62/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1975

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

62
VYHLÁŠKA
Ministersstva lesného a vodného hospodárstva českej socialistickej republiky
z 9. júna 1975
odbornom technicko-bezpečnostnom dohľade na niektorých vodohodpodárskych dielach a o technicko-bezpečnostnom dozore národných výborov nad nimi
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 41 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) a podľa § 10 ods.5 zákona Českej národnej rady č. 130/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hodpodárstve:
§ 1
Táto vyhláška upravuje odborný technicko-bezpečnostný dohľad, ktorý sú povinní na priehradách, hatiach a na hrádzach, aj ako súčastiach stavieb určených na úpravu vodých tokov, na ochranu pred povodňami, na plavebné účely, na odber vôd, ako aj nimi vytvorených nádržiach (ďalej len ,,diela„) zabezpečovať správcovia (vlastníci, užívatelia, prípadne investori) týchto diel (ďalej len ,,správcovia), a technicko-bezpečnostný dozor, ktorý na dielach vkonávajú národné výbor.
PRVÁ ČASŤ
Oddiel 1
Odborný technicko-bezpečnostný dohľad
§ 2
(1)
Odborný technicko-bezpečnostný dohľad (ďalej len ,,dohľad“) je odborná činnosť na zistenie technického stavu diela z hľadiska jeho bezpečnosti a stability a možných príčin porúch a pre návrh opatrení na nápravu.
(2)
Dohľad sa zabezpečuje v období príprvy diela a vykonáva sa pri výstave alebo rekonštrukcii a po celý čas prevádzky diela až do jeho uvedenia do neškodného stavu.
(3)
V období prípravy a výstavby diela plní investor povinnosti uložené touto vyhláškou správcovi.
Oddiel 2
Kategória diel
§ 3
(1)
Na účly dohľadu sa diela zaraďujú do 1. až IV. Katogórie. Kategóriu diela určuje Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva (ďalej len ,,ministerstvo„) po prerokovaní s príslušným krajským národným výborom.
(2)
Pri dielach, s výnimkou diel, ktoré k 1. Januáru 1974 boli vo výstavbe alebo v prevádze, je ich správca povinný najneskôr pre ukončením projektovej úlohy stavby alebo rekonštrukcie, prípadne do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tejto vhlášky predložiť ministerstvu návrh na určenie kategórie diela. Návrh je povinný doložiť odborným posudkom organizácie poverenej ministerstvom vykonávaním dohľadu (ďalej len ,,poverená organizácia“) zahŕňajúcim návrh kategórie diela a kritériá použité na vypracovanie návrhu kategórie; pre diela, ktoré k 1. 1. 1974 boli vo výstavbe alebo v prevádzke, určí ministertvo kategóriu diela bez návrhu správcu.
(3)
Pri rekonštrukcií alebo zmene využitia diela a pri dielach III. a IV. kategórie aj v prípadoch, keď sa zmení zástavba v území dielom ohrozenom, je správca povinný navrhnúť ministerstvu preskúšanie určenej kategórie diela.
Oddiel 3
Zásady vykonávania dohľadu
§ 4
(1)
V rámci dohľadu sa podľa druhu a typu diela, primerane kategórii a technickému stavu, sledujú najmä zmeny a výskyt týchto javov a skutočností:
a)
statická a dynamická stabilita diela, prípadne jeho častí,
b)
priestorové zmeny diela ako celku vzhľadom na jeho okolie,
c)
deformácia diela, vzájomné posuny jednotlivých častí konštrukcií, trhliny v konštrukčnom materiáli,
d)
deformácia podložia,
e)
fyzikálno-mechanické vlastnosti stavebných a podložných materiálov,
f)
režim podzemných a priesakových vôd, t.j. tlak vody, spojitosti, smer a rýchlosť prúdenia vod, čiastkové a celkové množstvo priesakov, vývery vody v priestor diela,
g)
funkcia ochranných, tiesniacich, filtračných a drenážových prvkov diela a jeho podložie,
h)
hydraulický spád v konštrukčných a podložných materiáloch a ich filtračná stabilita,
i)
vplyvy prostredia na technický stav diela a jeho technologické zariadenia, t. j. účinky poveternosti (najmä mrazu a vlnobitia), zosuvov v blízkom okolí diela, agresívne účinky vzduchu a vody, účinky stavebných a trhacích prác v okolí diela, zemetrasenia, poddolovania, prevádzkových a dopravných otrasov, vegetácie a živočíhov a nepovolených zásahov tretích osôb,
j)
vplyv prevádzky na technický stav diela a jeho tecnologických zariadení, t. j. účinky manipuláície s vodou v nádrži, mechanické a iné účinky vypúšťanej vody a vodou unášaných matriálov, opotrebenie a možné dôsledky zlyhania uzáverov a hradiacich konštrukcií výpustov, priepadov a odberaných zariadení,
k)
prietokové pomery v provnaní s pôvodnými predpokladmi návrhu výustových a pripadových zariadení, napr. ovplyvnenie prietrokov na hornom toku novými dielami alebo poruchou, alebo zrušením jestvujúcich diel, zmenou odtokových pomerov v povodí, ľadovými zápchami, vegetáciou,
l)
iné javy a skutočnosti, ktoré môžu podľa miestnych pomerov ovplyvniť bezpenčosť diela.
