27/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1975

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

27
NARIADENIE VLÁDY
českej socialistickej republiky
z 26. marca 1975
o ochrane pred povodňami
Vláda Českej socialistikej repobuky nariďuje podľa § 22 zákona Českej narodnej rady č. 130/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve:
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)
Ochrana pred povodňami je súbor opatrení na predchádzanie a zamedzenie škôd na životoch a majetku občanov a spoločnosti pri povodniach.
(2)
Povodňou sa rozumie prechodné výrazné stúpnutie hladiny vodného toku, pri ktorom hrozí vyliatie vody z koryta alebp pri ktorom sa voda z koryta vylieva a môže spôsobiť škody; platí to primerane aj pri výskyte vnútorných vôd, odchode ľadov a pri ohrození bezpečnosti alebo stability vodohospodárskeho diela.
() Za nebezpečenstvo povodne sa považujú situácie určené povodňovými plánmi, prípadne situácie tak označené predpovednou povodňovou službou, najmä:
a)
pri dosiahnutí určeného vodného stavu pri stúpajúcej tendencii vody vo vodnom toku,
b)
pri očakávanom náhlom odmäku podľa meteorologických predpovedí,
c)
pri menších vodných tokoch pri zrážkach veľkej intenzity alebo pri bezprostrednom nebezpečenstve.
(4)
Za vnútorné vody sa považujú vody, ktoré sa vyskytujú na území chránenom vodohospodárskymi dielami v súvislosti s povodňou, najmä vody, ktoré nemôžu odtekať prirodzeným spôsobom pri zvýšenom vodnom stave v recipiente.
DRUHÁ ČASŤ
Opatrenia na ochranu pred povodňami
§ 2
Stupne povodňovej aktivity
(1)
Pri nebezpečenstve povodne nastáva stav bdelosti; zaniká, ak pominú príčiny takého nebezpečenstva (prvý stupeň).
(2)
V čase vlastnej povodne sa vyhlasuje stav pohotovosti na základe údajov hliadkovej služby, prípadne správ predpovednej a hlásnej povodňovej služby alebo na návrh správcov vodných tokov (druhý stupeň).
(3)
Pri bezprostrednom nebezpečenstve väčších škôd alebo pri vzniku takých škôd sa vyhlasuje stav ohrozenia (tretí stupeň).
(4)
Stav pohotovosti a stav ohrozenia vyhlasuje a odvoláva
a)
pre územie obce (mesta) miestny (mestský) národný výbor,
b)
pre územie niekoľkých obcí toho istého okresu a pre územie okresu okresný národný výbor,
c)
pre územie niekoľkých okresov toho istého kraja, pre územie kraja a na hraničných tokoch krajský národný výbor.
(5)
stupne povodňovej aktivity, podrobnosti a vyhlasovanie a odvolávanie stavu pohotovosti a stavu ohrozenia upravujú povodňové plány.
§ 3
Druhy opatrení na ochranu pred povodňami
(1)
Opatrenia na ochranu pred povodňami sú:
a)
povodňové plány,
b)
povodňové prehliadky,
c)
predpovedná a hlásna povodňová služba,
d)
hliadková služba,
e)
zabezpečovacie a dokumentačné práce.
(2)
Rozsah opatrení vykonávaných na ochranu pred povodňami sa spravuje stupňom nebezpečenstva povodne a vývojom povodňovej situácie.
(3)
Investičná výstavba zariadení na ochranu pred povodňami a údržba a opravy takých zariadení, ako ani investície vyvolané povodňami nie sú opatreniami na ochranu pred povodňami v zmysle tohto nariadenia.
§ 4
Povodňové plány
(1)
Ministestvo lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“), národné výbory, orgány a organizácie, ktorým to ukladá toto nariadenie alebo národný výbor, zostavujú povodňové plány ako základnú úlohu ochrany pred povodňami.
(2)
Povodňové plány obsahujú podrobné rozvedenie úloh, prípadne pomoci povodňových orgánov, ostatných orgánov, organizácií a občanov pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňami. Orgány a organizácie zostavujú povodňové plány v rozsahu a členení, ktoré zodpovedajú ich potrebám, prípadne úlohám ochrany pred povodňami, alebo v rozsahu uloženom im národným výborom alebo ministerstvom.
