93/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.1975

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

93
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 3. júna 1975
o Dohode o spolupráci v oblasti cestovného ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou
Dňa 8. mája 1974 bola v Nikózii podpísaná Dohoda o spolupráci v oblasti cestovného ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou, ktorá podľa svojho článku 9 nadobudla platnosť 7. februárom 1975.
Český text Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing.Chňoupek v. r.
DOHODA
o spolupráci v oblasti cestovného ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Cyperskej republiky prajúc si ďalej rozširovať priateľské vzťahy medzi oboma krajinami na základe rovnoprávnosti a vzájomných výhod a uznávajúc dôležitosť cestovného ruchu,
dohodli sa na tomto:
Článok 1
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Cyperskej republiky budú venovať osobitnú pozornosť rozvíjaniu a rozširovaniu vzťahov v oblasti cestovného ruchu medzi oboma krajinami smerujúcemu k zlepšeniu vzájomnej informovanosti o živote, dejinách a kultúre ich národov.
Článok 2
Zmluvné strany budú v rámci svojich platných právnych predpisov uľahčovať cestovné formality v záujme rozvoja cestovného ruchu medzi oboma krajinami.
Článok 3
Zmluvné strany budú venovať osobitnú pozornosť rozvoju cestovného ruchu medzi oboma krajinami, najmä pokiaľ ide o organizovaný a neorganizovaný cestovný ruch, tematické odborné zájazdy, návštevy kongresov, sympózií, výstav, športových akcií a hudobných a divadelných festivalov.
Článok 4
Zmluvné strany v záujme rozvoja vzájomného cestovného ruchu budú utvárať podmienky pre to, aby ich občania boli lepšie informovaní o možnostiach cestovania v druhej krajine, a to najmä vhodným propagačným, informačným a náborovým pôsobením, výmenou tlačovín, filmov a výstav, ako aj materiálov a filmov na rozhlasové a televízne vysielanie.
Uvedené navzájom vymieňané materiály budú oslobodené od colných poplatkov.
Článok 5
Zmluvné strany budú podporovať rozvoj stálej úzkej spolupráce medzi svojimi orgánmi, organizáciami a inštitúciami zúčastnenými na rozvoji a uskutočňovaní cestovného ruchu.
Článok 6
Zmluvné strany budú podporovať ďalší rozvoj spolupráce svojich príslušných orgánov v medzinárodných organizáciách cestovného ruchu a budú sa informovať o skúsenostiach v tejto oblasti.
Článok 7
Zmluvné strany budú dbať o to, aby si príslušné orgány a organizácie oboch štátov systematicky navzájom vymieňali skúsenosti, údaje, informácie a ostatnú dokumentáciu týkajúcu sa cestovného ruchu.
Článok 8
Príslušné orgány zmluvných strán môžu podľa potreby dojednávať vždy na určité časové obdobia protokoly, v ktorých podrobne určia formy vykonávania tejto Dohody.
Článok 9
Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich toto schválenie.
Článok 10
Táto Dohoda sa uzaviera na obdobie piatich rokov a bude sa mlčky predlžovať vždy o ďalší rok, pokiaľ ju niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia jej platnosti.
Dané v Nikózii 8. mája 1974 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a gréckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. J. Jakubec v. r.

Za vládu

Cyperskej republiky:

Ch. Veniamin v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.