176/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1976 do 31.12.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

176
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva palív a energetiky
z 11. decembra 1975,
ktorou sa mení vyhláška č. 176/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vykurovacích plynov, rôp a gazolínu
Federálne ministerstvo palív a energetiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi určí podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., v úplnom znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb.:
Čl. I.
Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 176/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vykurovacích plynov, rôp a gazolínu, sa mení takto:
§ 43 ods. 2 znie:
„(2)
Ustanovenie § 37 tejto vyhlášky stratí účinnosť 31. decembrom 1976.“.
Čl. II.
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1976.
Minister:

Ing. Ehrenberger CSc. v. r.