20/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

20
ZÁKON
z 26. marca 1975,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie ustanovenia Zákonníka práce
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. III
Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 162/1973 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 82 ods. 2 a § 88 písm. g) sa slová „komisia pre pracovné spory“ nahrádzajú slovami „rozhodcovská komisia“.
2.
§ 274 písm. c) znie:
„c)
vykonateľných rozhodnutí komisií pre pracovné spory, rozhodcovských komisií a zmierov nimi schválených;“.
Čl. IV
Zrušujú sa:
1.
§ 19 zákona č. 18/1958 Zb. o požiarnej ochrane;
2.
§ 15 ods. 3 a § 73 ods. 2 zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení;
3.
vládne nariadenie č. 40/1953 Zb. o občianskej pracovnej pomoci;
4.
vládne nariadenie č. 66/1965 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce, v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 60/1970 Zb.;
5.
vyhláška č. 113/1955 Ú. l. (Ú. v.) o pracovnom pomere členov lodných posádok československých námorných lodí;
6.
§ 97 ods. 2 písm. e) vyhlášky č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení;
7.
vyhláška č. 23/1970 Zb. o prejednávaní pracovných sporov komisiami pre pracovné spory.
Čl. V
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie Zákonníka práce, ako vyplýva z neskorších predpisov.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1975.
Dr. Štrougal v. r.

aj na mieste prezidenta republiky podľa čl. 64 ústavného zákona o československej federácii

Indra v. r.