52/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.05.1975

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

52
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 14. mája 1975,
ktorým sa zrušuje zákon SNR č. 69/1969 Zb. o štátnom sviatku Slovenskej socialistickej republiky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Zákon Slovenskej národnej rady č. 69/1969 Zb. o štátnom sviatku Slovenskej socialistickej republiky sa zrušuje.
§ 2
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Štencl v. r.

Dr. Colotka v. r.