P 11
P 24
P 26
V 12
H 1
H 5
H 7
780 630 500 425 280 145 55 20
V 14 700 600 490 380 210 120 50 15
P 13
P 15
V 5
P 14
V 4
V 6
670 510 400 370 240 130 50 15
P 29
H 4
H 9
V 15
H 3
H 8
H 10
600 480 360 320 200 110 45 15
P 28
P 31
H 12
V 16
P 30
H 11
H 13
550 410 300 260 170 90 40 15
H 14
H 16
H 15 450 350 280 190 120 70 35 10
H 17 350 290 200 140 90 65 30 10
Časť II
1.
Zvýšenie a zníženie základných sadzieb pri trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe
a)
Základné sadzby uvedené v časti I sa pri odvodenej ornej pôde zvyšujú o 30 %
pri zavlažovanej ornej pôde, chmeľniciach, viniciach, intenzívne obhospodarovaných sadoch a zeleninárskych plochách o 100 %.
b)
Základné sadzby uvedené v časti I sa pri lúkach a pastvinách znižujú
Prírodné stanovište lúky pastviny
ČMt a ČM o 65 % o 80 %
HMt 60 % 80 %
HM 60 % 75 %
P 50 % 75 %
V 40 % 70 %
H 30 % 65 %
c)
Základné sadzby uvedené v časti I, prípadne zvýšené podľa písmena a) alebo znížené podľa písmena b) sa zvyšujú, ak ide o pôdu odnímanú na ukladanie odpadových hmôt (s výnimkou odpadov pri ťažobnej činnosti) o 50 %.
2.
Sadzby za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe
a)
Za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe tvorí sadzba z 1 ha ročne v jednotlivých prírodných stanovištiach pri pôde
1. a 2. bonitnej triedy 2 %
3. až 5. bonitnej triedy 1 %
6. až 8. bonitnej triedy 0,5 %
základnej sadzby uvedenej v časti I, prípadne zvýšenej podľa bodu 1 písm. a) alebo zníženej podľa bodu 1 písm. b). Pokiaľ sa dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe začne alebo skončí v priebehu kalendárneho roka, vypočíta sa odvod z ročnej sadzby jednou dvanástinou za každý aj začatý kalendárny mesiac.
b)
Pri prekročení lehoty na vykonanie rekultivačných prác určenej schváleným plánom rekultivácie sa sadzba uvedená pod písmenom a) zvyšuje o 100 % za každý rok prekročenia lehoty.
c)
Ak ide o pôdu 1. až 5. bonitnej triedy odnímanú na ukladanie odpadových hmôt (s výnimkou odpadov pri ťažobnej činnosti), zvyšuje sa sadzba uvedená pod písmenom a) o 100 %.
Príklad k bodu 1
V prírodnom stanovišti ČMt 1 a ČMt 2 je základná sadzba z 1 ha pôdy pri pôde 4. bonitnej triedy 800 tis. Kčs, pri lúke sa táto základná sadzba zníži o 65% a je z 1 ha 280 tis. Kčs, pri pastvine sa táto základná sadzba zníži o 80% a je 160 tis. Kčs. Ak bude lúka alebo pastvina trvale odňatá na ukladanie odpadových hmôt (s výnimkou odpadov pri ťažobnej činnosti), zvýši sa znížená základná sadzba o 50% a bude pri lúke 420 tis. Kčs, pri pastvine 240 tis. Kčs.
Príklad k bodu 2
V prírodnom stanovišti ČMt 1 a ČMt 2 je základná sadzba pri trvalom odňatí v 4. bonitnej triede 800 tis. Kčs. Pretože ide o dočasné odňatie, bude sadzba 8 tis. Kčs ročne. Pri odvodnenej ornej pôde je zvýšená základná sadzba podľa bodu 1 písm. a) pri trvalom odňatí 1 040 tis. Kčs. Ak bude táto pôda odňatá len dočasne, bude sadzba 10,40 tis. Kčs ročne. Ak bude však táto pôda odňatá na ukladanie odpadových hmôt (s výnimkou odpadov pri ťažobnej činnosti), zvyšuje sa sadzba o 100%, takže bude 20,80 tis. Kčs z 1 ha ročne.
Vysvetlivky zkratiek
ČMt 1-23 černozemné, veľmi teplé oblasti
ČM 1-15 černozemné oblasti
HMt 1-13 hnedozemné teplé oblasti
HM 1-24 hnedozemné oblasti
P 1-31 oblasti hnedých pôd pahorkatín
V 1-16 oblasti hnedých pôd vrchovín
H 1-17 oblasti hnedých a podzolovaných pôd horských oblastí