(3)
Národné výbory koordinujú a schvaľujú povodňové plány, prípadne ukladajú ich doplnenie z hľadiska potrieb ochrany svojho územného obvodu pred povodňami.
(4)
Ministerstvo koordinuje povodňové plány z hľadiska celých povodí a po dohode s Ministerstvom vnútra Českej socialistickej republiky z hľadiska ústredného riadenia povodňových záchranných prác vykonávaných požiarnymi jednotkami. Ministerstvo zostavuje po prerokovaní s príslušnými orgánmi štátnej správy povodňový plán Českej socialistickej republiky.
(5)
Schválené povodňové plány sa každý rok preskúmavajú a podľa potreby dopĺňajú a upravujú; ich zmeny a doplnky sa schvaľujú do konca kalendárneho roka.
§ 5
Predpovedná a hlásna povodňová služba
(1)
Predpovedná povodňová služba informuje povodňové orgány, prípadne ostatné orgány a organizácie o možnosti vzniku povodne a o ďalšom nebezpečnom vývoji, o hydrometeorologických prvkoch rozhodných pre vznik a vývoj povodne, najmä o očakávaných vodných stavoch alebo o prietokoch vo vybratých profiloch. Túto službu zabezpečuje Hydrometeorologický ústav Praha podľa pokynov ministerstva.
(2)
Hlásna povodňová služba varuje obyvateľstvo v mieste povodne a v miestach nižšie ležiacich na vonom toku, upozorňuje povodňové orgány a ostatné orgány a organizácie na vývoj povodňovej sitácie a odovzdáva správy a hlásenia potrebné na jej hodnotenie a na riadenie opatrení na ochranu pred povodňami, ako aj správy a hlásenia o vzniknutách alebo hroziacich škodách. Hlásnu povodňovú službu organizujú a zabezpečujú ministerstvo a národné výbory.
(3)
Podrobnosti o organizácii hlásnej povodňovej služby upravujú povodňové plány.
§ 7
Hliadková služba
(1)
Hliadková služba sleduje vývoj povodňovej situácie a zisťuje údaje potrebné na výkon hlásnej situácie a zisťuje údaje potrebné na výkon hlásnej povodňovej služby a na riadenie a koordináciu povodňových opatrení.
(2)
Hliadkovú službu zriaďujú v čase nebezpečenstva povodne miestne (mestské) národné výbory, predovšetkým z radov občanov.
(3)
Podrobnosti o organizácii hliadkovej služby upravujú povodňové plány.
§ 8
Povodňové zabezpečovacie a záchrané práce
(1)
Povodňové zabezpečovacie práce sú technické opatrenia vykonávané na vodných tokoch, prípadne na objektoch na vodnom toku alebo v zátopovom území v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne, prípadne po povodni, ak hrozí nebezpečenstvo ďalšej vlny, na zmiernenie priebehu povodne, jej škodlivých následkov a na ochranu vodného toku, prípadne objektov.
(2)
Povodňové zabezpečovacie práce na vodných tokoch spočívajú najmä:
a)
v narúšaní ľadových celín a zátarás na vodnom toku,
b)
v odstraňovaní naplavených prekážok znemožňujúcich plynulý odtok vody vo vodnom toku,
c)
v ochrane prirodzeného koryta brehov proti narúšaniu povodňovým prietokom a v opatreniach proti vyliatiu vody v ohrozených miestach,
d)
v núdzovom zabezpečení brehových nátrží.
(3)
Povodňové zabezpečovacie práce na objektoch spočívajú najmä:
a)
v opatreniach proti pretrhnutiu hrádzí v dôsledku preniknutia vody ich telesom alebo podložím,
b)
v opatreniach proti poškodeniu, prípadne zničeniu hrádzí preliatím,
c)
v odstraňovaní prekážok v profile objektov (priepusty, lavičky, mosty a pod.,),
d)
v opatreniach proti spätnému vzdutiu,
e)
v provizórnom uzavieraní prietrží hrádzí.