§ 5
(1)
Dohľad sa vykonáva najmä pozorovaním diela, meraním jeho deformácií a spracovaní, rozbormi a hodnoterním výsledkov všetkých pozorovaní a meraní vo vzťahu k vopred určeným medzným1) alebo aj kritickým2) hodnotám, predpokladom projektu, poznatkom z výstavby a z doterajšej prevádzky diela.
(2)
podkadom pre vykonávanie dohľadu sú učelne rozdelené sledovania skutočností, včítane bežných meraní veličín a javov, ktoré sú pre bezpečnosť diela významné, ako aj obchôdzky, hlásenia a prehliadky.
(3)
Výber možných príčin porúch a ďalších javov a skutočností, ktoré dohľad sleduje, voľba prostriedkov a metód pozorovania a merania, množstvo inštalovaných prístrojov, rozsah a počet pracovných úkonov musia byť priemerné kategórií diela, stavu a prevádzke diela, prípadne miestnym pomerom a musia byť v súlade s platnými tecnickými normami a súčasným stavom inžinierskych poznatkov a možností realizácie.
§ 6
(1)
pre diela I. II. Kategórie je správca povinný zabezpečiť vykonávanie dohľadu prostredníctvom poverenej organizácie, ktorej je však povinný odozdávať podkady podľa § 5 ods. 2 v rozsahu určenom programom dohľadu.
(2)
pri dielah III. a IV. kategórie vykonáva správca dohľad sám.
(3)
Dohľad sa vykonáva pomerne kategórii diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom touto vyhláškou. Pokiaľ ide o diela I. a II. Kategórie, môžu sa správca a poverená organizácia dohodnúť na dočasnej alebo trvalej sprave dohľadu nad rozsah ustanovený touto vyhláškou.
§ 7
O dohľade sa zostavujú správy, a to v období výstavby alebo rekonštrukcie čiastkoveé a súhrnné, v období overovacej prevádzky diela čiastkové a celkové a v období trvalej prevádzky diela etapové a súhrnné etrapové správy.
§ 8
Všetky správy o dohľade je správca povinný predložiť vodohospodárskemu orgánu, do pôsobnosti ktorého patrí dielo povoliť (ďalej len ,,príslušný vodohospodársky orgán„); pri dielach I. a II. kategórie je povinný predloženie zabezpečiť prostredníctvom poverenej organizácie.
§ 9
Ak v priebehu výstavby alebo rekonštrukcie diela dodávateľ použije také technológiu výstavby alebo rekonštrukcie, že prechodne vznikne konštrukcia, ktorá zadržiava alebo môžu zadržiavať vodu, má dodávateľ vo vzťahu k tej to časti výstavby alebo rekonštrukcie povinosti dohľadu, ktoré sútouto vyhláškoku uložené správcovi.
