Chronologický register predpisov ročníka 1976

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1976 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 69 (Jindřichův Hradec)
2/1976 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici vo volebnom obvode č. 25 - Zakamenné
3/1976 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za poškodenie zdravia alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru národnej bezpečnosti
4/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 132/1964 Zb. o železničnom dopravnom poriadku v znení vyhlášky č. 98/1966 Zb.
5/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o vzájomnej ochrane autorských práv k literárnym, vedeckým a umeleckým dielam
6/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmenách a doplnení Všeobecných podmienok pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VDP RVHP 1968)
7/1976 Zb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 48/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku
8/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 48/1964 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie majetku
9/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o kvalifikácii odborných lesných hospodárov
10/1976 Zb. Vyhláška rady Západočeského národného výboru v Plzni ktorou sa poverujú vybrané národné výbory nižších stupňov výkonom vodohospodárskej agendy
11/1976 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o evidencii vnútrozemských plavidiel
12/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o unifikácii požiadaviek na vypracovanie a podávanie prihlášok vynálezov
13/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných označení
14/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky ktorou sa dopĺňa vyhláška ministerstva školstva a kultúry č. 111/1965 Zb. o záverečných učňovských skúškach v znení vyhlášok č. 11/1968 Zb. a č. 143/1969 Zb.
15/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o úprave štúdia študentiek vysokých škôl z dôvodov podpory materstva
16/1976 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o Kancelárii prezidenta Československej socialistickej republiky
17/1976 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obrane Československej socialistickej republiky, zákon o pôsobnosti federálnych ministerstiev a zákon o brannej výchove
18/1976 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/1966 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 163/1969 Zb.
19/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej demokratickej republiky o odbornej príprave občanov Vietnamskej demokratickej republiky v československých organizáciách
20/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky týkajúcej sa spolupráce na veterinárnom úseku
21/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indonézskej republiky
22/1976 Zb. Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkov na sypké hmoty
23/1976 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály
24/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky o zavedení doplnku k Československému liekopisu - tretiemu vydaniu v Českej socialistickej republike
25/1976 Zb. Zákon Českej národnej rady ktorým sa mení zákon Českej národnej rady č. 2/1969 Zb. o zariadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Českej socialistickej republiky v znení neskorších predpisov
26/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou a Dlhodobej platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou
27/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka
28/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o zmene priebehu štátnych hraníc a o niektorých ďalších otázkach súvisiacich s výstavbou a prevádzkou poľskej priehrady na Dunajci
29/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o záverečných učňovských skúškach
30/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zavedení doplnku k Československému liekopisu - tretiemu vydaniu v Slovenskej socialistickej republike
31/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa na použitie súhrnných cien menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb
32/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o vedecko - technických pracovníkoch v centrálne riadených organizáciách výskumnej a vývojovej základne
33/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Libérijskej republiky
34/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a rakúskou spolkovou vládou o kriminalistickej spolupráci na riekach Dunaj, Morava a Dyje
35/1976 Zb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
36/1976 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach
37/1976 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
38/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o poskytovaní dovolenky na zotavenie niektorým pracovníkom v súvislosti s ich pobytom v cudzine
39/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o všeobecných podmienkach medzinárodných prepráv cestujúcich autobusmi
40/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovodemokratickej republiky
41/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene článku 5 Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
42/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky o vodohospodároch
43/1976 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon)
44/1976 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
45/1976 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
46/1976 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
47/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu úmrtia Janka Kráľa
48/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej dohode o hospodárskej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky
49/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
51/1976 Zb. Zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
52/1976 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o udieľaní čestných titulov „zaslúžilý vynálezca" a „zaslúžilý zlepšovateľ"
53/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času v roku 1977
54/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o niektorých zmenách vyhlášky č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa, v znení neskorších predpisov
55/1976 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o rodnom čísle
56/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Českej socialistickej republiky ktorou sa určuje príslušnosť odvodných súdov v Prahe v dopravných trestných veciach
57/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o kontejneroch, 1972
58/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Portugalskou republikou o obchodnej výmene
59/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o pomocníkoch Pohraničnej stráže
60/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky ktorou sa vydávajú zásady školenia pracovníkov o požiarnej ochrane
61/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú zásady školenia pracovníkov o požiarnej ochrane
62/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o zriaďovaní, zrušovaní a organizácii podnikových archívov
63/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určujú kritériá na posudzovanie písomnosti ako archívnych dokumentov a upravujú niektoré podrobnosti o postupe pri vyraďovaní (škartácii) písomnosti
64/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Malé Karpaty
65/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1972 Zb. o miestnom poplatku zo psov
66/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o vodohospodároch
67/1976 Zb. Vyhláška Rady Stredočeského krajského národného výboru v Prahe ktorou sa poverujú národné výbory nižších stupňov výkonom vodohospodárskej agendy
68/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 4/1972 Zb. o zákaze alebo obmedzení vývozu niektorých druhov tovaru v turistickom styku
69/1976 Zb. Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na roky 1976 - 1980 (zákon o šiestom päťročnom pláne)
70/1976 Zb. Zákon Českej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Českej socialistickej republiky na roka 1976 - 1980
71/1976 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1976 - 1980 (zákon o šiestom päťročnom pláne)
72/1976 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
73/1976 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice
74/1976 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
75/1976 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu
76/1976 Zb. Zákon o razbe československých dukátov
77/1976 Zb. Zákon Českej národnej rady o pôsobnosti orgánov ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu Českej socialistickej republiky
78/1976 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu Slovenskej socialistickej republiky
79/1976 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zriadení medaily „Za zásluhy o ochranu hraníc Československej socialistickej republiky"
80/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
81/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o dojednaní dohody o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Japonska
82/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky o úprave užívania povrchových vôd na plavbu motorovými plavidlami
83/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj(ďalej FMTIR) o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
84/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
85/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku
86/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o osvedčovaní vhodnosti výrobkov pre stavebné časti stavieb
87/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o informáciách o výrobkoch pre stavebné časti stavieb
88/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o oprávnení na projektovú činnosť
89/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o oprávnení na inžiniersku činnosť vo výstavbe
90/1976 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o určení volebných obvodov pre voľby do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
91/1976 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady
92/1976 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady
93/1976 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
94/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 137/1974 Zb. o vnútrozemskej plavbe
95/1976 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o jednotnom triedení základných prostriedkov
96/1976 Zb. Vyhláška Federálneho cenového úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu
97/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa dopĺňa a upravuje vyhláška č. 76/1966 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov v znení vyhlášky č. 103/1970 Zb.