(4)
Za povodňové zabezpečovacie práce sa považujú aj opatrenia na odvádzanie, prípadne odčerpávanie vnútorných vôd a vôd zo zaplaveného územia.
(3)
Povodňové záchranné práce sú opatrenia vykonávané za povodne v bezprostredne ohrozených alebo už zaplavených územiach na záchranu životov a majetku, najmä ochrana a odsun obyvateľstva z týchto území, starostlivosť oň po nevyhnutne potrebný čas, zachraňovanie majetku a jeho premiestnenie na miesto povodňou už neohrozené.
Evidenčné a dokumentačné práce
§ 9
(1)
Evidenčné a dokumentačné práce sú opatrenia vykonávané za účelom zabezpečenia objektívnych záznamov o priebehu povodne, o vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňami, o príčine vzniku a veľkosti škôd a o iných okolnostiach súvisiacich s povodňou ako podkladov na posúdenie a zhodnotenie povodne z hľadiska hydrologického a účinnosti vykonaných opatrení a pre návrh opráv, údržby, prípadne investícií a ďalších opatrení na ochranu pred povodňami.
(2)
Evidenčnými a dokumentačnými prácami sú najmä:
a)
záznamy v povodňovej knihe,
b)
označovanie najvyššej dosiahnutej hladiny vody,
c)
fotografická dokumentácie povodňovej situácie,
d)
zameriavanie a zakresľovanie zaplaveného územia, ľadových zátarás, brehových nátrží a prietrží hrádzí,
e)
správy o prehliadkach po povodni a súhrnné a celkové správy o priebehu povodne.
§ 10
Povodňové knihy
(1)
Povodňová kniha je pracovný denník, ktorý vedú povodňové orgány a organizácie, ktorým to ukladá toto nariadenie; zapisuje sa do nej najmä:
a)
doslovné znenie prijatých správ s uvedením odosielateľa, spôsobu a času prevzatia (napr. záznam telefonátu),
b)
doslovné znenie odoslaných správ s uvedením ich prameňa, adresátov a spôsobu a času odoslania,
c)
obsah príkazu,
d)
opis vykonaných opatrení,
e)
výsledky povodňových prehliadok.
(2)
Zápisy do povodňovej knihy vykonávajú len tým poverené osoby; sú povinné každý zápis podpísať.
TRETIA ČASŤ
Úlohy povodňových orgánov
§ 11
Miestne (mestské) národné výbory
Miestne (mestské) národné výbory vo svojich územných obvodoch:
a)
schvaľujú predložené povodňové plány, prípadne ukladajú ich zmeny a zostavujú, dopĺňajú a spresňujú svoje povodňové plány a predkladajú ich príslušným okresným národným výborom,
b)
zabezpečujú, pokiaľ to neprislúcha iným orgánom, prípadne organizáciám, pracovné sily a vecné prostriedky na ochranu pred povodňami, včítane vecných prostriedkov pre jednotky požiarnej ochrany; vedú zoznamy týchto prostriedkov, zabezpečujú ich vhodné skladovanie a povoľujú ich použitie na iné účely,
c)
organizujú a zabezpečujú hlásnu povodňovú službu, najmä varujú občanov v obci miestnym rozhlasom, zvukovými signálmi, upozorňujú na nebezpečenstvo susedné obce a obce nižšie ležiace na vodnom toku a hlásia nebezpečenstvo okresnému národnému výboru,
d)
vykonávajú povodňové prehliadky,
e)
vyhlasujú a odvolávajú pre svoj územný obvod stav pohotovosti a stav ohrozenia,
f)
v čase nebezpečenstva povodne zabezpečujú dosiahnuteľnosť orgánov, organizácii a občanov a preverujú ich pripravenosť podľa povodňových plánov, zriaďujú hliadkovú službu, uvádzajú do činnosti systém hlásnej povodňovej služby a v prípade potreby znovu vykonávajú povodňové prehliadky,
g)
organizujú, riadia a koordinujú opatrenia na ochranu pred povodňami vykonávanú ostatnými orgánmi, organizáciami a občanmi a rozhodujú o opatreniach, ktoré treba urobiť na zmiernenie priebehu povodne a škôd, ktoré hrozia; robia opatrenia podľa povodňových plánov, najmä organizujú, riadia a vykonávajú záchranné práce a v prípade potreby vyžadujú plnenie všeobecných povinností1) organizácií a občanov na osobnú a vecnú pomoc pri ochrane pred povodňami,
