Predpis bol zrušený predpisom 404/1990 Zb.

22/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 27.03.1975 do 14.10.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

22
ZÁKON
z 26. marca 1975
o udieľaní Československej novinárskej ceny
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Československá novinárska cena sa udieľa ako prejav čestného uznania socialistického štátu pracovníkom tlače, rozhlasu, televízie a spravodajského filmu, ktorí svojou významnou novinárskou a publicistickou činnosťou prispeli k uskutočneniu myšlienok socializmu a komunizmu.
§ 2
Československú novinársku cenu udieľa prezident republiky, a to spravidla pri príležitosti Dňa tlače 21. septembra.
§ 3
(1)
Nositelia Československej novinárskej ceny majú právo nosiť červenú stužku s vodorovným modrým prúžkom na hornom a dolnom okraji.
(2)
S Československou novinárskou cenou je spojená odmena, ktorá je 30 000 Kčs. Odmena nie je podrobená daniam ani poplatkom.
§ 4
Zrušuje sa zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 171/1964 Zb. o Československej novinárskej cene.
§ 5
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Dr. Štrougal v. r.
aj na mieste prezidenta republiky podľa čl. 64 ústavného zákona o československej federácii
Indra v. r.