117/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 16.10.1975

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

117
REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave tlačovej chyby
vo vyhláške Federálneho ministerstva vnútra č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky v českom vydaní
V prílohe vyhlášky (II. diel) v čl. 13 v poslednom riadku má byť miesto „odst. 20“ správne „odst. 21“.
Redakcia