34/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1975 do 30.06.1975

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

34
VYHLÁŠKA
Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky
z 9. apríla 1975
o hospodárskych záväzkoch pri vývoze, dovoze a pri zabezpečovaní hospodárskej kooperácie so zahraničím
Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky po prerokovaní s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu a s ďalšími zúčastnenými ministerstvami ustanovuje podľa § 395 písm. a) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., v úplnom znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. (ďalej len „zákon“):
§ 1
Úvodné ustanovenie
Táto vyhláška upravuje
a)
zmluvu o príprave dodávok na úseku vývozu a dovozu a povinnosti organizácií zahraničného obchodu a ďalších organizácií oprávnených na zahraničnoobchodnú činnosť1) (ďalej len „organizácie zahraničného obchodu“) a ich dodávateľov a odberateľov pri jej uzavieraní a plnení,
b)
penále za vadné plnenie pri niektorých dodávkach dovážaných výrobkov,
c)
vzťahy organizácií pri príprave zmlúv uzavieraných v rámci špecializácie a kooperácie so zahraničím2) (ďalej len „zmluvy o hospodárskej kooperácii so zahraničím“) a pri zabezpečovaní plnenia záväzkov z týchto zmlúv.
PRVÁ ČASŤ
Hospodárske záväzky pri vývoze a dovoze
Prvý oddiel
Zmluva o príprave dodávok
§ 2
Zmluvou o príprave dodávok organizácie určia
a)
predpokladaný rozsah budúcich dodávok pre vývoz alebo z dovozu v určenom časovom období,
b)
záväzok jednej alebo oboch organizácií na uzavretie budúcej zmluvy (budúcich zmlúv) alebo záväzok odberateľa na vydanie dodávkového príkazu (dodávkových príkazov) do určeného času. Namiesto času na uzavretie budúcej zmluvy (budúcich zmlúv) sa organizácie môžu dohodnúť o čase na predloženie návrhu budúcej zmluvy (budúcich zmlúv).
§ 3
Účelom zmluvy o príprave dodávok je najmä
a)
príprava strednodobých štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva a plnenie úloh nimi určených,
b)
plnenie záväzkov na uzavieranie zmlúv o dodávke pre vývoz alebo z dovozu, ktoré vyplynú z rokovaní o medzinárodných hospodárskych vzťahoch alebo zo zmlúv o hospodárskej kooperácii so zahraničím,
c)
prenášanie výsledkov prieskumu zahraničných trhov do dlhodobých dodávateľsko-odberateľských vzťahov, cieľavedome zameraných na efektívne plnenie dodávok pre vývoz,
d)
sortimentové vyjasňovanie dodávok pre vývoz a z dovozu, ktoré ustanovia smernice pre prípravu vykonávacích štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva a vykonávacie štátne plány rozvoja národného hospodárstva v súhrnnom hodnotovom vyjadrení.3)
§ 4
Organizácia je viazaná návrhom zmluvy o príprave dodávok počas jedného mesiaca, pokiaľ sama neurčí dlhšiu lehotu alebo pokiaľ nebude dohodnutá iná lehota.
§ 5
Zmluva o príprave dodávok na úseku vývozu
(1)
Zmluva o príprave dodávok vzniká, aj keď v nej organizácie nedojednajú čas na uzavretie budúcej zmluvy (budúcich zmlúv) alebo čas, v ktorom je odberateľ povinný vydať dodávkový príkaz (dodávkové príkazy) alebo predložiť návrh zmluvy (návrhy zmlúv). V takom prípade platí, že sa tak má stať v lehotách určených v základných podmienkach dodávky, a pokiaľ ich základné podmienky dodávky neurčujú, v lehotách už prv dohodnutých, prípadne v obvyklých lehotách.