Oddiel 4
Rozsah dohľadu pri dielach jednotlivých kategórií
§ 10
(1)
Pri dielach I. kategórie sa sledujú všetky javy a skutočnosti, ktorých zmena môže objektívne signalizovať alebo spôsobiť prekročenie predpokladov prijoktu v takej miere, že stupeň stability diela alebo jeho výzamnej časti by klesol pod prípustné hranicu danú technickými normami. Poveternostné a prevádzkové pomery sa zisťujú v rozsahu potrebnom na hodnotenie všetkých sledovaných javov a skutočností.
(2)
Meranie sa musí vykonávať nielen v miestach charakterizujúcich priemerné pomery, ale aj v miestach, kde by predovšetkým mohlo dôjsť k nespojitému výboju javov, napr. poruchy v základoch, zmeny v usporiadaní a spojení tesniacich a drenážnych prvkov.
(3)
V pochybnostiach o spoľahlivosti spôsobu sledovania najdôležitejších javov a skutočností určí poverená organizácia použtie viacerých meračských metód.
§ 11
Pri dielach II. kategórie je rozsah dohľadu ten istý ako pri dielach I. kategórie s tým, že netreba sledovať javy a skutočnosti, ktorých existenciu prípadne neprimerané zmien, možno včas odvodiť z iného javu alebo súhranného prejavu, napr. z celkových priesakov, celkových deformácií alebo posunov. Meranie sa spravidla sústreďuje do charakteristických profilov. Zisťujú sa len také poveternostné a prevádzkové pomery, ktoré bezprostredne objasňujú sledované javy a skutočnosti.
§ 12
Pri dielach III. kategórie sa dohľad vykonáva doborným hodnotením javov a skutočností a ich vývoja zistených spravidla len pri obchôdzkach. Z bežných meraní sa zavádza len meranie presakov, prípadne aj tlakov vody a meraní celkových deformácií na povrchu diela. Z poveternostných a prevádzkových pomerov sa zisťujú len zrážky a teploty vzduchu a hladina vody v nádrži.
§ 13
Pri dielach IV. kategórie sa dohľad vykonáva hodnotením javov skutočností zistených pri obchôdzkach. Merania sa zavádzajú len dočasne na objasnenie neobvyklých javov a skutočností.
Oddiel 5
Príprava dohľadu pred výstavbou alebo rekonštrukciou diela
§ 14
(1)
K projektovej úlohe stavby alebo rekonštrukcie diela I. až III. kategórie je správca povinný priložiť vyjadrenie o rozsahu dohľadu od poverenej organizácie; pre diela IV. kategórie sa vyjadrenie o rozsahu dohľadu nesprácúva.
(2)
Vyjadrenie o rozsahu dohľadu obsahuje najmä:
a)
podrobný opis a rozbor rizík spojených s budúcou existenciou diela v danom prostredí a s prognózou budúceho prevádzkového režimu,
b)
požiadavky na prieskumné a projektových štátnych a odborových noriem,
c)
požiadavky na budúce prostriedky dohľadu, na prístroje a zariadenia na pozorovanie a meranie,
d)
požiadavky na spojové prostriedky, na varovné a signalizačné zariadenia na účey dohľadu, ako aj na núdzové opatrenia pri výstavbe a prevádzke,
e)
orientačný odhad nákladov na prostriedky dohľadu a jeho výkon pri výstavbe alebo rekonštrukcií a pri prevádzke diela.
§ 15
(1)
Pre diela I. alebo II. kategórie zabezpečuje správca súčasne s projektovou dokumentáciou spracovanie projektu merania, a to v úrovni, v akej sa spracúva projektová dokumentácia. Pre diela III. kategórie zabezpečuje správca projekt merania len v prípadoch, keď to poverená organizácia navrhne vo vyjadrení o rozsahu dohľadu; pre diela IV. kategórie sa projekt merania nezabezpečuje.
(2)
Projekt merania musí vychádzať z vyjadrenia o rozsahu dohľadu, požiadaviek príslušných technických noriem a zo zásad vykonávania dohľadu (§ 4 a 5).
