143/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 22.12.1975

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

143
ÚSTAVNÝ ZÁKON
zo 17.decembra 1975
o zmenách štátnych hraníc s Poľskou ľudovou republikou
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa znieslo na tomto ústavnom zákone:
§ 1
Federálne zhromaždenie súhlasí so Zmluvou medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o zmene priebehu štátnych hraníc a o niektorých otázkach súvisiacich s výstavbou a prevádzkou poľskej priehrady na Dunajci, podpísanou vo Varšave 21. marca 1975.
§ 2
Zmeny hraníc Československej socialistickej republiky a hraníc Slovenskej socialistickej republiky podľa Zmluvy uvedenej v § 1 nadobúdajú platnosť dňom, keď nadobudne platnosť táto Zmluva.
§ 3
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.