(2)
Záväzok na uzavretie budúcej zmluvy (budúcich zmlúv) sa môže splniť aj tak, že odberateľ vydá do určeného času dodávkový príkaz (dodávkové príkazy).
(3)
Ak odberateľ nevydá dodávkový príkaz (dodávkové príkazy) alebo ak nepredloží návrh zmluvy (návrhy zmlúv) v súlade so zmluvou o príprave dodávok, môže sa dodávateľ domáhať len náhrady škody, ktorá mu tým bola spôsobená; zodpovednosti za túto škodu sa odberateľ nemôže zbaviť. Táto úprava povinnosti na náhradu škody sa však netýka záväzkov na predloženie návrhov zmlúv alebo na vydanie dodávkových príkazov, ktoré vyplývajú zo zmluvy o hospodárskej kooperácii so zahraničím.
§ 6
Zmluva o príprave dodávok na úseku dovozu
(1)
Dodávateľ nie je povinný uzavrieť na základe zmluvy o príprave dodávok zmluvu o dodávke z dovozu, ak nedostane potrebné devízové krytie najneskôr v lehote určenej na jej uzavretie.
(2)
Dodávateľ je povinný pristúpiť na zmenu alebo zrušenie záväzku zo zmluvy o príprave dodávok, ak sa toho domáha odberateľ s odôvodnením, že potrebuje dovoz iných dodávok alebo ich iný rozsah, pokiaľ by plnenie pôvodného záväzku bolo v rozpore s devízovými záujmami ČSSR; odberateľ je však povinný uhradiť náklady s tým spojené. Toto ustanovenie sa netýka záväzkov na uzavieranie zmlúv o dodávke z dovozu, ktoré vyplynú zo zmluvy o hospodárskej kooperácii so zahraničím.
§ 7
Povinnosť uzavrieť zmluvu o príprave dodávok4) môže organizácia splniť aj tým, že túto zmluvu z jej podnetu s oprávnenou organizáciou uzavrú iné organizácie.
§ 8
V zmluve o príprave dodávok sa organizácie môžu dohodnúť, že záväzok na uzavretie budúcej zmluvy možno splniť aj tak, že túto zmluvu uzavrie iná organizácia. Podmienky, za ktorých sa tak môže stať, musia byť dojednané v zmluve o príprave dodávok.
Druhý oddiel
§ 9
Penále za vadné plnenie
Ustanovenie § 206 a § 208 zákona nemožno použiť pri dovážaných výrobkoch vo vzťahoch medzi ďalšími dodávateľmi a odberateľmi, ak
a)
sú uskutočňované ako traťové dodávky alebo
b)
preverovaním by došlo k poškodeniu pôvodného obalu, k zhoršeniu akosti alebo k inému znehodnoteniu, či strate určených vlastností.
TRETIA ČASŤ
§ 20
Účinnosť
(1)
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1975, s výnimkou ustanovení § 10 až § 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júlom 1975.
(2)
Právne vzťahy z hospodárskych zmlúv, ktoré upravuje táto vyhláška, vzniknuté pred jej účinnosťou, sa spravujú odo dňa účinnosti jej ustanoveniami len potiaľ, pokiaľ sa organizácie na tom dohodnú.
(3)
Ustanovenie § 9 sa vzťahuje na vadné dodávky uskutočnené po 30. apríli 1975.
Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky:

Brandejs v. r.
1)
Pozri vyhlášku č. 121/1968 Zb. o oprávnení na zahraničnoobchodnú činnosť v znení vyhlášky č. 164/1969 Zb.
2)
Pozri zákon č. 85/1972 Zb. o postupe pri uzavieraní zmlúv o hospodárskej kooperácii so zahraničím.
3)
Pozri § 20 vyhlášky č. 33/1975 Zb. o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.
4)
Pozri § 118 zákona, § 5 ods. 6 vyhlášky č. 33/1975 Zb. o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese a § 13 a 14 tejto vyhlášky.
5)
Pozri § 1 zákona č. 85/1972 Zb. o postupe pri uzavieraní zmlúv o hospodárskej kooperácii so zahraničím.