108/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.1975

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

108
VYHLÁŠKA
Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave
z 9. septembra 1975,
ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v Severomoravskom kraji ako stavený úrad
§ 1
Rada Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave určuje podľa § 9 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad I. stupňa
Mestský národný výbor v Hradci nad Moravicí, okres Opava.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Tajomník:Tošanovjan v. r.

Predseda: Ing. Skácel v. r.