180/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

180
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí České socialistické republiky
ze dne 23. prosince 1975,
kterou se mění vyhláška č. 36/1972 Sb., o místním poplatku ze psů
Ministerstvo financí České socialistické republiky stanoví podle § 2 odst. 1 zákona č. 82/1952 Sb., o místních poplatcích:
Čl. I
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 36/1972 Sb., o místním poplatku ze psů, se mění a doplňuje takto:
1.
V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4)
Pro sazbu poplatku je rozhodný počet obyvatel obce zjištěný posledním sčítáním lidu. Místní národní výbor může stanovit, jestliže počet obyvatel obce v období mezi dvěma sčítáními lidu podstatně převýší hranici rozhodnou pro sazbu poplatku nebo pod ni klesne, že poplatek podle odst. 3 se bude vybírat takovou sazbou, která odpovídá příslušnému počtu obyvatel obce k 1. lednu běžného roku. Při sloučení obce s jinou obcí nebo s několika obcemi může příslušný národní výbor použít v jednotlivých částech sloučené obce sazbu poplatku, která tam platila před sloučením.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
2.
V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3)
Národní výbory v obcích s počtem obyvatel do 6 000 nemusí počínaje dnem 1. ledna 1976 vyžadovat podávání přiznání k místnímu poplatku ze psů podle odstavce 1 a hlášení podle odstavce 2 za podmínky, že evidence psů bude zajištěna poprvé přiznáním při vzniku poplatkové povinnosti a v dalších letech soupisem provedeným současně se soupisem hospodářského zvířectva k 1. lednu běžného roku. Ohlášení psa do soupisu v druhém roce a dalších letech nahrazuje v těchto obcích přiznání podle odstavce 1 a hlášení podle odstavce 2.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1976.
Ministr: Ing. Tlapák v. r.