101/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1977

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

101
Vyhláška
Ministerstva financií Českej socialistickej republiky
zo 4. augusta 1976,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani
Ministersvo financií Českej socialistickej republiky vyhlasuje úľavy na domovej dani poskytnuté vládou podľa § 24 ods. 1 č. 2 zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani a ustanovuje podľa § 24 ods. 2 toho istého zákona:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani sa takto dopĺňa:
1.
§ 1 sa dopĺňa novým odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
V rovnakom rozsahu sa od domovej dane oslobodzujú rodinné domčeky, ktoré postavili družstvá na výstavbu rodinných domčekov, pokiaľ boli prevedené do osobného vlastníctva občanov, a rodinné domčeky, ktoré vznikli prestavbou budov, v ktorých doteraz neboli obytné miestnosti.“.
2.
Doterajší § 1 sa označuje ako odsek 1.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.