49/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 12.05.1975

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

49
VYHLÁŠKA
Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky
z 12. mája 1975
o postupe vodohospodárskych orgánov pri uvádzaní doterajšieho nakladania s vodami do súladu s vodným zákonom a o postupe pri vydávaní povolení na vypúšťanie odpadových alebo zvláštnych vôd do verejných kanalizácií
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy ustanovuje podľa § 26 ods. 2 a § 27 ods. 3 zákona ČNR č. 130/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve:
PRVÁ ČASŤ
Uvedenie používania povrchových, podzemných a banských vôd do súladu s vodným zákonom
§ 1
Národný výbor príslušný na vydanie povolenia na používanie povrchových, podzemných a banských vôd1) (ďalej len „národný výbor“) posúdi na základe vydaných povolení, prípadne údajov a dokladov vyžiadaných od používateľov povrchových, podzemných a banských vôd, či používanie týchto vôd ku dňu účinnosti zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) je v súlade s týmto zákonom.
§ 2
Ak národný výbor zistí, že doterajšie používanie povrchových, podzemných alebo banských vôd nie je v súlade s vodným zákonom, uloží užívateľovi vôd uviesť ďalšie používanie vôd do súladu s vodným zákonom najneskôr do jedného roka odo dňa jeho účinnosti; odvolanie nemá odkladný účinok.
DRUHÁ ČASŤ
Uvedenie vypúšťania odpadových alebo zvláštnych vôd do povrchových alebo podzemných vôd do súladu s vodným zákonom
§ 3
Organizácie, ktoré vypúšťajú odpadové alebo zvláštne vody do povrchových alebo podzemných vôd (ďalej len „organizácie“) sú povinné do troch mesiacov od účinnosti zákona č. 130/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve (ďalej len „zákon“) oznámiť národnému výboru príslušnému na vydanie povolenia na vypúšťanie odpadových alebo zvláštnych vôd do povrchových alebo podzemných vôd (ďalej len „národný výbor“) tieto údaje:
a)
skutočné množstvo vypúšťaných vôd, v nich obsiahnuté množstvo znečisťujúcich látok, a to tak v mg/l (alebo v % a pod.), ako za časovú jednotku, napr. v kg, t za deň, mesiac, rok (ďalej len „koncentračné a bilančné hodnoty“) a ich teploty za kalendárny rok 1974, a to osobitne za každý druh vody a každé vyústenie do toku alebo horizontu podzemných vôd,
b)
dosiaľ povolené množstvo vypúšťaných vôd, ich povolené koncentračné a bilančné hodnoty a ich teploty; v prípade, že v povolení vodohospodárskeho orgánu na vypúšťanie týchto vôd nie sú tieto hodnoty uvedené, údaje o týchto hodnotách sa odvodia podľa skorších predpisov,2)
c)
spôsob čistenia vypúšťaných vôd,
d)
návrh najvyššieho prípustného množstva znečistenia vypúšťaných odpadových alebo zvláštnych vôd s ich koncentračnými aj bilančnými hodnotami z hľadiska ukazovateľov prípustného stupňa znečistenia vôd,3)
e)
návrh opatrení potrebných na dosiahnutie hodnôt uvedených pod písmenom d) spolu s uvedením času, do kedy ho možno realizovať, a pripojiť odpis povolenia na osobitné používanie vody,4) prípadne odpis povolenia vydaného na základe výnimky podľa ustanovení skorších predpisov.5)
§ 4
(1)
Ak povolenie vydané podľa § 8 zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve v znení zákona č. 12/1959 Zb. je neúplné (chýba napr. údaj o povolenom množstve vypúšťaných vôd a o ich koncentračných a bilančných hodnotách), národný výbor vydá nové rozhodnutie.
(2)
