99/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.1975

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

99
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky
z 21. augusta 1975,
ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 111/1974 Zb. o úprave pracovného času v Slovenskej socialistickej republice v roku 1975
Vláda Slovenskej socialistickej republiky po prerokovaní so Slovenskou odborovou radou uznesením z 13. augusta 1975 č. 237 ustanovila podľa § 83 ods. 3 Zákonníka práce:
§ 1
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 111/1974 Zb. o úprave pracovného času v Slovenskej socialistickej republike v roku 1975 sa zrušuje.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Krocsány v. r.