21/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 27.03.1975

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

21
ZÁKON
z 26. marca 1975
o udieľaní štátnych cien Klementa Gottwalda
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Štátne ceny Klementa Gottwalda sa udieľajú ako prejav čestného uznania socialistického štátu za vynikajúce tvorivé výkony, ktoré obohatili ľudské poznanie, vytvorili umelecké hodnoty alebo inak prispeli k vyriešeniu úloh socialistickej výstavby a k ďalšiemu rozvoju kultúry v našej vlasti.
§ 2
Štátne ceny Klementa Gottwalda udieľa prezident republiky na návrh vlády Československej socialistickej republiky každoročne k 9. máju.
§ 3
Štátne ceny Klementa Gottwalda sa môžu udeliť jednotlivým osobám alebo kolektívom
- za diela, výkony alebo objavy z odboru spoločenských, prírodných, matematických, lekárskych a technických vied,
- za vynikajúce vynálezy a základné zmeny v rozvoji techniky a vynikajúce uplatnenie nových liečebných metód,
- za diela alebo výkony z odboru písomníctva, výtvarníctva, divadla, hudby, filmu a televízie.
§ 4
(1)
Vyznamenaným prislúcha čestný titul „Laureát štátnej ceny Klementa Gottwalda“.
(2)
Laureáti štátnej ceny Klementa Gottwalda majú právo nosiť červenú stužku na oboch stranách lemovanú modrým a bielym prúžkom, s vavrínovou snietkou.
§ 5
(1)
So štátnymi cenami Klementa Gottwalda je spojená odmena, ktorá je 50 000 Kčs; ak je vyznamenaný kolektív utvorený z troch alebo viacerých osôb, je odmena 70 000 Kčs.
(2)
Odmeny nie sú podrobené daniam ani poplatkom.
§ 6
(1)
Návrhy na udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda podávajú verejné inštitúcie, organizácie alebo jednotlivci Výboru pre štátne ceny Klementa Gottwalda.
(2)
Výbor pre štátne ceny Klementa Gottwalda a jeho komisie pre odbory vedy, techniky a umenia sú zložené z vynikajúcich predstaviteľov vedy, techniky a umenia a ostatných odborov tvorivej činnosti. Členov Výboru a komisií vymenúva a odvoláva vláda Československej socialistickej republiky.
(3)
Výbor pre štátne ceny Klementa Gottwalda hodnotí predložené návrhy a predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrh na udelenie štátnych cien. Robí tak na základe posudkov svojich komisií.
§ 7
Spôsob prerokúvania návrhov na udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda upravuje vláda Československej socialistickej republiky.
§ 8
Zrušuje sa vládne nariadenie č. 29/1962 Zb. o udeľovaní štátnych cien Klementa Gottwalda.
§ 9
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Dr. Štrougal v. r.
aj na mieste prezidenta republiky podľa čl. 64 ústavného zákona o československej federácii
Indra v. r.