(3)
Projekt merania obsahuje okrem dokumentácie kontrolných prístrojov a zariadení najmä:
a)
prehľad dôležitých predpokladov bezpečnosti a stability dlhodobej prevádzky diela a odhad ich zabezpečenosti,
b)
návrh a odôvodnenie druhu, rozsahu a presnosti metód merania a prístrojov a zariadení na vykonávanie dohľadu,
c)
prehľad medzných hodnôt sledovaných javov a skutočností ovplyvňujúcich bezpečnosť diela a ním ohrozeného územia,
d)
návrh bezpečných prístupov k meracím zariadeniam a opatreniam na zabezpečenie bezpečného výkonu merania a údržby meracích zariadení včítane ich ochrany pred poškodením,
e)
harmonogram inštalácií a prvých meraní podľa postupu výstavby.
(4)
Pokiaľ niektoré požiadavky uvedené vo vyjadrení o rozsahu dohľadu sa nebudú riešiť v projekte merania, musia sa premietnuť do inej časti projektovej dokumentácie.
Oddiel 6
Dohľad pri výstavbe alebo rekonštrukcii diela
§ 16
(1)
Dohad pri výstavbe alebo rekonštrukcií sa vykonáva pri dielach I. až III. katerórie podľa vyjadrenia o rozsahu dohľadu (§ 14). Pri dielach všetkých kategórií sa rozvrh pozorovania, prípadne merania určí po dohode s autorským dozorom projektanta.
(2)
Správca je povinný pri výstavbe alebo rekonštrukcií diela zabezpečiť postup prác dodávateľa tak, aby sa prístroje a zariadenia na pozorovanie a meranie mohli včas a odborne zabudovať, preskúšať a chrániť pred poškodením a aby kontinuita pozorovnia a merania a spoľahlivosť výsledkov nebola ohrozená. Pri dielach I. a II. kategórie zabezpečí správca odborné posúdenie zabudovania prístrojov a zariadení, včítane overenia technickej dokumentácie prostredníctvom poverenej organizácie.
(3)
Dohľad v období výstavby alebo rekonštrukcie diela musí byť v súlade s postupom výstavby alebo rekonštrukcie diela.
§ 17
(1)
Výsledky pozorovania a merania sa spracúvajú v prebehu výstavby pri dielach I. a II. kategórie najmenej v jednej čiastkovej správe; súhrnná správa o dohľade pri výstavbe musí byť spracovaná pred začatím overovacej prevádzky.
(2)
Pri dielach III. kategórie, prípadne pri rekonštrukcii diel I. a II. kategórie sa spracúva pred začatím prevádzky len súhrnná správa o dohľade pri výstavbe alebo rekonštrukcií.
(3)
Pri dielach IV. kategórie sa ani čiastková, ani súhrnná správa o dohľade pri výstavbe alebo rekonšrukcii diela nespracúvajú.
§ 18
Súhrnná správa o dohľade pri výstavbe alebo rekonštrukcii diela obsahuje:
a)
opis dohľadu,
b)
dokumentáciu umiestnenia a opis všetkých zaručených na dohľad,
c)
súhrnné spracovanie výsledkov všetkých dosiaľ vykonaných pozorovaní a meraní,
d)
vyhodnotenie všetkých sledovaných javov a zistených skutočností v porovnaní s predpokladmi projektu a ich vplyvu na bezpečnosť a stabilitu diela a jeho podložia,
e)
program dohľadu v overovacej prevádzke.
Oddiel 7
Dohľad v overovacej prevádzeke diela
§ 19
(1)
Overovacou prevádzkou diela je obdobie prvého zaťaženia diel ako celku vzdutou vodou a zahŕňa vyskúšanie takých prevádzkových situácií a v takom počte, že možno zodpovedne zhodnotiť splnenie predpokladov projektu a posúdiť spoľahlivú funkciu a bezpečnosť diela.
(2)
Dohľad na dielach i: až III. kategórie sa vykonáva podľa programu dohľadu v overovacej prevádzke; pre diela IV. kategórie sa program dohľadu nezostavuje.
(3)
Program dohľadu v overovacej prevádzke diela obsahuje:
a)
údaj o tom, kto a aké pozorovania a merania vykonáva,
b)
podrobné pokyny (termíny, pracovné postupy, zápis výsledkov) pre meranie vykonávané obsluhou diela,
c)
pokyny pre obchôdzky vykonávané obsluhou diela,
d)
medzné, prípadne kritické hodnoty sledovaných javov a skutočností,
e)
pokyny, ktoré výsledky merania a obchôdzok a komu obsluha diela okamžite hlási, ktoré spojové prostriedky použije, aké núdzové a varovné opatrenia sú k dispozícii v mimoriadnych situáciách,
f)
formulár hlásenia, pokyny na vyplnenie, termíny odoslania a adresy hlavných pracovníkov dohľadu,
g)
údaje o tom, kto a v akých termínoch spracúva a hodnotí výsledky v čiastkových správach.