h)
zabezpečujú evakuáciu a návrat, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva a zabezpečujú premiestnenie ohrozeného majetku obyvateľstva,
i)
zabezpečujú nevyhnutnú hygienickú a zdravotnícku starostlivosť a hlásia okresnému národnému výboru zatopenie studní,
j)
vykonávajú prehliadky po povodni, zisťujú škody a účelnosť vykonaných opatrení podávajú správy okresným národným výborom a vykonávajú evidenčné a dokumentačné práce podľa povodňového plánu,
k)
dozerajú, či orgány a organizácie spracúvajú, spresňujú a dopĺňajú povodňové plány, plnia úlohy uložené týmto nariadením alebo povodňovými orgánmi, prípadne obsiahnuté v povodňových plánoch, najmä ako vykonávajú zabezpečovacie práce; pri zistení nedostatkov ukladajú potrebné opatrenia,
l)
vedú záznamy v povodňovej knihe.
§ 12
Okresné národné výbory
Okresné národné výbory vo svojich územných obvodoch:
a)
schvaľujú predložené povodňové plány, prípadne ukladajú ich zmeny a zostavujú, dopĺňajú a spresňujú svoje povodňové plány a predkladajú ich príslušným krajským národným výborom,
b)
zabezpečujú, pokiaľ to neprislúcha iným orgánom, prípadne organizáciám, pracovné sily a vecné prostriedky na ochranu pred povodňami, včítane vecných prostriedkov pre jednotky požiarnej ochrany; vedú zoznamy týchto prostriedkov, zabezpečujú ich vhodné skladovanie a povoľujú ich použitie na iné účely,
c)
zúčastňujú sa podľa povodňových plánov na hlásnej povodňovej službe, najmä informujú o povodňovej situácii okresné národné výbory, ktorých územné obvody ležia nižšie na vodnom toku, ako aj príslušný krajský národný výbor a pracovisko Hydrometeorologického ústavu Praha,
d)
vyhlasujú a odvolávajú pre svoj územný obvod stav pohotovosti a stav ohrozenia,
e)
v čase nebezpečenstva povodne upozorňujú podľa potreby ostatné orgány a organizácie na nebezpečenstvo povodne a zabezpečujú ich dosiahnuteľnosť, prípadne preverujú ich pripravenosť,
f)
organizujú, riadia a koordinujú opatrania na ochranu pred povodňami vykonávanú miestnymi (mestskými) národnými výbormi a ostatnými orgánmi, organizáciami a občanmi a rozhodujú o opatreniach, ktoré treba urobiť na zmiernenie priebehu povodne a škôd, ktoré hrozia; robia opatrenia podľa povodňových plánov, najmä organizujú, riadia a vykonávajú záchranné práce a v prípade potreby vyžadujú plnenie všeobecných povinností na ochranu pred povodňami,
g)
zabezpečuú hygienickú a zdravotnícku starostlivosť, núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a asanáciu zatopených studní,
h)
sústreďujú správy miestnych (mestských) národných výborov o výsledku prehliadok po povodni, o vzniknutých škodách a o účelnosti opatrení vykonaných na ochranu pred povodňami a spracúvajú pre krajské národné výbory a pre príslušné pracovisko Hydrometeorologického ústavu Praha súhrnné správy o povodni s návrhom na opatrenia; v prípade potreby vykonávajú prehliadky území zasiahnutých povodňou,
i)
dozerajú či miestne (mestské) národné výbory, prípadne orgány a organizácie zostavujú povodňové plány a plnia povinnosti uložené týmto nariadením alebo povodňovými orgánmi, prípadne obsiahuté v povodňových plánoch, najmä ako vykonávajú zabezpečovacie práce; pri zistení nedostatkov ukladajú potrebné opatrenia,
j)
organizujú výcvik a odborné školenie príslušných pracovníkov miestnych (mestských) národných výborov a pracovníkov orgánov a organizácií zo svojich územných obvodov o ochrane pred povodňami,
k)
vedú záznamy v povodňovej knihe.
