144/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1976 do 31.12.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

144
ZÁKON
zo 17. decembra 1975,
ktorým sa dopĺňa Hospodársky zákonník
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 37/1971 Zb.) sa dopĺňa takto:
1.
§ 259 znie:
„(1)
Pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak, môžu poľnohospodárske organizácie dodávať vybrané poľnohospodárske výrobky len určeným nákupným organizáciám, ostatné výrobky aj ďalším odberateľom.
(2)
Ak určitý druh (skupinu) poľnohospodárskych výrobkov nakupuje viac určených nákupných organizácií, určí sa, ktorá z nich, prípadne ktoré z nich budú ako hlavné nákupné organizácie oprávnené koordinovať túto činnosť. Ostatné zúčastnené nákupné organizácie sú povinné poskytovať hlavnej nákupnej organizácii potrebnú súčinnosť.
(3)
Nákupné organizácie sú povinné odobrať ponúknuté poľnohospodárske výrobky osobitného hospodárskeho významu, na nákup ktorých sú určené, i keď je ponúknuté množstvo väčšie, než bolo dojednané, alebo i keď zmluva na dodávku nebola vôbec uzavretá. Pre tieto dodávky platia ustanovenia o záväzkoch z hospodárskych zmlúv.
(4)
Poľnohospodárske výrobky, nákupné organizácie, hlavné nákupné organizácie, ďalší odberatelia (odsek 1 až 3), ako aj rozsah a náplň koordinácie (odsek 2) určí vykonávací predpis.“.
2.
Za § 389 sa vkladá § 389a, ktorý znie:
„(1)
Účastníkmi hospodárskoprávnych vzťahov sú aj hospodárske organizácie s medzinárodnou účasťou zriadené v súvislosti s rozvojom socialistickej ekonomickej integrácie (medzinárodné hospodárske organizácie) so sídlom v Československej socialistickej republike a ďalej pobočky medzinárodných hospodárskych organizácií zriadené na území Československej socialistickej republiky, pokiaľ môžu vo svojom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa (právnické osoby).
(2)
Vláda Československej socialistickej republiky môže upraviť zriaďovanie, právnu formu, ako aj spôsob riadenia, plánovania, financovania, kontroly a ostatné právne pomery organizácií uvedených v predchádzajúcom odseku.“.
3.
Doterajšie ustanovenie § 391 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode s Federálnym ministerstvom financií vydá podľa potreby k § 69 ods. 3 tohto zákona vykonávací predpis o predaji poľnohospodárskych výrobkov pracovníkom štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou.“.
Čl. II
Zrušuje sa § 11 ods. 1 zákona č. 101/1971 Zb. o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na roky 1971 až 1975 (zákon o piatom päťročnom pláne).
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1976.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.