(4)
Program dohľadu v overovacej prevádzke diela sa ukladá najmenej v jednom vyhotovení
a)
u správcu,
b)
u poverenej organizácie pre diela I. a II. kategórie,
c)
u obsuhy diela.
(5)
Správca je povinný určiť hlavného pracovníka dohľadu. Vymenovanie je povinný ohlásiť príslušnému vodohospodárskemu orgánu. Správca diela I. alebo II. kategórie je povinný zároveň oznámiť meno hlavného
pracovníka dohľadu poverenej organizácie.
§ 20
(1)
Pozorovanie a meranie pri dielach I. až III. kategórie sa vykonáva v rozsahu a temínoch podľa programu dohľadu. Pri dielach IV. kategórie sa pozorovanie a meranie vykonáva v rozsahu podľa § 13 tejto vyhlášky.
(2)
Výsledky merania sa zapisujú do hlásenia. Zistenie medzných, prípadne kritických hodnôt hlási obsluha diela bez meškania hlavným pracovníkom dohľadu.
(3)
Výsledky meraní sa musia ihneď porovnať s vopred určenými medznými, prípadne kritickými hodnotami alebo s vopred určeným medzným vývojom sledovaných javov.
§ 21
(1)
Pri obchôdzkach sa sleduje dielo a jeho blízke okolie, pritokové pomery, pravidelnosť chodu všetkých mechanizmov, výskyt trhlín a viditeľných deformácií, posunov a zosuvov, výskyt priesakov, výverov a zamokrených až zbahnených miest, vplyvy prevádzky a prostredia na technický stav objektov a technologických zariadení, najmä výpustových, priepadových a odberných zariadení.
(2)
Obchôdzky sa vyknávajú najmenej raz za deň pri diele I. kategórie, tri razy do týždňa pri diele II. katergórie, raz do týždňa pri diele III. katefórie a raz do mesiaca pri diele IV. kategórie.
(3)
Obchôdzky vykonáva obsluha diela.
(4)
Výsledky obchôdzok sa zapisujú do hlásení. Zistenie medzných alebo iných neobvyklých skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť a stabilitu diela, hlási obsluha diela bez meškania hlavným pracovníkom dohľadu.
§ 22
(1)
Hlásenie výsledkov merania a obchôdzok sa vykonáva pri diele I. až III. kategórie na formulári podľa programu dohľadu, pri diele IV. kategórie písomným záznamom. Na hlásení je uvedené, kto a kedy merania, prípadne obchôdzky vykonal.
(2)
Hlásenie sa spracúva vo dvoch, prípadne v troch vyhotoveniach. Originál je uložený u ubsluhy diela. Ďalšie vyhotovenia sa zasielajú hlavným pracovníkom dohľadu.
(3)
Hlásenia sa zasiela ihneď po skončení období určených programom dohľadu, najmenej však pri dielach I. kategórie raz do mesiaca, pri dielach II. kategórie raz za dva mesiace, pri dielach IV. kategórie raz za dva mesiace, pri dielach IV. kategórie raz z pol roka.
§ 23
(1)
Správca alebo pri dielach I. a II. kategórie poverená organizácia posúdi údaje hlásenia najneskôr do konca obdobia na predloženia ďalšieho hlásenia. Medzné hodnoty a skutočnosti alebo iné mimoriadne údaje hlásené obsluhou diela bezprostredne po zistení sa posudzujú ihneď.
(2)
Ak správca alebo pri dielach I. a II. kategórie poverená organizácia zistí pri posudzovaní alebo pri spracovaní výsledkov pozorovania a merania, že vývoj sledovaných javov alebo skutočností nezpodpovedá predpokladom, preverí údaje na mieste, zavedie mimoriadne merania, priskumné vyšetrovania, prípadne iné oparenia a do vysvetlenia mimoriadneho vývoja a do zabezpečenia nápravy.