§ 13
Krajské národné výbory
(1)
Krajské národné výbory vo svojich územných obvodoch:
a)
schvaľujú predložené povodňové plány, prípadne ukladajú ich zmeny a zostavujú, dopĺňajú a spresňujú svoje povodňové plány a predkladajú ich ministestvu,
b)
zabezpečujú, pokiaľ to neprislúcha iným orgánom, prípadne organizáciám, pracovné sily a vecné prostriedky na ochranu pred povodňami, vedú zoznamy týchto prostriedkov, zabezpečujú ich vhodné skladovanie a povoľujú ich použitie na iné účely,
c)
metodicky usmerňujú a kontrolujú výcvik a odborné školenie organizované okresnými národnými výbormi a organizujú výcvik a odborné školenie príslušných pracovníkov okresných národných výborov o ochrane pred povodňami,
d)
riadia a koordinujú opatrenia na ochranu pred povodňami vykonávanú okresnými národnými výbormi a ostatnými orgánmi, organizáciami a občanmi a rozhodujú o opatreniach, ktoré treba urobiť na zmiernenie priebehu povodne a škôd, ktoré hrozia; robia opatrenia podľa povodňových plánov, najmä organizujú záchranné práce; v prípade potreby vyžadujú plnenie všeobecných povinností na ochranu pred povodňami,
e)
vyhlasujú a odvolávajú pre svoj územný obvod, na hraničných tokoch alebo pre územné obvody viacerých okresných národných výborov stav pohotovosti alebo stav ohrozenia,
f)
dozerajú, či okresné národné výbory, prípadne orgány a organizácie zostavujú povodňové plány a plnia úlohy uložené týmto nariadením alebo povodňovými orgánmi, prípadne obsiahnuté v povodňových plánoch, najmä ako vykonávajú zabezpečovacie práce; pri zistení nedostatkov ukladajú potrebné opatrenia,
g)
sústreďujú hlásenia o povodňovej situácii a súhrnné správy okresných národných výborov a predkladajú ministerstvu celkovú správu s prípadným návrhom na potrebné opatrenia; vydávajú správy o povodňovej situácii pre oznamovacie prostriedky,
h)
v prípade nebezpečenstva z omeškania vyžadujú pomoc Československej ľudovej armády, železničného vojska začleneného do rezortu Federálneho ministerstva dopravy (ďalej len „železničné vojsko“)2) a vojsk ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky,
l)
vedú záznamy v povodňovej knihe.
(2)
Na hraničných tokoch organizujú, riadia, koordinujú a kontrolujú všetky opatrenia na ochranu pred povodňami príslušné krajské národné výbory.
§ 14
Ministerstvo
Ministerstvo ústredne riadi ochranu pred povodňami a výkon dozoru nad ňou; pritom najmä:
a)
metodicky riadi prípravu opatrení na ochranu pred povodňami, najmä spracovanie, predkladanie a schvaľovanie povodňových plánov, organizáciu predpovednej a hlásnej povodňovej služby, vykonávanie povodňových prehliadok, povodňových zabezpečovacích a záchranných prác,
b)
v čase povodne, pokiaľ neprevezme riadenie ochrany pred povodňami Ústredná povodňová komisia, zúčastňujú sa najmä na hlásnej povodňovej službe podľa povodňových plánov, dozerá nad vykonávaním zabezpečovacích a záchranných prác a pripravuje odborné podklady pre prípadné prevztie riadenia ochrany pred povodňami Ústrednou povodňovou komisiou; pritom zabezpečuje najmä prieskumné a dokumentačné práce väčšieho rozsahu (letecké pozorovania, snímkovanie a pod.) a pripravuje celkové správy pre oznamovacie prostriedky.
§ 15
Povodňové komisie
(1)
Povodňové komisie národných výborov riadia, koordinujú a kontrolujú ochranu pred povodňami v územnom obvode národného výboru od vyhlásenia stavu pohotovosti. Na operatívne plnenie úloh si utvárajú pracovný štáb.
