44/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.04.1975

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

44
REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave tlačových chýb
1. vo vyhláške Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 175/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla, v slovenskom vydaní
2. v Zásadách č. 5/1975 Zb. na zabezpečenie kontroly v národnom hospodárstve a v štátnej správe, schválených uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 9. januára 1975 č. 3, v českom vydaní
1.
V § 3 ods. 6 v treťom riadku zhora má byť miesto „ktorí“ správne „ktorý“;
v § 15 ods. 4 v poslednom riadku má byť miesto „najviac však 100 Kčs za každý prípad“ správne „najviac však 1000 Kčs za každý prípad“;
v § 15 ods. 6 má začiatok vety správne znieť: „§ 14 ods. 1 písm. c) a d)“.
2.
Bod 15 písm. a) má miesto „ve vztahu k jiným podřízeným organizačním složkám,“ správne znieť „ve vztahu k jim podřízeným organizačním složkám,“.
Redakcia