(3)
Ak sledovaný jav alebo skutočnosť dosiahne kritickú hodnotu, je správca povinný okamžite urobiť núdzové opatrenia.
§ 24
(1)
O výsledkoch dohľadu v overovacej prevádzke diela sa spracúvajú pri dielach I. až II. kategórie v termínoch určenýách programom dohľadu čiastkové správy. Na záver overovacej prevádzky sa spracúva celková správa o dohľade v overovacej prevádzke. Pri dielach IV. kategórie sa ani čiastkové, ani cekové správy o dohľade v overovacej prevádzke nespracúvajú.
(2)
Celková správa o dohľade v overovacej prevádzke obsahuje:
a)
opis dohľadu,
b)
celkové spracovanie výsledkov pozorovania a merania,
c)
zhodnotenie sledovaných javov a zistených skutočností,
d)
zistenie, či dielo po previerke všetkých hlavných zaťažovacích stavov a prevádzkových situácií, prípadne po vykonaní opatrení na nápravu, nemá z hľadiska dohľadu závady, ktoré by bránili jeho trvalej prevádzke (používaniu),
e)
program dohľadu pri trvalej prevádzke diela.
§ 25
Pokiaľ overovacia prevádzka diela prebieha ešte pred odovzdaním a prevzatím diela správcom, má povinnosť dohľadu investor.
Oddiel 8
Dohľad pri trvalej prevádzke diela
§ 26
(1)
Dohľad na dielach I. až II. kategórie sa vykonáva podľa programu dohľadu pri trvalej prevádzke diela. Pre diela I. až III. kategórie, ktoré ku dňu účinnosti tejto vyhlášky sú v trvalej prevádzke, sa spracuje program dohľadu pri trvalej prevádzke diela ako samostatný dokument a správca je povinný predložiť ho príslušnému vodohopodárskemu orgánu.
(2)
Program dohľadu pri trvalej prevádzke diela obsahuje:
a)
dokumentáciu umiestnenia a opis všetkých zabudovaných meracích prístrojov a zariadení alebo odkaz na túto dokumentáciu v predchádzajúcich správach o dohľade pri výstavbe alebo rekonštrukcii a v overovacej prevádzke diela,
b)
údaje podľa § 19 ods. 3 tejto vyhlášky
(3)
Inak platia na dohľad pri trvalej prevádzke primerane ustanovenia § 19 ods. 4 a 5 a § 20 až 23 tejto vyhlášky.
§ 27
(1)
O výsledkoch dohľadu sa pri trvalej prevádzke spracúvajú etapové správy, a to najmenej pri dielach Il kategórie raz do rok, pri dielach II. kategórie raz za dva roky a pri dielach III. kategórie raz za štyri roky.
(2)
Etapová správa dohľadu obsahuje:
a)
opis dohľadu za uplynulé obdobie trvalej prevádzky,
b)
stručný prehľad výsledkov pozorovania a merania,
c)
zhodnotenie všetkých sledovaných javov a skutočností vo vzťahu k medzným hodnotám,
d)
návrh opatrení na nápravu.
(3)
Najmenej každá etapová správa sa spracúva ako súhrnná erapová správa.
(4)
Súhrnná ertapová správa obsahuje:
a)
opis dohľadu za obdobie od poslednej súhrnnej etapovej správy,
b)
dokumentáciu všetkých zmien vo vybavení diela meracími prístrojmi a zariadeniami,
c)
súhrnné spracovanie výsledkov pozorovania a merania,
d)
zhodnotenie všetkých sledovaných javov a skutočností,
e)
výsledky preskúšania stability hlavných konštrukcií diela a zistenie stupňa bezpečnosti na základe novozískaných poznatkov podľa súčasne platných technických noriem,
f)
posúdenie vplyv prostredia a prevádzky na starnutie, funkčnú spoľahlivosť a celkovú bezpečnosť diela,
g)
návrh opatrení na nápravu,
h)
previerku programu dohľadu, včítane medzných, prípadne kritických hodnôt sledovaných javov a skutočností.
(5)
Etapové správy a súhrnné erapové správy sa najmenej v jednom vyhotovení ukladajú u obsluhy diela.