(2)
Ak rozsah povodne presiahne územný obvod miestneho (mestského) alebo okresného národného výboru, prevezme riadenie ochrany pred povodňami v plnom rozseahu povodňová komisia národného výboru vyššieho stupňa; deň a hodinu prevzatia je povinná oznámiť povodňovej komisii národného výboru nižšieho stupňa.
(3)
Ústredná povodňová komisia je povinná oznámiť príslušným krajským národným výborom deň a hodinu, keď prevzala riadenie ochrany pred povodňami v plnom rozsahu. Na operatívne plnenie úloh si Ústredná povodňová komiisia utvára pracovný štáb. Na žiadosť krajského národného výboru, prípadne jeho povodňovej komisie je predseda Ústrednej povodňovej komisie povinný komisiu zvolať.
(4)
Miestne (mestské) národné výbory zriaďujú povodňové komisie, len ak v ich územných obvodoch je možnosť povodní.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Úlohy ostatných orgánov, organizácií a občanov
§ 16
správcovia vodných tokov
a)
vypracúvajú, dopĺňajú a spresňujú povodňové plány a predkladajú ich okresným národným výborom a v potrebnom výpise miestnym (mestským) národným výborom, ktorých územnými obvodmi nimi spravovaný vodný tok preteká; správcovia drobných vodných tokov ich predkladajú po posúdení správcu vodohohospodársky významného vodného toku, do povodia ktorého drobný vodný tok patrí,
b)
zabezpečujú podľa povodňových plánov pracovné sily a vecné prostriedky na ochranu pred povodňami,
c)
robia v súlade s povodňovými plánmi opatrenia na bezpečný odtok vody a odchod ľadov a vykonávajú podľa týchto plánov povodňové prehliadky na vodnom toku, spravidla spoločne s miestnym (mestským) národným výborom, ktorého územným obvodom vodný tok preteká,
d)
navrhujú príslušným národným výborom, aby uložili správcom (užívateľom, vlastníkom) vodohospodárskych diel alebo iných nehnuteľností na vodnom toku alebo v zátopovom území vykonať potrebné opatrenia na ochranu pred povodňami,
e)
sledujú na vodnom toku najmä postup zamŕzania, rozsah zamrznutých plôch, hrúbku ľadu, tvorenie nebezpečných ľadových celín, postup odmäku, prípadne odchod ľadov a podávajú o tom podľa povodňových plánov správy; pokliaľ majú vybudovaný vodohospodársky dispečing, sústreďujú tieto správy a odovzdávajú ich príslušnému pracovisku Hydrometeorologického ústavu Praha,
f)
navrhujú povodňovým orgánom vyhlásenie alebo odvolanie stavu pohotovosti alebo stavu ohrozenia,
g)
pokiaľ to nie je úlohou správcov (užívateľov, vlastníkov) vodohospodárskych diel alebo iných nehnuteľností, vykonávajú na vodnom toku podľa povodňových plánov povodňové zabezpečovacie práce,
h)
usmerňujú podľa manipulačných poriadkov prietoky na vodných tokoch tak, aby sa znížilo nebezpečenstvo povodňových škôd; pri tom môžu v medziach schválených manipulačných poriadkov dávať pokyny správcom (užívateľom, vlastníkom) vodohospodárskych diel alebo iných nehnuteľností na vodnom toku alebo pri ňom,
i)
zúčastňnujú sa podľa povodňových plánov na hlásnej povodňovej službe, najmä informujú o povodňovej situácii príslušného správcu vodohospodársky významného vodného toku a príslušné pracovisko Hydrometeorologického ústavu Praha,
j)
po povodni vykonávajú, spravidla spolu s povodňovými orgánmi, prehliadky spravovaného vodného toku a o výsledku podávajú správu príslušnému pracovisku Hydrometeorologického ústavu Praha, svojmu nadriadenému orgánu, prípadne správcovi vodohospodársky významného vodného toku, do povodia ktorého drobný vodný tok patrí,
k)
plnia ďalšie úlohy obsiahnuté v povodňových plánoch, najmä zabezpečujú odborné dokumentačné práce,
l)
vedú záznamy v povodňovej knihe.
