78/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 17.07.1975

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

78
UZNESENIE
vlády Slovenskej socialistickej republiky
z 9. júla 1975 č. 224
o výnimočnom skrátení nepretržitého odpočinku v týždni
Vláda Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 92 ods. 3 Zákonníka práce po prerokovaní so Slovenskou odborovou radou pre organizácie riadené ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi:
1.
ak nie je z prevádzkových dôvodov možné poskytnúť pracovníkovi nepretržitý odpočinok v týždni v trvaní aspoň 32 hodín (§ 92 Zákonníka práce), môže vedúci organizácie rozvrhnúť pracovný čas tak, že čas tohto odpočinku bude najmenej 24 hodín
a)
pri sezónnych a kampaňových prácach,
b)
pri prácach v doprave, v kultúrnych zariadeniach a v nepretržitých prevádzkach
s podmienkou, že na jednotlivých pracovníkov pripadne nepretržitý odpočinok v trvaní aspoň 32 hodín najmenej raz za tri týždne;
2.
pri prácach, pri ktorých je pracovný čas nerovnomerne rozvrhnutý na obdobie celého kalendárneho roka, a v poľnohospodárstve môže vedúci organizácie rozvrhnúť na základe smerníc ústredného orgánu (§ 85 ods. 2 Zákonníka práce) pracovný čas tak, že nepretržitý odpočinok v trvaní najmenej 32 hodín pripadne na jednotlivých pracovníkov raz za dva týždne.
Ing. Vačok v. r.