Chronologický register predpisov ročníka 1975

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1975 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovuje suma rozhodná pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách
2/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a federálnou vojenskou vládou Federatívnej republiky Nigérie
3/1975 Zb. Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v Severomoravskom kraji ako stavebné úrady
4/1975 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 88 (Turnov-město)
5/1975 Zb. Zásady na zabezpečenie kontroly v národnom hospodárstve a v štátnej správe, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 9. januára 1975 č. 3
6/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou republikou a Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou republikou
7/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky a o Protokole medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o úprave platieb medzi oboma krajinami
8/1975 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 65 Banská Bystrica - okolie
9/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 77/1974 Zb. o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1975
10/1975 Zb. Vyhláška Miisterstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 4/1967 Zb. o ochrane a o dobe, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri a vyhláška č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve
11/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)
12/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vykonaní I. a II. hlavy Zmluvy o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych hraniciach, o spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach
13/1975 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 43 (část území města Havířova)
14/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
15/1975 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 21- Sládkovičovo
16/1975 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave vo volebných obvodoch č. 73 - Bánovce nad Bebravou a č. 88 - Krajné
17/1975 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa podrobnejšie vymedzuje súčinnosť útvarov Verejnej bezpečnosti a národných výborov pri ochrane verejného poriadku
18/1975 Zb. Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky ktorým sa podrobnejšie vymedzuje súčinnosť útvarov Verejnej bezpečnosti a národných výborov pri ochrane verejného poriadku
19/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o sústave zdravotníckych zariadení
20/1975 Zb. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie ustanovenia Zákonníka práce
21/1975 Zb. Zákon o udieľaní štátnych cien Klementa Gottwalda
22/1975 Zb. Zákon o udieľaní Československej novinárskej ceny
23/1975 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 43 (Kolín)
24/1975 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 135 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
25/1975 Zb. Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd
26/1975 Zb. Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o pokutách za porušenie povinností ustanovených na úseku vodného hospodárstva
27/1975 Zb. Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o ochrane pred povodňami
28/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov
29/1975 Zb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodovodních a kanalizačních přípojkách, které se považují za vodohospodářská díla
30/1975 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd
31/1975 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o pokutách za porušenie povinností ustanovených na úseku vodného hospodárstva
32/1975 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o ochrane pred povodňami
33/1975 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese
34/1975 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o hospodárskych záväzkoch pri vývoze, dovoze a pri zabezpečovaní hospodárskej kooperácie so zahraničím
35/1975 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o hospodárskych záväzkoch vo výskume a vývoji
36/1975 Zb. Zákon Českej národnej rady o pokutách za porušovanie právnych predpisov o utváraní a ochrane zdravých životných podmienok
37/1975 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 121 pre voľby do Snemovne národov a vo volebnom obvode č. 41 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
38/1975 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 93 - Hnúšťa - Likier
39/1975 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch -. 82 - Plaveč, okres Stará Ľubovňa, a č. 94 - Spišská Nová Ves II, okres Spišská Nová Ves
40/1975 Zb. Zásady k zajištění kontroly v národním hospodářství a ve státní správě České socialistické republiky, schválené usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 26. března 1975 č. 60
41/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti
42/1975 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o prejednávaní a rozhodovaní pracovných sporov rozhodcovskými komisiami
43/1975 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vydávajú smernice o právomociach odborových orgánov v súvislosti s organizáciou výrobných hospodárskych jednotiek a ich štatúty schválené uznesením Predsedníctva Ústrednej rady odborov z 5. februára 1975
44/1975 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
45/1975 Zb. Rozhodnutie Prezidenta republiky o amnestii
46/1975 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 128 (Králíky)
47/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje nový Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej komory
48/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 100. výročiu narodenia Stanislava Kostku Neumanna
49/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky o postupe vodohospodárskych orgánov pri uvádzaní doterajšieho nakladania s vodami do súladu s vodným zákonom a o postupe pri vydávaní povolení na vypúšťanie odpadových alebo zvláštnych vôd do verejných kanalizácií
50/1975 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa čl. 64 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii
51/1975 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Národnej cene Slovenskej socialistickej republiky
52/1975 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa zrušuje zákon SNR č. 69/1969 Zb. o štátnom sviatku Slovenskej socialistickej republiky
53/1975 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pokutách za porušovanie právnych predpisov o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
54/1975 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vykonáva Zákonník práce
55/1975 Zb. Zákonník práce (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
56/1975 Zb. Zákon 11. júna 1975, ktorým sa mení zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch
57/1975 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/1962 Zb. o mierovej službe
58/1975 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 13 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