(2)
správcovia vodohospodársky významných vodných tokov plnia vzhľadom na svoju vodohospodársku odbornosť okrem úloh uvedených v odseku 1 ešte tieto ďalšie úlohy pri ochrane pred povodňami:
a)
posudzujú povodňové plány správcov drobných vodných tokov,
b)
spracúvajú, dopĺňajú a spresňujú povodňové plány ucelených povodí a predkladajú ich krajským národným výborom, v územnej pôsobnosti ktorých leží prevažná časť uceleného povodia,
c)
oznamujú povodňovým orgánom odborné vodohospodárske stanoviská k riadeniu a koordinácii opatrení vykonávaných na zmiernenie priebehu povodne, k manipuláciám s vodou na vodohospodárskych dielach presahujúcim možnosti dané manipulačným poriadkom a k odstraňovaniu ľadových ocelín a zátarás mimoriadnymi prostriedkami,
d)
po povodni spracúvajú súhrnnú správu za ucelené povodie a predkladajú ju krajským národným výborom, ktorých územné obvody boli povodňou zasiahnuté, a ministerstvu,
e)
v spolupráci s Hydrometeorologickým ústavom Praha sa starajú o vybraté značky najvyššej dosiahnutej hladiny vody, význačných ľadových zátarás a záplav a evidujú ich, aby ich bolo možné využiť na upresnenie povodňových plánov a na ďalšie opatrenia na ochranu pred povodňami.
§ 17
Správcovia (užívatelia, vlastníci) nehnuteľnosti
(1)
Správcovia (užívatelia, vlastníci) nehnuteľností na vodných tokoch alebo v zátopových územiach:
a)
spracúvajú, dopĺňajú a spresňujú povodňové plány týkajúce sa ich nehnuteľností a predkladajú ich po prerokovaní so správcom vodného toku národnému výboru, do pôsobnosti ktorého tieto nehnuteľnosti patria, a v potrebnom výpise miestnemu (mestskému) národnému výboru,
b)
zabezpečujú si potrebné vecné prostriedky na ochranu svojich nehnuteľností a skladujú ich na vhodnom mieste; podľa svojich možností zabezpečujú aj potrebné pracovné sily,
c)
najmenej raz do roka, vždy však pred obdobím jarného odmäku preverujú stav objektov a ich pripravenosť z hľadiska ochrany pred povodňami, najmä stav všetkých funkčných objektov a zariadení (stavidlá, prielivy, výpusty, hradenia proti spätnému vzdutiu a pod.), a to spravidla pri povodňových prehliadkach vykonávaných miestnymi (mestskými) národnými výbormi a odstraňujú zistené nedostatky,
d)
narúšajú na zabezpečenie plynulého odchodu ľadov ľadové celiny v okolí objektov, najmä vodohospodárskych diel,
e)
na vodohospodárskych dielach, ktoré môžu ovplyvniť priebeh povodne, manipulujú tak, aby sa znížilo nebezpečenstvo škôd, a dbajú pri tom na odborné vodohospodárske stanovisko správcu vodohospodársky významného vodného toku, na manipulácie nad rámec schválených manipulačných poriadkov vyžadaujú súhlas povodňového orgánu a o všetkých manipuláciách informujú aj príslušné pracovisko Hydrometeorologického ústavu Phrava,
g)
zúčastňujú sa na hlásnej povodňovej službe, najmä podávajú hlásenia správcovi vodného toku o vodných stavoch,
h)
vykonávajú po povodni prehliadky nehnuteľností a súpis škôd na nich a predkladajú správy národným vyborom, ktorým predkladajú povodňové plány, a v kópii miestnym (mestským) národným výborom,
i)
vedú záznamy v povodňovej knihe.
(2)
Miestne (mestské) národné výbory môžu upustiť od vyžadovania plnenia úloh, podľa odseku 1 pri nehnuteľnostiach, ktoré sú na zabezpečenie ochrany pred povodňami menšej dôležitosti; správcom (užívateľom, vlastníkom) týchto nehnuteľností môžu uložiť na zamedzenie alebo zmiernenie škodlivých následkov povodní opatrenia priemerané hodnote nehnuteľností, pokiaľ uložiť tieto opatrenia nie je príslušný iný orgán alebo organizácia.
