72/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.07.1975

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

72
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo 7. marca 1975
o zmene charakteru hraničných priechodov na československo-poľských štátnych hraniciach Vyšný Komárnik - Barwinek a Plaveč - Muszyna
Výmenou nót medzi Federálnym ministerstvom zahraničných vecí Československej socialistickej republiky a Veľvyslanectvom Poľskej ľudovej republiky v Prahe bola 2. januára 1975 dojednaná Dohoda o zmene charakteru hraničných priechodov Vyšný Komárnik - Barwinek (cestný) a Plaveč - Muszyna (železničný) na diaľkové hraničné priechody s účinnosťou od 1. marca 1975.
V súlade s tým sa pozmeňuje Príloha 1 Dojednania medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri výkone kontroly v železničnom a cestnom styku cez štátne hranice, podpísaného v Prahe 8. júla 1971 a zverejneného vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 50/1972 Zb. tak, že sa pri poradovom čísle 1 a 2 vypúšťa obmedzujúci odkaz a pri poradovom čísle 2 aj text v poznámke.
Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.