59/1975 Zb. Zásady riadenia a vykonávania účelovej vedeckej ašpirantúry, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 19. mája 1975 č. 150
60/1975 Zb. Uznesenie vlády Českej socialistickej republiky výnimočnom skrátení nepretržitého odpočinku v týždni
61/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva
62/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva českej socialistickej republiky odbornom technicko-bezpečnostnom dohľade na niektorých vodohospodárskych dielach a o technicko-bezpečnostnom dozore národných výborov nad nimi
63/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky o povinnostiach organizácií podávať správy o zistení podzemných vôd a oznamovať údaje o ich odberoch
64/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Parížskom dohovore na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967
65/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok zo 14. apríla 1891, revidovanej v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Nice 15. júna 1957 a v Stockholme 14. júla 1967
66/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Niceskej dohode o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu známok z 15. júna 1957, revidovanej v Stockholme 14. júla 1967
67/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu z 31. októbra 1958, revidovanej v Štokholme 14. júla 1967
68/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Stockholmskom dodatkovom znení zo 14. júla 1967 k Madridskej dohode o potlačovaní falošných alebo klamavých údajov o pôvode tovaru zo 14. apríla 1891, revidovanej vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934 a v Lisabone 31. októbra 1958
69/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva, podpísanom v Stockholme 14. júla 1967
70/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní
71/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu a o Dlhodobej platobnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu
72/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene charakteru hraničných priechodov na československo-poľských štátnych hraniciach Vyšný Komárnik - Barwinek a Plaveč - Muszyna
73/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu
74/1975 Zb. Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase na zmenu hraníc Slovenskej socialistickej republiky
75/1975 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa upravuje pôsobnosť na úseku hospodárskeho zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností štátom
76/1975 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Novinárskej ceny Ľudovíta Štúra
77/1975 Zb. Zásady zabezpečenia kontroly v národnom hospodárstve a v štátnej správe Slovenskej socialistickej republiky, schválené uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky z 11. júna 1975 č. 175
78/1975 Zb. Uznesenie vlády Slovenskej socialistickej republiky z 9. júla 1975 č. 224 o výnimočnom skrátení nepretržitého odpočinku v týždni
79/1975 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o doplnení uznesenia o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 13 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky uverejneného v Zbierke zákonov ČSSR v čiastke 17 z 23. júna 1975 č. 58
80/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o ochrane ovzdušia pred znečistením
81/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Indiou
82/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
83/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecka o ďalšom rozvoji hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce
84/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o vzájomnom uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných, stredných odborných a vysokých škôl a rovnako dokladov o udieľaní vedeckých hodností a titulov
85/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Fínskou republikou o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Fínskou republikou o vzájomnom odstránení prekážok obchodu
86/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o zmenách Dohody o mnohostrannom zúčtovaní v prevoditeľných rubľoch a o zriadení Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce
87/1975 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 24 a 76
88/1975 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 108 (město Litvínov)
89/1975 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach vo volebnom obvode č. 34 so sídlom v Košiciach
90/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách
91/1975 Zb. Zásady vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov o účasti pracujúcich na tvorbe, realizácii a kontrole plnenia šiesteho päťročného plánu a vykonávacích plánov v rokoch 1976-1980, schválené uznesením vlády ČSSR č. 209 z 10. júla 1975
92/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uplatňovaní noriem Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
93/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci v oblasti cestovného ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou
94/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
95/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach
96/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a o ich zničení
97/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o postupe vodohospodárskych orgánov pri uvádzaní doterajšieho nakladania s vodami do súladu s vodným zákonom a o postupe pri vydávaní povolení na vypúšťanie odpadových alebo zvláštnych vôd do verejných kanalizácií
98/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o vodovodných a kanalizačných prípojkách, ktoré sa považujú za vodohospodárske diela
99/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 111/1974 Zb. o úprave pracovného času v Slovenskej socialistickej republice v roku 1975
100/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o pravidlách cestnej premávky
101/1975 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 87 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
102/1975 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 10
103/1975 Zb. Zásady vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov pre uzavieranie, obsah a kontrolu kolektívnych zmlúv, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 10. júla 1975 č. 210
104/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka
105/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Filipínskou republikou
106/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o preprave tovaru po železniciach (CIM), Medzinárodnom dohovore o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) a Dodatkovom protokole k obom dohovorom
107/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole II týkajúcom sa predĺženia doby platnosti Dodatkového dohovoru k Dohovoru CIV z roku 1961 o zodpovednosti železníc za usmrtenie a zranenie cestujúcich
108/1975 Zb. Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v Severomoravskom kraji ako stavebný úrad
109/1975 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 15 (okres Beroun) a č. 31 (okres Kladno)