(2)
Na neprevzatých stavebných objetkoch alebo ich ucelených častiach na vodných tokoch alebo v zátopových územiach plnia primerané úlohy správcu (užívateľa, vlastníka) pri ochrane pred povodňami podľa odseku 1 investor a dodávateľ stavebnej, prípadne technologickej časti stavby, každý na úseku svojej činnosti. Na podrobnostiach sa dohodnú v hospodárskej zmluve.
§ 18
Správcovia (užívatelia, vlastníci) iného majetku na vodnom toku alebo v ohrozenom alebo v zatopenom území
(1)
Na vodných tokoch zabezpečujú ochranu plavidiel a zariadení slúžiacich na plavbu pred povodňami ich správcovia (užívatelia, vlastníci); pritom sa spravujú pokynmi orgánov štátnej plávebnej správy, správcu vodného toku a povodňových orgánov.
(2)
Správcovia (užívatelia, vlastníci) majetku v bezprostredne ohrozenom území alebo v zatopenom území zabezpečujú jeho záchranu, včítane prípadného predčasného zberu úrody.
§ 18
Verejné jednotky požiarnej ochrany
Verejné jednotky požiarnej ochrany plnia pri ochrane pred povodňami úlohy, ktoré im ukladajú nadriadené národné vybory ako povodňové orgány, najmä vedenie a vykonávanie zásahov pri záchranných prácach. Verejné jednotky požiarnej ochrany zabezpečujú riadne ošetrovanie, prípadne uloženie vecných prostriedkov zverených im na plnenie povodňových záchranných prác. POdľa potreby zostavujú povodňové plány a predkladajú ich svojim nadriadeným národným výborom.
§ 20
Útvary Zboru národnej bezpečnosti
Povodňové orgány vyžadujú na zabezpečenie ochrany pred povodňami pomoc útvarov Zboru národnej bezpečnosti, najmä pri sprostredkovaní spojenia, pri ochrane zdravia a života občanov, pri zabezpečovaní verejného poriadku a pri ochrane majetku.
§ 21
Jednotky Československej ľudovej armády, železničného vojska a vojsk ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky
Ústredná povodňová komisia v prípade potreby vyžaduje pri ochrane pred povodňami pomoc Československej ľudovej armády, železničného vojska a vojsk Ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky; ak je nebezpečenstvo z omeškania, vyžadujú túto pomoc aj povodňové komisie krajských národných výborov. Ministerstvo je povinné spolupracovať s jednotkami Československej ľudovej armády, železničného vojska a vojsk ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky pri vypracovaní ich plánu pomoci.
§ 22
Občania pri výkone ochrany pred povodňami
(1)
Občania začlenení do organizovania ochrany pred povodňami na základe povodňových plánov sú povinní v čase povodňovej aktivity dostaviť sa na určené miesto.
(2)
Organizácie sú povinné poskytovať pracovníkom (členom družstevných organizácií) pracovné voľno v rozsahu potrebnom na plnenie povinností súvisiacich s ochranou pred povodňami.3)
PIATA ČASŤ
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
§ 23
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva vnútra č. 126/1959 Ú. l. o ochrane pred povodňami,
2.
smernice o organizácii a vykonávaní povodňovej služby uverejnené ako úradné oznámenie z ministerstva vnútra a energetiky a vodného hospodárstva v čiastke 53 Ú. l. z r. 1959 v znení úradného oznámenia z Ministerstva vnútra a z Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, uverejneného v čiastke 12 Ú. l. y r. 1961.
§ 24
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1975.
Korčák v. r.
1)
§ 1 zákona č. 130/1974 Zb. o štátnej službe vo vodnom hospodárstve.
2)
Smernice Federálneho ministerstva národnej obrany č. 7/1974 Ú. v. na poskytovanie vojenských výpomocí.
3)
§ 124 ods. 1 Zákonníka práce a § 21 ods. 1 a 3 vl. nar. č. 66/1965 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.