98/1976 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o dovoze investičných celkov a stavebných prác
99/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky o vodnej stráži
100/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky č. 89/1973 Zb. o združení rodičov a priateľov školy
101/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani
102/1976 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o odstraňovaní ekonomickej ujmy socialistických poľnohospodárskych organizácií
103/1976 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe
104/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Islamskej republiky Pakistan
105/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti lekárstva a zdravotníctva
106/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky
107/1976 Zb. Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o fakultách architektúry na Českom vysokom určení technickom v Prahe a na Vysokom určení technickom v Brne
108/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Európskej dohode o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR)
109/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o niektorých opatreniach na vykonávanie Európskej dohody o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR)
110/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb jednotného roľníckeho družstva
111/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o rezervnom fonde jednotného roľníckeho družstva
112/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov služobných pasov
113/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky, o Protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky o ukončení platnosti ustanovení Obchodnej zmluvy zo 17. januára 1931 vzťahujúcich sa na obchod a o Likvidačnom protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky
114/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Líbyjskej arabskej republiky
115/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia príjmov a majetku v odbore námornej a leteckej dopravy
116/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o potlačení a trestaní zločinu apartheidu
117/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o Slovenskej vodohospodárskej inšpekcii
118/1976 Zb. Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové ktorou sa poverujú mestské a miestne národné výbory vo Východočeskom kraji výkonom štátnej správy vo vodnom hospodárstve
119/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o zmenách Štatútu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a Dohovoru o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
120/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
121/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Senegalskou republikou
122/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o podmienkach a spôsobe využívania archívnych dokumentov
123/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb
124/1976 Zb. Zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu (úplné znenie zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
125/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Viktora Kaplana
126/1976 Zb. Vyhláška Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky o vodohospodárskej a súhrnnej vodohospodárskej evidencii
127/1976 Zb. Zákon o civilnom letectve (úplné znenie zákona o civilnom letectve, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
128/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o ciachovaní lodí vnútrozemskej plavby
129/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach
130/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o práve použiteľnom na dopravné nehody
131/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uznávaní rozvodov a zrušení manželského spolužitia
132/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti
133/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o právnych stykoch v občianskych, rodinných a trestných veciach, podpísaná v Prahe 11. septembra 1956
134/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a o zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku
135/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
136/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky
137/1976 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov pri dodávkach a odbere elektriny, vykurovacích plynov a tuhých palív
138/1976 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
139/1976 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o výnimočnom skrátení nepretržitého odpočinku v týždni
140/1976 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zmenách v organizácii vysokých škôl
141/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o vyťažovaní cestných nákladných vozidiel
142/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu
143/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani
144/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných, stredných odborných a vysokých škôl a dokladov o udelení titulov
145/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 84/1974 Zb. o rovnocennosti a uznávaní vysvedčení a diplomov o vzdelaní vydávaných vo Zväze sovietskych socialistických republík
146/1976 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a dokladů o udělení titulů
147/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky ktorou sa mení vyhláška č. 83/1974 Zb. o rovnocennosti a uznávaní vysvedčení a diplomov o vzdelaní vydávaných vo Zväze sovietskych socialistických republík
148/1976 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
149/1976 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1977
150/1976 Zb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1977
151/1976 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1977
152/1976 Zb. Zákon o zriadení Radu priateľstva
153/1976 Zb. Zákon o zriadení medaily Za obetavú prácu pre socializmus
154/1976 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákonná úprava sadzieb príspevku na sociálne zabezpečenie
155/1976 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 151/1975 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií
156/1976 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 106 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
157/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o režimoch stavieb
158/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o vodnej stráži
159/1976 Zb. Nařízení vlády České socialistické republiky o výjimečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu
160/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej o finančnej a úverovej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe
161/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy
162/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o správnych poplatkoch
163/1976 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa na rok 1977 a 1978 ustanovuje suma rozhodná pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách
164/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 125. výročiu úmrtia Jána Kollára
165/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa mení príloha vyhlášky č. 127/1975 Zb. o nadštandardnom vybavení bytov
166/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o požiarnej bezpečnosti pri skladovaní vykurovacej nafty
167/1976 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v zákone č. 75/1976 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, v slovenskom vydaní