110/1975 Zb. Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce a Českého banského úradu o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení
111/1975 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení
112/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o zisťovaní priemerného zárobku
113/1975 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení
114/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o úprave štúdia študentiek vysokých škôl z dôvodov podpory materstva
115/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialitickej republiky o osvedčeniach na nové spôsoby prevecie, diagnostiky a leiečenia ľudí
116/1975 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o ohlasovaní podzemných a povrchových prác orgánom štátnej banskej správy
117/1975 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Federálneho ministerstva vnútra č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky v českom vydaní
118/1975 Zb. Zákon Českej národnej rady o advokácii
119/1975 Zb. Zákon Českej národnej rady o sídlach o obvodoch okresných a krajských súdov v Českej socialistickej republike
120/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o osvedčeniach na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí
121/1975 Zb. Zákon o sociálnom zabezpečení
122/1975 Zb. Zákon o poľnohospodárskom družstevníctve
123/1975 Zb. Zákon o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby
124/1975 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 95 (okres Nymburk)
125/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti pre zahraničné podniky
126/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1976
127/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisie a Federálneho ministerstva financií o nadštandardnom vybavení bytov
128/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
129/1975 Zb. Zákon Českej národnej rady o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
130/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Českej národnej rady o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
131/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o stiahnutí mincí po 3 halieroch
132/1975 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
133/1975 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o advokácii
134/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
135/1975 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom
136/1975 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia
137/1975 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vydávajú Vzorové stanovy jednotných roľníckych družstiev a upravuje postup pri vypracovaní a schvaľovaní stanov družstva, ich zmien a doplnkov
138/1975 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve
139/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky o hospodárení s krmivami a o evidencii niektorých druhov krmív a evidencii ich výrobcov
140/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky ktorou sa mení vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat v znení vyhlášky č. 123/1970 Zb. a vyhlášky č. 89/1972 Zb.
141/1975 Zb. Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na rok 1976
142/1975 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1976
143/1975 Zb. Ústavný zákon o zmenách štátnych hraníc s Poľskou ľudovou republikou
144/1975 Zb. Zákon, ktorým sa dopĺňa Hospodársky zákonník
145/1975 Zb. Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1976
146/1975 Zb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1976
147/1975 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1976
148/1975 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1976
149/1975 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o archívnictve
150/1975 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky ktorým sa na rok 1976 ustanovuje suma rozhodujúca pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách
151/1975 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií
152/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej o financovaní reprodukcie základných prostriedkov
153/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky
154/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy
155/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb
156/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o správe národného majetku
157/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o usmerňovaní mzdového vývoja a odmieňaní práce
158/1975 Zb. Vyhláška predsedu Štátnej banky československej o poskytovaní úverov
159/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o spolupráci v poľnohospodárstve a jej formách
160/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o zmierovacom konaní v jednotných roľníckych družstvách
161/1975 Zb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Českou státní pojišťovnou
162/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou
163/1975 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysoké školy
164/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na vysokých školách
165/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o hospodárení s krmivami a o evidencii niektorých druhov krmív a ich výrobcov
166/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o sťahovaní, odpredaji a preberaní bravčových krupónov
167/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o postupe pri posudzovaní archívnych dokumentov ako kultúrnych pamiatok a spôsob zabezpečovania zvýšenej ochrany archívnych dokumentov jako kultúrnych pamiatok a národných kultúrnych pamiatok
168/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o postupe pri nadobúdaní archívnych dokumentov štátom
169/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o odbornom technicko-bezpečnostnom dohľade na niektorých vodohospodárskych dielach a o technicko-bezpečnostnom dozore národných výborov nad nimi
170/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o povinnostiach organizácií podávať správy o zistení podzemných vôd a oznamovať údaje o ich odbere
171/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení výpočet zveri
172/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zvierat
173/1975 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Trnave, ktorou sa určuje Mestský národný výbor vo Vrbovom ako stavebný úrad
174/1975 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb vo vyhláške č. 120/1975 Zb a v zákone č. 122/1975 Zb.
175/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia plynárenského zákona
176/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení vyhláška č. 176/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vykurovacích plynov, rôp a gazolínu
177/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa vydáva Telefónny poriadok
178/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa mení vyhláška č. 13/1974 Zb., ktorou sa vydáva rozhlasový a televízny poriadok
179/1975 Zb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášky č. 173/1973 Sb., o výkupu dříví z lesa
180/1975 Zb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 36/1972 Sb., o místním poplatku ze psů