131/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.11.1975

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

131
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva financií
zo 7. novembra 1975
o stiahnutí mincí po 3 halieroch
Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme:
§ 1
(1)
Mince po 3 halieroch vzoru 1953 so starým štátnym znakom a názvom štátu „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“1) aj vzoru 1962 s novým štátnym znakom a názvom štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“2) sa sťahujú z obehu uplynutím 31. januára 1976.
(2)
Mince uvedené v odseku 1 vymieňajú v čase od 1. februára 1976 do 30. júna 1976 včítane všetky pošty, pobočky štátnych sporiteľní a pobočky Štátnej banky československej, v čase od 1. júla 1976 do 30. novembra 1976 včítane len pobočky Štátnej banky československej.
(3)
Mince uvedené v odseku 1 sa prijímajú na výmenu len v sumách deliteľných piatimi.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.
1)
Vyhláška ministra financií č. 45/1953 Zb. o vydaní peňazí vzoru 1953.
2)
Vyhláška ministra financií č. 110/1962 Zb. o vydaní bankoviek po 100 Kčs a mincí po 25 halieroch, 5 halieroch a 30 halieroch nového vzoru a o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1953.