(6)
Pri dielach IV. kategórie sa ani etapové ani súhrnné etapové správy nespracúvajú.
Oddiel 9
Prehliadky diela
§ 28
(1)
Správca je povinný vykonávať prehliadky diela, a to najmenej pri dielach I. kategórie raz do roka, pri dielach II. kategórie raz za dva roky a pri dielach II. kategórie raz za štyri roky. Počert prehliadok diel IV. kategórie nie je predpísaný.
(2)Termíny prehliadok diela je správca povinný oznámiť príslušnému vodohospodárskemu orgánu najmenej 3 týždne vopred.
(3)
Prehliadku diela vedie hlavný pracovník dohadu správcu; správca ďalej zabezpečí účasť
a)
pracovníka zodpovedného za prevádzku diela,
b)
obsluhy diela,
c)
pri dielach I. a II. kategórie hlavného pracovníka dohľadu z poverenej organizácie,
d)
znalcov zo strohého, elektrotechnického odboru, prípadne z ďalších odborov podľa duhu a typu diela, ak to vyžaduje povaha hlavných prerokúvaných otázok.
(4)
Správca prizve na prehliadku diela tých užívateľov diela, ktorí môžu svojou činnosťou ovplyvniť jeho bezpečnú prevádzku.
(5)
Predmetom prehliadky diela je najmä:
a)
previerka prevádzkovej schopnosti a funkčnej spoľahlivosti diela,
b)
previerka prevádzky a údržby,
c)
previerka dohľadu a jeho výsledkov,
d)
prerokovanie všetkých námetov na zlepšenie technického stavu, užívania, prevádzke a údržby a na zvýšenie bezpečnosti diela,
e)
plán opráv opatrení na nápravu.
(6)
Pri prehliadke spíše hlavný pracovník dohľadu správcu diela zápisnucu a zašle je príslušnému vodohospodárskemu orgánu. Najmenej v jednom vyhotovení zápsinica o prehliadke sa musí uložiť u obsluhy diela.
DRUHÁ ČASŤ
Oddiel 1
Technicko-bezpečnostný dozor
§ 29
(1)
Technicko-bezpečnostný dozor ako súčasť vodohospodárskeho dozoru spočíva v kontrole plnenia povinností uložených správcov vodným zákonom 3) a totuto vyhláškou.
(2)Technicko-bezpečnostný dozor vykonávajú národné výbory, ktorým patrí vodohospodársky dozor 4) od času povolenia diela do jeho uvedenia do neškodného stavu.
§ 30
(1)
Národný výbor vychádza pri technicko-bezpečnostnom dozore najmä z týchto podkladov:
a)
z povolenia diela, prípadne jeho zmien,
b)
z určenia kategórie diela,
c)
zo zápisnice o vodohospodárskom schválení,
d)
z rozhodnutia o uvedení diela do trvalej prevádzky (užívania),
e)
zo záverečného technicko-ekonomického vyhodnotenia stavby,
f)
zo schváleného manipulačného poriadku, prípadne prevádzkového poriadku a z rozhodnutí týkajúcich sa úprav hospodárenia s vodou,
g)
z pasportu alebo iného dokladu o hlavných technických parametroch diela a z údajov o opravách a rekonštrukcich,
h)
z oznámenia správcu o vymenovaní hlavných pracovníkov dohľadu,
i)
z programov dohľadu a zo správ po dohľade, prípadne z hlásení o obchôdzkach,
j)
zo zápisníc o prehliadkach diela,
k)
z dokladov o prv uložených opatreniach na nápravu a o kontrole ich plenenia,
l)
z dokladov o výkone predchádzajúcej kontrolnej činnosti.
(2)
Národné výbory vykonávajú technicko-bezpečnostý dozor predovšetkým
a)
sledovaním a kontrolou podkladov uvedených v odseku 1,
b)
kontrolou na diele,
c)
kontrolou plnenia opatrení na nápravu.
Oddiel 2
Výkon technicko-bezpečnostného dozoru
§ 31
(1)
Kontroly na diele vykonáva národný výbor sústavne s prihliadnutím na kategóriu a na technický stav diela. Pri nich priamo na diele kontroluje plnenie povinností správcu s osobitným zreteľom na to, ako správca zabezpečuje dohľad a ako plní opatrenia na nápravu.
