36/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1975

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

36
Zákon
Českej národnej rady
zo 17. apríla 1975
o pokutách za porušovanie právnych predpisov o utváraní a ochrane zdravých životných podmienok
Česká národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Organizácie sú povinné robiť v rozsahu svojej pôsobnosti opatrenia potrebné na utváranie a ochranu zdravých životných podmienok a zdravého spôsobu života a práce (ďalej len „zdravé životné podmienky“) a predchádzať tak škodám na zdraví a majetku občanov a národohospodárskym škodám. Plnenie týchto povinností má napomáhať aj ukladanie pokút organizáciám a ich pracovníkom podľa tohto zákona.
§ 2
Podmienky ukladania pokút
(1)
Pokuta sa uloží organizácii, ak nesplní povinnosť ustanovenú právnymi predpismi o utváraní a ochrane zdravých životných podmienok1) alebo nevykoná opatrenie uložené podľa týchto právnych predpisov, ktoré upravujú
a)
starostlivosť o zdravé životné prostredie, o zdravotnú nezávadnosť požívatín a predmetov bežného používania, o zdravý vývoj detí a dorastu a o priaznivé pôsobenie pracovného prostredia a práce na zdravie pracujúcich,
b)
ochranu zdravia pri zaobchádzaní s jedmi a inými látkami škodlivými zdraviu,
c)
ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením,
d)
ochranu proti prenosným chorobám a
e)
ochranu prírodných liečivých kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov.
(2)
Pokuta sa uloží aj pracovníkovi organizácie, ktorý zavinil, že táto organizácia nesplnila povinnosť alebo nevykonala opatrenie podľa odseku 1, ak nejde o trestný čin alebo prečin.
(3)
Uložením pokuty podľa odsekov 1 a 2 zodpovednosť organizácie i zodpovednosť pracovníkov organizácie2) zostáva podľa predpisov o náhrade škody nedotknutá.
(4)
Ak pracovníkovi organizácie bola uložená pokuta podľa odseku 2, nemožno mu z toho istého dôvodu uložiť pokutu podľa iných právnych predpisov.
§ 3
Výška pokuty
(1)
Organizácii sa uloží pokuta až do výšky 100 000 Kčs a pracovníkovi organizácie až do výšky rovnajúcej sa trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku;3) pritom sa prihliada najmä na mieru ohrozenia zdravých životných podmienok, na rozsah škodlivých následkov a na to, či organizácia už v minulosti ohrozila zdravé životné podmienky.
(2)
V rozhodnutí o uložení pokuty organizácii sa určí aj lehota, v ktorej má odstrániť nedostatky. Ak organizácia v tejto lehote nedostatky neodstráni, uloží sa jej ďalšia pokuta až do výšky dvojnásobku pokuty uloženej podľa odseku 1.
§ 4
Ukladanie pokút
(1)
Pokuty ukladajú okresné národné výbory a im na roveň postavené národné výbory (ďalej len „okresné národné výbory“). Konanie4) sa začína na podnet orgánov hygienickej služby, a pokiaľ ide o ochranu prírodných liečivých kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov, na podnet Českého inšpektorátu kúpeľov a žriediel.
(2)
Pokutu možno uložiť len do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný okresný národný výbor dozvedel o tom, že organizácia nesplnila povinnosť alebo nevykonala opatrenie uvedené v § 2 ods. 1, najneskoršie však do 3 rokov odo dňa, keď sa mala povinnosť splniť alebo opatrenie vykonať.
§ 5
Platenie pokút
(1)
Pokuta sa platí okresnému národnému výboru, ktorý ju uložil.
(2)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Organizácia je povinná zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške jedného promile z nezaplatenej sumy.
§ 6
Odklad platenia, zníženie a odpustenie pokút
(1)
Okresný národný výbor, ktorý pokutu uložil, môže povoliť odklad plnenia pokuty, prípadne jej platenie v splátkach, jej zníženie alebo odpustenie.
(2)
Odklad platenia pokuty alebo jej platenie v splátkach možno povoliť
a)
organizácii, ak vznikli okolnosti, ktoré znemožňujú okamžité zaplatenie pokuty,
b)
pracovníkovi, ak bez svojho zavinenia nemôže zaplatiť pokutu v čase jej splatnosti a jej okamžité vymáhanie by bolo preňho veľmi tvrdé.
(3)
Zníženie alebo odpustenie pokuty možno povoliť, ak vznikli mimoriadne okolnosti, pre ktoré by sa zaplatenie pokuty prejavilo ako neprimeraná tvrdosť. Zníženie alebo odpustenie pokuty uloženej organizácii možno viazať na podmienku, že organizácia vykoná v určenej lehote ďalšie opatrenie na zlepšenie starostlivosti o zdravé životné podmienky. Ak organizácia určenú podmienku nesplní, je povinná zaplatiť pokutu, včítane penále z omeškania.
(4)
Proti rozhodnutiu o žiadosti o odklad platenia pokuty, o jej platenie v splátkach, o zníženie, prípadne o odpustenie pokuty sa nemožno odvolať; rozhodnutie nemožno preskúmať ani v rámci obnovy konania ani mimo odvolacieho konania.
§ 7
Použitie výnosu pokút
(1)
Pokuty sú príjmom okresných národných výborov. Výnos pokút sa použije na financovanie zariadení a opatrení slúžiacich na zlepšenie starostlivosti o utváranie a ochranu zdravých životných podmienok, prípadne na financovanie činností, ktorými sa predchádza nedostatkom v tejto starostlivosti.
(2)
Z výnosu pokút môžu okresné národné výbory na účely uvedené v odseku 1 poskytnúť socialistickým organizáciám na ich žiadosť príspevok, ak nemôžu potrebné zariadenia alebo opatrenia urobiť zo svojich prostriedkov. Príspevok nemožno poskytnúť na zariadenia alebo opatrenia bežnej povahy, ktoré má organizácia zabezpečovať z vlastných prostriedkov.
§ 8
Vzťah k iným predpisom
Ustanovenia tohoto zákona sa nevzťahujú na prípady, keď sa organizácii alebo pracovníkovi organizácie môže uložiť pokuta podľa predpisov o vodnom hospodárstve, o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia, o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce, o dozore štátnej banskej správy, o využití nerastného bohatstva a podľa Zákonníka práce.5)
§ 9
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1975.
Erban v. r.

Korčák v. r.
1)
Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu a predpisy vydané na jeho vykonanie v oblasti starostlivosti o utváranie a ochranu zdravých životných podmienok.
2)
§ 172 a nasl. Zákonníka práce.
3)
§ 275 Zákonníka práce.
4)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
5)
Nariadenie vlády ČSR č. 26/1975 Zb. o pokutách za porušenie povinností ustanovených na úseku vodného hospodárstva, zákon č. 35/1967 Zb. o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia, zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce, zákon Českej národnej rady č. 24/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy, § 47 ods. 1 písm. b) zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva a § 270a Zákonníka práce.