100/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

100
Vyhláška
Ministersva školstva Českej socialistickej republiky
z 19. júla 1976,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky č. 89/1973 Zb. o združení rodičov a priateľov školy
Ministerstvo školstva Českej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi štátnej správy ustanovuje podľa § 26 ods. 2 zákona č. 186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania (školský zákon):
Čl. 1
Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky z 25. júla 1973 č. 89/1973 Zb. o združení rodičov a priateľov školy sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 druhá veta znie:
„Plnením svojich úloh a úzkou spoluprácou so školou sa združenie stáva významnou formou aktívnej účasti pracujúcich na riešení otázok komunistickej výchovy detí a mládeže a na riadení škol a výchovných zariadení.“.
2.
V § 2 odsek znie:
„(1)
Národné výbory dbajú, aby sa pri školách a výchovných zariadeniach nimi odborne vedených zriadilo združenie. Združenia sa zriaďujú v zariadeniach predškolskej výchovy a pri školách poskytujúcich základné, stredné a vyššie vzdelanie, včítane škôl a výchovných zariadení v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva ČSR a zariadení pre výchovu učňov v pôsobnosti príslušných ústredných orgánov. Združenia sa môžu zriaďovať aj pri mimoškolských výchovných zariadeniach, za ktoré sa na účely tejto vyhlášky považujú ľudové školy umenia, ľudové školy jazykov, detské domovy, domovy mládeže, stanice mladých technikov, turistov, prírodovedcov, domy pionierov a mládeže a pri učňovských strediskách.´´.“.
3.
K § 2 oseku 3 sa pripája veta, ktorá znie: ´´Ustanovujúcu členskú schôdzu zvoláva národný výbor, ktorý odborne vedie školu, pri ktorej má združenie vzniknúť.´´.
4.
V § 2 odseku 4 sa slová „národnému výboru, ktorý spravuje školu“ nahrádzajú slovami „národnému výboru, ktorý odborne vedie školu.“.
5.
§ 3 odsek 2 znie:
„(2)
Vo svojej činnosti sa združenie spravuje ustanovením tejto vyhlášky a inými všeobecne záväznými predpismi.“.
6.
§ 3 sa dopĺňa o odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Za účelom správneho zamerania činnosti združenia zvoláva národný výbor, ktorý odborne vedie školy, podľa potreby funkcionárov združenia na prerokovanie hlavných úloh školskej politiky a iných úloh týkajúcich sa združenia.
(4)
Národný výbor, ktorý odborne vedie školu, usmerňuje činnosť združenia a jeho orgánov, stará sa o zlepšovanie ich činnosti, o zovšeobecňovanie a rozširovanie najlepších skúseností a usmerňuje spoluprácu združenia so školou, so spoločenskými a kultúrnymi zariadeniami, ako aj poskytuje združeniu metodickú pomoc. Pri poskytovaní metodickej pomoci združeniam pri všetkých školách, ktoré odborne vedie, využíva poradný zbor,1) ktorý zriaďuje ako svoj aktív z vybraných členov združenia.“.
7.
V § 4 odseku 4 sa slová „plniť podľa potreby ďaľšie úlohy v prospech školy.“ nahrádzajú slovami „poskytovať škole ďaľšiu pomoc.“.
8.
V § 10 sa na konci odseku 2 pripája táto veta: „Ak o to požiada národný výbor, ktorý odborne vedie školu, pri ktorej je združenie zriadené, podá mu výbor združenia o svojej činnosti správu.“.
9.
V § 10 odseku 4 sa slová „národnému výboru, ktorý spravuje školu,“ nahrádzajú slovami „národnému výboru, ktorý odborne vedie školu.“.
10.
§ 12 odsek 1 znie:
„(1)
Revízna komisia združenia sa schádza podľa potreby; na svojej prvej schôdzi zvolí zo svojho stredu predsedu komisie.“.
11.
Nadpis § 16 znie:
„Hmotné prostriedky združenia a kontrola hospodárenia“.
12.
V § 16 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Náhodné a periodické kontroly hospodárenia s prostriedkami združenia a kontrolu správy jeho majetku vykonáva národný výbor, ktorý odborne vedie školu, pri ktorej je združenie zriadené.“.
13.
§ 17 včítane nadpisu znie:
㤠17
Zánik združenia a zastavenie jeho činnosti
(1)
Činnosť združenia môže byť podľa osobitných predpisov2) zastavená, prípadne združenie môže byť rozpustené, ak jeho činnosť je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ak združenie neplní úlohy podľa tejto vyhlášky.
(2)
Združenie tiež zanikne, ak sa na tom uznesie členská schôdza, spravidla v dôsledku zmeny siete škôl. Zánik združenia oznámi jeho predseda národnému výboru, ktorý odborne vedie školu, a ak ide o odborné učilište, národnému výboru, ktorý v odbornom učilišti kontroluje výchovu učňov.
(3)
Majetok združenia, ktoré zaniklo podľa odseku 1 alebo podľa odseku 2, doterajší výbor združenia riadne zabezpečí a vyrovná z neho všetky záväzky združenia. Zvyšok odovzdá národnému výboru, ktorý odborne vedie školu, pri ktorej bolo združenie zriadené, v prospech školských účelov; ak ide o združenie, ktoré vzniklo pri odbornom učilišti alebo pri učňovskom stredisku, odovzdá zvyšok majetku organizácii, ktorá ho spravuje alebo spravovala.“.
Čl. 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 1976.
Minister:

Vondruška v. r.
1)
§ 85 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch.
2)
Ustanovenie § 2 zákona č. 126/1968 Zb. o niektorých prechodných opatreniach na upevnenie verejného poriadku v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 99/1969 Zb.