(2)
Ak národný výbor pri kontrole na diele požaduje informácie alebo účasť zodpovedných pracovníkov správcu, ktoré nie sú trvale na diele prítomní, alebo predloženie dokumentácie, ktorá nie je na diele povinne k dispozícii, oznámi vykonávanie kontroly na diele správcovi vopred.
§ 32
Národný výbor vykoná na diele mimoriadnu kontrolu, na ktorú spravidla prizve odborných znalcov, najmä:
a)
ak zistí, že sa významnou mierou zhoršil stav diela a že sa nerobia účinné opatrenia,
b)
ak sa pripravuje zmena užívania alebo prevádzky diela,
c)
ak sa plánuje oprava väčšieho rozsahu, rekonštrukcia alebo zrušenie diela,
d)
ak potrebuje podrobný podklad pre uloženie opatrení na nápravu väčšieho rozsahu,
e)
ak mimoriadnu kontrou na diela uloží ministerstvo.
§ 33
Národný výbor spíše o kontrole alebo mimoriadnej kontrole na diel zápisnícu, ktorá je dokladom o výkone technicko-bezpečnostného dozoru.
§ 34
(1)
Ak národný výbor pri vykonávaní technicko-bezpečnostného dozoru zistí nedostatky v plnení povinností dohľadu alebo závady v technickom stave diela, uloží rozhodnutím opatrenia na nápravu s termínom ich plnenia. Správca je povinný oznámiť národnému výboru splnenie uložených opatrení na nápravu.
(2)
Ak národný výbor zistí na diele I. až III. kategórie závadu, ktorá vo svojich dôsledkoch znamená bezprostredné ohrozenie verejných záujmov, životov a majetku v ohrozenom území a ak ani opatrenia na nápravu ani okamžité zavedenie núdzových opatrení nemôže podstatne znížiť zvýšené nebezpečenstvo, oznámi to zároveň národnému výboru vyššieho stupňa, prípadne ministerstvu so žiadosťou o účinnú pomoc správcovi diela.
(3)
Ak v dôsledku poruchy na diele vznikne situácia, ktorá zodpovedá niektorému stupňu povodňovej aktivity, postupuje sa podľa predpistu o ochrane pred povodňami.5)
TRETIA ČASŤ
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 35
Pri dielach, ktoré boli ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky v príprave, výstavbe alebo v prevádzke, musí byť dohľad, prípadne dokumentácia dohľadu doplnené v rozsahu podľa tejto vyhlášky pri dielach I. kategórie do jedného roka pri dielach II. kategórie do jedného a pol roka a pri dielach III. a IV. kategórie do dvoch rokov od účinnosti tejto vyhlášky; mená a adresy hlavných pracovníkov dohľadu podľa § 19 ods. 5 je správca povinný oznámiť príslušnému vodohospodárskemu orgánu do 6 mesiacov od účinnosti tejto vyhlášky.
§ 36
Zrušujú sa:
1.
smernice Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva z 31. mája 1962 č. 51 429/70-62 o vykonávaní technicko-bezpečnostných prehliadok vodohospodárskych diel a zariadení, uverejnené v Zbierke smerníc pre národné výbory v čiastke 21/1962 pod por. č. 32.
2.
smernice Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva z 31. mája 1962 č. 51 430/70-62 o pozorovaní a meraní na priehradách, uverejnené v Zbierke smerníc pre národné výbory v čiastke 21/1962 pod por. č. 32.
§ 37
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1975.
Minister: Ing. Hruzík v. r.
1)
Medzná hodnota je limitná očakávaná hodnota javu alebo skutočnosti pre zvolený zaťažovací stav.
2)
Kritická hodnota je hodnota sledovaného javu alebo skutočnosti, ktorej výskyt vzbudzuje obavy o bezpečnosť diela a pri ktorej sa preto predpisuje použiť núdzové opatrenia.
3)
§ 41 ods. 1 písm. c)
4)
Zákon č. 130/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve
5)
Nariadenie vlády ČSR č. 27/1975 Zb. o ochzrane pred povodňami.