126/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 19.11.1975 do 31.12.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

126
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí
zo 14. novembra 1975
o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1976
Vláda Československej socialistickej republiky po prerokovaní s Ústrednou radou odborov ustanovila uznesením zo 16. októbra 1975 podľa § 94 Zákonníka práce:
Presun pracovného voľna a pracovného času
(1)
V roku 1976 je pracovným dňom nedeľa 4. januára a dňom pracovného pokoja piatok 2. januára.
(2)
Presun pracovného voľna a pracovného času sa nevzťahuje na pracovníkov na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou.
(3)
Pracovný čas pracovníkov obchodu a služieb so stykom so zákazníkmi, pracovníkov zásobujúcich prevádzkárne obchodu, pracovníkov spojov a pracovníkov verejnej dopravy určia organizácie v súlade so všeobecnými pokynmi pre úpravu pracovných režimov, ktoré v súvislosti s presunom pracovného času uvedeným v odseku 1 vydajú s ohľadom na potreby obyvateľstva a socialistických organizácií príslušné ústredné orgány.
Odmieňanie práce
(4)
Pracovníkovi, ktorý v dôsledku presunu pracovného času bude pracovať v nedeľu 4. januára, nepatrí za prácu vykonávanú v tento deň mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele;1) ani pri odmieňaní práce nad čas sa tento deň nepovažuje za deň pracovného pokoja.
Pracovníkovi, ktorému podľa mzdových predpisov patrí mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele, patrí toto zvýhodnenie za prácu vykonávanú v piatok 2. januára 1976.
Úprava pracovného času 24. a 31. decembra 1976
(5)
Organizácie môžu pracovný čas pripadajúci na 24. a na 31. decembra 1976 upraviť so súhlasom závodného výboru základnej organizácie Revolučného odborového hnutia, štátne orgány po prerokovaní s ním, takto:
a)
na pracoviskách s pretržitou prevádzkou sa môže odpoludňajšia a nočná smena presunúť na iný deň,
b)
vo výrobných organizáciách sa môže práca v správnych útvaroch končiť súčasne s koncom rannej smeny výrobných útvarov,
c)
v nevýrobných organizáciách sa môže smena končiť o 14. hodine.
Úprava sa nevzťahuje na pracovníkov na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou.
(6)
Opatrenia, pri ktorých sa podľa predchádzajúceho odseku presúva celá smena alebo odpadá jej časť, môže organizácia vykonať u pracovníkov odmieňaných hodinovou mzdou len po dohode s nimi; v týchto prípadoch nepatrí pracovníkom za odpadnutý pracovný čas náhrada mzdy. Ak nedôjde k dohode, je organizácia povinná umožniť pracovníkom odpracovať plný pracovný čas podľa svojich možností 24. alebo 31. decembra alebo v iných dňoch.
(7)
Ak sa pracovný čas presunie podľa predchádzajúceho odseku na sobotu alebo nedeľu, nepatrí pracovníkom za prácu vykonávanú v týchto dňoch mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele.
(8)
Dĺžku pracovného času dní 24. a 31. decembra pracovníkov obchodu a služieb so stykom so zákazníkmi, pracovníkov zásobujúcich prevádzkárne obchodu, pracovníkov spojov a pracovníkov verejnej dopravy určí organizácia podľa pokynov príslušných ústredných orgánov.
Záverečné ustanovenie
(9)
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Štanceľ v. r.
1)
Vyhláška č. 200/1968 Zb. o mzdovom zvýhodnení práce cez soboty a nedele; mzdové predpisy vydané ústrednými orgánmi na vykonávanie zásad racionalizácie mzdových sústav podľa uznesenia vlády ČSSR z 3. mája 1973 č. 128.