104/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.1975

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

104
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo 14. júla 1975
o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka
Dňa 1. júla 1975 bola v Kolombu podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka, ktorá podľa svojho článku 11 nadobudla platnosť dňom podpisu.
Slovenský preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.
DOHODA
o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Republiky Šrí Lanka,
vedené prianím uľahčiť a rozšíriť vzájomnú spoluprácu v oblasti kultúry, školstva, vedy, umenia a zdravotníctva,
presvedčené, že takáto spolupráca účinne napomôže posilneniu priateľských vzťahov medzi národmi obidvoch krajín,
sa dohodli takto:
Článok 1
Zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce v oblasti kultúry, školstva, vedy, zdravotníctva, oznamovacích prostriedkov a športu na zásadách porozumenia a priateľstva a pri rešpektovaní zákonov druhej krajiny.
Článok 2
Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmenu skúseností medzi kultúrnymi, školskými, vedeckými, umeleckými a spoločenskými organizáciami obidvoch krajín včítane výmeny vedcov, školských a pedagogických pracovníkov, umelcov a pracovníkov v oblasti kultúry a spoločenských organizácií.
Článok 3
Zmluvné strany budú podporovať uvádzanie hudobných, divadelných, filmových diel a výstav a vydávanie prekladov vedeckých a umeleckých diel druhej krajiny.
Článok 4
Obe zmluvné strany budú podporovať výmenu kníh, kultúrnych, vedeckých a umeleckých časopisov a filmov medzi knižnicami a inými inštitúciami obidvoch krajín.
Článok 5
Zmluvné strany budú poskytovať občanom druhého štátu štipendiá k štúdiu na svojich školách, na vedeckých a kultúrnych inštitúciách.
Článok 6
Zmluvné strany preštudujú otázku uznávania diplomov a vedeckých hodností a pokiaľ to budú považovať za nutné, uzavrú za týmto účelom osobitnú dohodu.
Článok 7
Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti filmu, rozhlasu, televízie a tlače.
Článok 8
Zmluvné strany budú podporovať styky medzi športovými organizáciami a športovcami obidvoch krajín a usporadúvanie športových stretnutí.
Článok 9
Zmluvné strany budú napomáhať rozvoju spolupráce na poli lekárstva, lekárskej vedy a zdravotníctva.
Článok 10
Na vykonávanie tejto Dohody budú zmluvné strany dojednávať na určité časové obdobie vykonávacie plány alebo sa diplomatickou cestou dohodnú o akciách, ktoré majú v úmysle usporiadať v budúcom období.
Článok 11
Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu a zostane v platnosti, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne neskončí s ročnou výpovednou lehotou.
Dané v Kolombe 1. júla 1975 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.
Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Fr. Malík v. r.

Za vládu

Republiky Šrí Lanka:

H. Premawardane v. r.