V prípade, že vypúšťanie odpadových alebo zvláštnych vôd je v rozpore s ustanoveniami vodného zákona, určenými ukazovateľmi prípustného znečistenia vôd a nebola povolená výnimka podľa skorších predpisov,5) národný výbor rozhodne po vykonanom konaní o tom, či a v akom rozsahu a za akých podmienok ich vypúšťanie povoľuje. Ak ich vypúšťanie povolí, určí najmä najvyššie prípustné koncentračné a bilančné hodnoty. Ak organizácia nemôže splniť dané podmienky ihneď, určí jej lehotu na ich splnenie. Táto lehota nesmie byť dlhšia ako dva roky, a ak ide o vypúšťanie odpadových alebo zvláštnych vôd z verejnej kanalizácie, tri roky od účinnosti zákona.
§ 5
Národný výbor rozhodne v prípadoch uvedených v § 4 najneskôr do 31. decembra 1975; odvolanie nemá odkladný účinok.
TRETIA ČASŤ
Vydanie povolení na vypúšťanie odpadových alebo zvláštnych vôd do verejných kanalizácií
§ 6
Správcovia alebo vlastníci nehnuteľností, prípadne ich častí a zariadení, z ktorých sa vypúšťajú do verejných kanalizácií odpadové alebo zvláštne vody, ktoré pri svojom vzniku obsahujú znečistenie presahujúce najvyššiu prípustnú mieru znečistenia určenú kanalizačným poriadkom, sú povinní uviesť vo svojich žiadostiach podľa § 24 ods. 3 vodného zákona a § 27 ods. 2 zákona národnému výboru tieto údaje:
a)
skutočné množstvo vypúšťaných vôd, mieru ich znečistenia, množstvo znečisťujúcich látok za časovú jednotku, napr. v kg, t za deň, mesiac, rok (ďalej len „koncentračné a bilančné hodnoty“) a teplotu,
b)
spôsob čistenia vypúšťaných vôd,
c)
návrh najvyššieho prípustného množstva vypúšťaných odpadových alebo zvláštnych vôd s ich koncentračnými a bilančnými hodnotami a teplotou z hľadiska najvyššej prípustnej miery znečistenia určenej kanalizačným poriadkom,
d)
návrh opatrení na dosiahnutie hodnôt predpokladaných pod písmenom c) s uvedením času, keď ich možno realizovať.
§ 7
(1)
Ak národný výbor po preskúmaní správnosti údajov oznámených žiadateľom zistí, že znečistenie odpadových alebo zvláštnych vôd pri ich vzniku je síce väčšie, než pripúšťa kanalizačný poriadok, ale pred ich vypúšťaním do verejnej kanalizácie sa čistia tak, že ich znečistenie nepresahuje najvyššiu prípustnú mieru znečistenia určenú kanalizačným poriadkom, udelí povolenie podľa § 24 ods. 3 vodného zákona.
(2)
Ak znečistenie vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie presahuje najvyššiu prípustnú mieru znečistenia určenú kanalizačným poriadkom, národný výbor vydá povolenie podľa § 24 ods. 3 vodného zákona na čas, v ktorom má byť podľa jeho rozhodnutia
a)
vybudované jednoduché čistiace zariadenie, realizovaná jednoduchá investičná výstavba alebo zmenená technológia výroby, ktorá je potrebná na vyčistenie týchto vôd na stupeň zodpovedajúci kanalizačnému poriadku, najdlhšie však na čas do dvoch rokov odo dňa účinnosti zákona,
b)
vybudované zložité čistiace zariadenie, realizovaná zložitá investičná výstavba a zmenená technológia výroby, ktoré sú potrebné na vyčistenie týchto vôd na stupeň zodpovedajúci kanalizačnému poriadku, najdlhšie však na čas troch rokov odo dňa účinnosti zákona.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 8
Národný výbor pri posudzovaní údajov uvedených v § 1 a 3 je oprávnený si vyžadovať od Českej vodohospodárskej inšpekcie a správcov vodných tokov potrebné odborné stanoviská, prípadne podklady.
§ 9
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
minister:

Ing. Hruzík v. r.
1)
§ 8 ods. 1 písm. a), b) a e) zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).
2)
Smernice č. 74/1957 Ú. l. o akosti povrchových vôd v recipientoch.
3)
Nariadenie vlády ČSR č. 25/1975 Zb., ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného znečistenia vôd.
4)
§ 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve v znení zákona č. 12/1959 Zb.
5)
§ 9 zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve v znení zákona č. 12/1959 Zb. a čl. 6 smerníc č. 74/1957 Ú. l. o akosti povrchových vôd v recipientoch.